Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Бондаренко Л.Є.
Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом"
(м. Маріуполь, 28 вересня 2018 р.). - Маріуполь: МДУ, 2018. - 80 с. - С.16-18.

Роль, завдання та види рекламування туристичних підприємств

рекламування туристичних підприємств У розвитку сучасного туризму важливу роль відіграє реклама, яка виступає дієвим інструментом у доведення інформації до потенційних клієнтів, залученні їх уваги до пропонованих послуг, створення позитивного іміджу підприємства. Тому ефективна рекламна діяльність є найважливішим засобом досягнення цілей стратегії маркетингу в цілому та комунікаційної стратегії зокрема.

Реклама - оплачена форма неособистісного представлення туристського продукту та формування попиту на нього, а також створення імітації туристського підприємства. Реклама давно стала невід'ємною частиною життя суспільства. Це явище багатопланове, існуюче з давніх часів, як спосіб спілкування або повідомлення для залучення уваги. Окрім економічної ролі, спрямованої на формування попиту та стимулювання збуту, реклама відіграє і ряд інших суспільно значимих ролей: застосовується для вирішення завдань по збільшенню прибутку підприємств, реалізації маркетингових цілей виробників.

Реклама в туризмі - ємний і багатоаспектний вид ринкової діяльності. Світова практика доводить, що реклама набуває максимальної ефективності тільки в комплексі маркетингу. Вона є органічною частиною маркетингових комунікацій. Реклама існує завдяки засобам масової інформації, невід'ємною частиною яких вона є, приносячи їм основний дохід. Тому реклама стала атрибутом життя сучасного суспільства, надаючи вплив на становлення особистості, стиль життя, формування стереотипів та інтересів. У цьому контексті туристська реклама відіграє особливу роль, розширює кругозір і підвищує рівень освіти. Сфера туризму є одним з найбільших рекламодавців. Досвід роботи туристських фірм інших країн показує, що в середньому 5-6% надходжень від своєї діяльності вони витрачають на рекламу туристських поїздок.

Таблиця 1

Класифікація видів туристської реклами
Класифікація Вид реклами
Об'єкт рекламування Товарна; престижна
Направленість Реклама можливостей; реклама спрямована на попит
Характер і особливості рекламного звернення Інформаційна; переконлива; нагадуюча
Засіб впливу на цільову аудиторію Раціональна; емоціональна
Концентрація на певному сегменті Селективна; масова
Охоплення території Локальна; регіональна; національна; міжнародна
Джерело фінансування Від окремої туристичної фірми; сумісна
Засоби розповсюдження У пресі; друкована; аудіовізуальна; радіо- і телереклама; рекламні сувеніри; пряма почтова; зовнішня; ярмарок; комп'ютеризована

Підприємства сфери туризму мають неформальні завдання продавати "гостинність", або туристський продукт - виразну сукупність всіх матеріальних та нематеріальних елементів. В своїй комунікаційній стратегії туристичні фірми активно застосовують рекламу. Реклама в туристичній діяльності - це якийсь художній образ, що реалізує той або інший тур або послугу і поширюваний за допомогою таких привабливих елементів, як красиві фото (у пресі), або ролики (на телебаченні), і успішно подана повна та достовірна інформація, розрахована на залучення певної цільової аудиторії. Туристська реклама несе в собі інформацію, яка зазвичай представлена в стислій, художньо вираженій формі, емоційно-забарвлена та доводить до пізнання потенційних споживачів найважливіші відомості про туристські продукти та туристичне підприємство.

Реклама відіграє важливу роль у реалізації стратегії туристської фірми. Вона здійснює соціально-культурний та психологічний вплив на суспільство. Цивілізована реклама - не маніпулювання суспільною свідомістю, а формування актуальних, спрямованих на саморозвиток людей потреб. Реклама дає споживачеві нові знання, досвід, підвищує задоволення від покупки. З допомогою реклами туристські підприємства освоюють нові ринки збуту. Будучи засобами конкурентної боротьби, реклама посилює її, сприяючи підвищенню якості туристського обслуговування. Реклама дозволяє збільшити об'єм продаж. Масштабний збут послуг забезпечує фірмі ріст доходів, достойну оплату праці персоналу [1].

Туроператор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в його каталогах, рекламних листівках та оголошеннях, що стосуються продажу турів. Часто в одному рекламному повідомленні потрібно враховувати всі три складові частини просування продукції: напрямки, види подорожей та диференційовані пропозиції по категоріям споживачів.

Дієвість туристської реклами в значній мірі залежить від правильного застосування відповідних форм та засобів впливу на споживача. А це, у свою чергу, вимагає від керівників та спеціалістів туристичних підприємств та організацій глибоких знань, що стосуються суті сучасної реклами, її особливостей у галузі туризму, планування рекламної діяльності, розробці рекламних звернень, вибору засобів розповсюдження реклами, формування бюджету та оцінки ефективності реклами [2].

Відмінні риси реклами як одного з основних засобів маркетингових комунікацій у сфері туризму визначаються як специфікою реклами, так і особливостями туристської індустрії та її товару - туристичної продукції, а саме:

- неособистий характер. Комунікаційний сигнал поступає не особисто від співробітника фірми, а через посередника (ЗМІ, каталоги, буклети);
- комплексність. На враження, яке складається у туриста після вживання турпродукту, впливає безліч факторів (поведінка господаря, офіціанта, аніматора);
- влучність і переконливість. Специфіка туристських послуг обумовлює необхідність використання наглядових засобів, що забезпечують найбільш повне представлення про об'єкт туристського інтересу;
- неосяжність. Туристичну послугу неможливо продемонструвати, побачити, спробувати або вивчити до отримання.

Рекламна інформація повинна повністю відрізнятися від різних пропозицій конкурентів. Її унікальність повинна бути пов'язана з ексклюзивом або товаром, або її цілі на ринку, або самої рекламної інформації. Без унікальності в інформації не варто розміщувати на велику кількість потреб. Для того, щоб реклама стала ефективною, споживач повинен добре запам'ятати її, а це результат від представленої її цінності та інформативності. В основному в маркетингу розрізняють три види сприйняття рекламної інформації:

- популярна, доступна, зрозуміла та проста для запам'ятовування. Щоб донести таку інформацію не варто створити дорогу рекламу, досить оформити її у вигляді декількох рядків у газеті або розмістити на інформаційній дошці;
- незвичайна інформація, яка важко запам'ятається або не запам'ятається зовсім. Такий вид інформації "прив'язується" до самого носія реклами. Клієнт повинен знати, де потрібно шукати запропонований в рекламі товар або послугу при необхідності;
- необхідна інформація - реклама, яка дратує споживача, і він намагається її ігнорувати. Незонна інформація присутня у всьому, не може бути, що весь товар був затребуваний усіма користувачами. Питання полягає в наступному: яка кількість людей сприймає цю рекламну інформацію як безумну, а яка як несподівану або популярну (ті, хто бачить рекламу по телебаченні) [3].

Таким чином, в даний час реклама є необхідною складовою туристичного бізнесу. Успіх бізнесу в значній мірі залежить від успішної проведеної рекламної кампанії. З кожним роком збільшується кількість коштів, витрачених на рекламу, так як тільки за допомогою реклами, можливо донести товар до споживача. Для створення ефективної туристичної реклами необхідно враховувати специфіку даної галузі та об'єднати в єдиний комплекс декілька аспектів реклами. Оцінка якості рекламних матеріалів є важливою складовою рекламної діяльності.

Література

1. Дурович А.П. Реклама в туризме / А.П. Дурович. - Минск: Новое знание, 2008. - 254 с.
2. Реклама в туризме: специфика применения [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_tourism/muzalevska.htm.
3. Эффективная реклама - какая она должна быть? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://prg-reklama.com/.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.