Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Бойко М.Г.
Тези Міжнародної науково-практичної конференції
"Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди"
(м. Київ, 7 квітня 2016 р.) - К.: КНТЕУ, 2016. - 362 с. - С.131-133.

Диференціація пропозиції туристичної послуги: тренд чи вимога ринку?

Диференціація пропозиції туристичної послуги: тренд чи вимога ринку? В умовах глобалізації світової економіки розвиток національного туризму пов'язаний з просуванням туристичних продуктів на нові сегменти внутрішнього туристичного ринку. Вирішення цього завдання ускладнюється нестабільністю зовнішнього середовища, наявними ознаками монополізації сегмента туристичних операторів і загостренням конкуренції серед туристичних агентів.

Динамічність споживчих очікувань, асиметричність інформації про якість та споживчі властивості туристичних послуг обумовлюють:

- пріоритетність широти охоплення потреб споживачів зі специфічними вимогами за рахунок формування індивідуалізованої туристичної пропозиції;
- підвищення ролі змагальної взаємодії суб'єктів господарювання, що стимулює набуття конкурентних переваг, які забезпечують конкурентоспроможність вітчизняних туристичних підприємств.

Наведені аргументи обумовлюють необхідність розроблення методичних підходів до управління диференціацією пропозиції туристичних послуг як елемента конкурентної стратегії туристичного підприємства. У цьому контексті зазначимо, що туристичним послугам як товару притаманна дуальна природа. Відповідно, саме завдяки диференціації туристичної пропозиції послуг за різними споживчими характеристиками з'являються унікальні ринкові властивості та конкурентні переваги, що підвищують їх споживчу цінність у контексті максимізації задоволення потреб споживачів. У зв'язку з цим, туроператори і турагенти прагнучи зберегти та розширити ринкову частку, розробляють і реалізовують в умовах перенасиченості пропозиції на туристичному ринку стратегічні плани та оперативні дії пов'язані з:

- освоєнням нових споживчих сегментів,
- організацією додаткових каналів збуту,
- підвищенням ефективності існуючої системи реалізації туристичних продуктів.

Не викликає сумніву теза, що в умовах жорсткої конкуренції на туристичному ринку своєрідним «гарантом» економічної стабільності функціонування туристичних підприємств стає лояльність споживачів як результат системного задоволення їх очікувань. Зрозуміло, що сформувати сегмент лояльних споживачів можна лише за умови диференціації пропозиції туристичних послуг для різних споживчих сегментів.

Дослідження структури туристичних потоків упродовж 2010-14 pp. дозволяє зазначити, що переважання імпорту туристичних продуктів порівняно з їх експортом негативно впливає на стан розвитку туризму та платіжний баланс України. Саме тому, у нинішніх економічних умовах, актуальним є визначення перспективних видів туризму для зростання обсягів реалізації туристичних послуг. Нерозвиненість туристичної пропозиції за видами туризму ускладнює також і задоволення споживчих потреб туристів. Тому з позицій виробника туристичних послуг вкрай важливо зрозуміти, які характеристики турпродуктів визначають споживчу цінність для споживача і як вона пов'язана з формуванням туристичної пропозиції. Відсутність достатньою мірою систематизованої, загальновизнаної концепції диференціації пропозиції туристичних послуг та інструментів їх аналізу ускладнює цей процес.

За результатами дослідження наукових праць, які присвячені дослідженню особливостей управління диференціації продуктів з'ясовано, що за умов частих змін споживчих уподобань доцільно здійснювати моніторинг факторів, які впливають на диференціацію туристичних послуг та динаміки її модифікації. Це дозволяє використовувати диференціацію як рівнодіючий момент між факторами зовнішнього середовища і внутрішніми можливостями підприємства для формування споживчої цінності пропонованих підприємством туристичних послуг.

Структурно-логічна послідовність управління диференціацією пропозицією туристичних послуг включає:

- аналіз туристичної пропозиції підприємства;
- визначення факторів диференціації, пропозиції туристичних послуг;
- оцінка значимості впливу окремих факторів диференціації на сприйняття споживчої цінності туристичних послуг;
- розрахунок інтегрального показника диференціації туристичних послуг (за певним видом туризму) на локальному ринку;
- перевірка інтегральних значень показників диференціації туристичних послуг;
- розроблення комплексу маркетингу-мікс, спрямованого на забезпечення диференціації пропозиції туристичних послуг;
- перевірка ефективності диференціації продукту застосування експрес-оцінки ефективності маркетингової політики;
- моніторинг диференціації пропозиції туристичних послуг з урахуванням зміни кон'юнктури ринку і вимог споживачів.

Запропоновані аналітичні процедури методики управління процесом диференціації пропозиції туристичних послуг нададуть змогу туристичним підприємствам:

- брати до уваги фактори диференціації, які впливають на формування споживчого попиту;
- впливати на споживчі характеристики туристичної послуги незалежно від виду туризму та мети подорожі;
- формувати управлінські рішення, спрямовані на поліпшення споживчих характеристик туристичної послуги за ключовими напрямами формування споживчої цінності, що дозволить зменшити «люфт» між очікуваними і отриманими споживчими властивостями туристичної послуги;
- забезпечувати вдосконалення бізнес-процесів по проектуванню, виробленню та організації споживання туристичної послуг, що обумовить економічні преференції, які може отримати туристичне підприємство за наслідком підвищення рівня задоволеності споживачів;
- прогнозувати динаміку розвитку туристичного ринку за видами туризму;
- оцінювати потенційні ризики диференціації пропозиції туристичної послуги;
- обґрунтовано розподіляти і використовувати всі види ресурсів туристичного підприємства - матеріальні, фінансові, трудові та нематеріальні активи, що дозволить вийти підприємству на вищий рівень генерування споживчої цінності туристичних послуг для їх просування на нові сегменти туристичного ринку.

Список джерел

1. Бойко М.Г. Ціннісно орієнтоване управління в туризмі: монографія / М.Г. Бойко. - Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 524 с.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.