Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Димеденко І.В.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2009. - №13. - С.41-46.

Методичні підходи до аналізу ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу

У статті розкрито сутність економічної ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу (туроператорів, турагентів) щодо: вибору і обґрунтування стратегічного напряму розвитку; визначення критеріїв і показників ефективності; оцінювання їх впливу на діяльність підприємства.

Ключові слова: підприємства туристичного бізнесу, результативність, ефективність, показники ефективності, витрати, ресурси підприємства.

Постановка проблеми. Економічна ефективність є однією з ключових категорій, яка пов'язана з досягненням мети розвитку підприємства. Проблема оцінки та розробки засобів підвищення економічної ефективності підприємств полягає в досягненні найкращих фінансових результатів за умови найбільш повного використання всіх наявних ресурсів.

Подальший розвиток ринкових відносин обумовлює специфіку функціонування підприємств туристичного бізнесу, оскільки збільшує рівень невизначеності й ризику, підсилює конкуренцію, дає можливість пристосовуватися до постійних змін економічної ситуації. У цих умовах для того, щоб вижити, правильно визначити свою стратегію і тактику на ринку, забезпечити подальший розвиток кожному суб'єкта необхідно аналізувати ефективність господарської діяльності, здійснювати пошук резервів підвищення своєї ефективності та конкурентоспроможності.

У діяльності підприємств туристичного бізнесу ефективність залежить більшою мірою від якості наданих послуг. Більш висока якість досягається при витратах достатніх для діючої системи управління, формуванням якості і стабільності досягнутого рівня. У діяльності підприємств туристичного бізнесу ефективність повинна ґрунтуватися на досягненні оптимального рівня витрат, що забезпечує відповідну якість туристичних послуг.

Метою статті є дослідження проблем і узагальнення понять, пов’язаних з ефективною діяльністю підприємств туристичного бізнесу, що забезпечує вибір можливих напрямів розвитку.

Завдання роботи полягає в розробці системи показників економічної ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу.

Предметом дослідження є система показників, що характеризують ефективну діяльність підприємств туристичного бізнесу, та методи її оцінювання.

Об’єктом дослідження є господарсько-економічні процеси і результати діяльності підприємств туристичного бізнесу в сучасних умовах господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку методології аналізу та оцінки ефективності діяльності сприяли праці Чумаченка М.Г., Гаєвської Л.М., Мниха Є.В., Савицької Г.В., Ковальова В.В., Соболевої О.О., Соболева І.І., Сидорової А.В та інших. Автори [1, 2, 5] розглядають основні поняття “результативності” та “ефективності”. Інші [3, 4, 7, 10] визначають критерії та системи показників ефективності виробництва. Деякі [9, 11] зіставляють доходи і витрати підприємства, автор [12] визначає поняття “точки беззбитковості”. Проте проблему оцінювання ефективності усе ще не вирішено остаточно, не враховуються ринкові вимоги щодо побудови цілісної моделі оцінювання ефективності, не обґрунтовані повною мірою принципи і особливості оцінки ефективності окремих напрямів діяльності підприємств туристичного бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Принципи і методи оцінки ефективності визначають поняття “ефект”, “результат”, “ефективність”. Категорії “ефект” і “ефективність” відображають зростання і розвиток економічного об'єкта, його здатність до кількісних і якісних змін.

Ефект - це абсолютний показник, що характеризує отриманий результат. Ефект може бути виробничим, економічним, соціальним. Виробничий ефект є завжди. Наприклад, залежно від рівня управління як показники результату розглядають: на рівні держави - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний доход (ВНД), на рівні підприємств туристичного бізнесу - чисельність туристів, виторг і чистий дохід від реалізації туристичних послуг.

Якщо виробничий ефект є завжди, то результат може бути позитивним і негативним, тобто прибуток або збиток, зокрема, різні категорії прибутку - валовий і чистий прибуток, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, фінансовий результат від операційної діяльності.

Соціальний ефект досягається, як правило, за рахунок економічного і його важко кількісно оцінити. Однак, якщо “ефект” є відбиттям “результату” діяльності, тобто того стану, до якого прагне економічний суб'єкт, то “ефективність” ураховує не тільки результат діяльності, але й умови, за яких вона досягнута.

Ефективність - відносний показник, який дає можливість порівняти отриманий ефект з витратами, що викликали одержання цього ефекту. Поняття економічної ефективності в туристичному бізнесі пов'язане з необхідністю оцінки певних результатів діяльності (рентабельність активів, капіталу, реалізації туристичних послуг).

Отже, для підприємств туристичного бізнесу ефективність - це ступінь використання ресурсів протягом певного періоду для створення та реалізації максимального обсягу якісних туристичних послуг (продуктів), відповідних до попиту вітчизняних і закордонних туристів, при оптимальних витратах.

Поняття “ефективність” діяльності підприємств туристичного бізнесу нами розглянуто у двох напрямах:

1) здатність надавати певний набір туристичних послуг за оптимальних витрат;
2) здатність пропонувати оптимальний набір послуг, який повинен відповідати структурі особистого споживання клієнта.

Перший підхід до визначення ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу припускає досягнення її на рівні комерційного результату кожним туристичним підприємством, другий - розробку критеріїв ефективності, що збігаються із суспільними інтересами, і здатних досягти раціонального використання засобів.

Визначення економічної ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу пов'язане з розробкою механізмів управління, що дають можливість поєднувати обидва ці підходи. Тому проблеми ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу доцільно розглядати системно. Системний підхід припускає, що основними ознаками ефективності можуть служити критерії і показники, на основі яких можливі її кількісні оцінки для різних рівнів управління. Система показників ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу ще остаточно не сформована.

Вибір методу оцінки ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу визначається поставленою метою і залежить від позицій зацікавлених у їхній результативності суб'єктів.

Специфіка оцінки ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу визначається особливостями виробленого туристичного продукту. Якщо послугою, наданою підприємством туристичного бізнесу, вважати користь або вигоду, отриману туристом від подорожі, то в кожному конкретному випадку процес надання туристичної послуги унікальний. Кількість ресурсів, необхідних для надання туристичних послуг, є різною і визначається платоспроможністю клієнта. На ефективність діяльності впливає економічне середовище, у якому функціонують підприємства туристичного бізнесу (наявність конкуренції, державного регулювання і використання таких інструментів, як ліцензування, сертифікація, стандартизація).

Більшість підприємств періодично переглядає власні системи оцінки ефективності. Проблема полягає в зайвій або недостатній кількості показників, що виступають основою для прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення поставлених цілей. Основним принципом формування системи показників ефективності розвитку підприємств туристичного бізнесу співвідношення отриманого результату та витрат.

Для характеристики ефективності необхідно використовувати різні показники, що характеризують діяльність підприємств туристичного бізнесу, з різних сторін. Усі показники ефективності діяльності підприємства можна розділити на одиничні і комплексні, внутрішні (управлінські) і зовнішні (фінансові). Більшість підприємств туристичного бізнесу відносять до малих, яким також необхідно використовувати показники ефективності при оцінці минулої діяльності, прогнозуванні майбутнього стану, а також при оцінці мотивації та заохоченні працівників.

Звичайно для цілей оперативного управління використовуються досить прості методи, що дають можливість одержати інформацію лише про окремі аспекти діяльності підприємств туристичного бізнесу. Традиційно такі методи зводяться до розрахунку різних приватних показників ефективності використання задіяних ресурсів. Будь-який господарюючий суб'єкт туристичного бізнесу має певний економічний потенціал (живої та упредметненої праці). З одного боку, це характеризує можливості здійснення процесу формування і реалізації туристичних продуктів (послуг). З іншого боку, надає динаміку, результативність і ефективність використання потенціалу підприємства.

Діяльність підприємств туристичного бізнесу характеризується системою показників, які використовуються для розрахунку ефективності. Основні розрахункові показники - це прибуток, чистий дохід від реалізації туристичних послуг. Для туристів характерне поняття соціальної ефективності, що виражається у формі задоволеності поїздкою, а визначальне значення має мета поїздки (відпочинок, лікування, ділова зустріч, ін.). Тому для туриста ефективність є поняттям суб'єктивним і виражається бажанням його знову відвідати дану країну. Ефектом можуть служити показники:

- середня тривалість перебування одного туриста в країні;
- ліжковий фонд готелів;
- сумарні грошові витрати, зроблені туристами під час закордонних поїздок.

Для підприємств, що обслуговують туристів, показники ефективності діяльності визначаються по єдиній методології [1-5, 7, 10, 11]. Однак для підприємств туристичного бізнесу при визначенні ефективності має місце специфіка [6, 7, 9, 12]. Це обумовлене, насамперед, характеристиками туристичної послуги, взаємодією різних підприємств (транспорту, готельного господарства, харчування, торгівлі, надання культурно-дозвільних послуг, відпочинку). Їх облік дозволив у складі показників ефективності комерційної діяльності підприємств туристичного бізнесу виділити наступні групи (рисунок 1):

- показники ефективності використання капіталу;
- показники рентабельності виробництва послуг і їх реалізації;
- показники ефективності використання витрат живої праці.

Система показників ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу
Рис. 1. Система показників ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу

Перша група показників ефективності використання капіталу включає рентабельність власного капіталу, статутного, акціонерного капіталу. Показники рентабельності власного капіталу характеризують ефективність вкладених у підприємство засобів і взаємозв'язок прибутку і капіталу, інвестованого у формування активів підприємства з метою одержання прибутку. Високі показники рентабельності власного капіталу є стимулом для залучення додаткових засобів у розвиток підприємства. Показником ефекту від вкладення капіталу найчастіше є операційний або чистий прибуток підприємства. Традиційні для виробництва показники ефективності, такі як фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність для підприємств туристичного бізнесу не показові, тому не включені в систему. Це пов'язано з тим, що на підприємствах туристичного бізнесу нові основні засоби вводяться, насамперед, з метою поліпшення якості обслуговування туристів, а потім вже з метою зниження собівартості туристичного продукту.

Друга група показників ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу представлена показниками рентабельності виробництва туристичних послуг і їх реалізації. Базовими для розрахунку показників цієї групи найчастіше використовують валовий (чистий) прибуток, чистий доход (виторг) від реалізації туристичних послуг. Валову (чисту) рентабельність витрат пропонується розраховувати відношенням валового (чистого) прибутку від реалізації туристичних послуг до витрат на їх виробництво. Ці показники характеризують частку прибутку (валового, чистого) від основного виду діяльності на одну грошову одиницю витрат туристичного підприємства.

Валова (чиста) рентабельність реалізації туристичних послуг розраховується відношенням валового (чистого) прибутку до виторгу від реалізації туристичних послуг. У цьому випадку коефіцієнт валового (чистого) прибутку характеризує прибуток, який одержить підприємство туристичного бізнесу з кожної одиниці чистого доходу (виторгу).

Третя група включає показники ефективності використання витрат живої праці. На підприємствах туристичного бізнесу таким слід вважати продуктивність праці. В умовах планової економіки цей показник на підприємствах туристичного бізнесу не розраховували. Перехід до стратегічного напряму розвитку сприяє іншому розумінню економічної діяльності. У класифікаторі видів економічної діяльності економічною вважається будь-яка діяльність, що приносить доход. Підприємства туристичного бізнесу здійснюють свою діяльність, створюючи туристичні послуги. Тому продуктивність праці для підприємств туристичного бізнесу можна вимірювати як у вартісному, так і в натуральному виразі.

Продуктивність праці у вартісному виразі вимірюється відношенням виторгу від реалізації туристичних послуг до середньооблікової чисельності працівників підприємства. Продуктивність праці в натуральному виразі показує, скільки туристів обслуговує один середньообліковий менеджер підприємства туристичного бізнесу. Вона розраховується відношенням чисельності обслугованих туристів до середньооблікової чисельності працівників, зайнятих у туристичному бізнесі.

Ефективність працевитрат пропонується розраховувати відношенням виторгу від реалізації туристичних послуг до фонду оплати праці працівників підприємства туристичного бізнесу. Показник характеризує, скільки доходу від реалізації туристичних послуг припадає на 1 грн. фонду оплати праці.

Оцінка ефективності витрат на виробництво послуг підприємств туристичного бізнесу виконується за обсягом реалізованих туристичних послуг. Для цього прибуток (валовий, чистий) ділиться на витрати підприємства.

Висновки:

1. Таким чином, формуючи систему показників ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу, необхідно дотримуватися загальних вимог:

- забезпечення організації взаємозв’язку критеріїв та системи конкретних показників ефективності діяльності;
- відображення витрат усіх видів ресурсів, що споживаються на підприємстві;
- можливість застосування показників ефективності при управлінні різними ланками виробництва на підприємстві;
- виконання стимулюючої функції в процесі використання наявних резервів для зростання ефективності діяльності.

2. Запропоновані групи показників дають можливість здійснювати аналіз внутрішньої і зовнішньої форм прояву економічної ефективності. Внутрішня форма відбиває оцінку результативності діяльності підприємств туристичного бізнесу, їх продуктивність, зовнішня - ступінь задоволення суспільних потреб, рівень корисності зробленого підприємством туристичного продукту (послуги). Фактично вона відбиває ступінь реалізації основних завдань діяльності підприємства туристичного бізнесу.
3. Практичне значення отриманих результатів дає можливість поліпшати якість економічного аналізу ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу, оцінити частку підприємства на ринку, напрями змін, потенційні можливості створення нових сфер діяльності, активізувати роботу зі споживачами. Подальше дослідження доцільно проводити в напрямі розробки критеріїв оцінки ефективності діяльності для підприємств туристичного бізнесу.

Список використаних джерел

1. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз / М.Г. Чумаченко. – К.: Київський нац. економічний ун-т, 2003. – 453 с.
2. Гаєвська Л.М. Економіка та організація діяльності фірми: навч. посіб. / Л.М. Гаєвська. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 164 с.
3. Мних Є.В. Економічний аналіз: підруч. / Є.В. Мних. - 2-ге вид. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.
4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. / Г.В. Савицкая. - 4-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 512 с.
5. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 768 с.
6. Соболева Е.А. Финансово-экономический анализ деятельности туристической фирмы: учеб. пособ. / Е.А. Соболева, И.И. Соболев. - 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 112 с.
7. Сидорова А.В. Становление системы показателей статистики туризма / А.В. Сидорова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. ст. - Донецк: Донецкий госуд. ун-т, 1999. - С.211-215.
8. Сидорова А.В. Экономико-статистические методы в управлении сферой услуг: монография / А.В. Сидорова. - Донецк: Донецкий нац. ун-т, 2002. - 239 с.
9. Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристической фирмой: учеб. / Н.К. Моисеева. - 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 208 с.
10. Ионин Е.Е. Финансовый анализ: учеб. пособ. / Е.Е. Ионин. - Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2006. - 171 с.
11. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: теорія і практика: підруч. / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній; за ред. А.Г. Загороднього. - Львів: Магнолія Плюс, 2006. - 428 с.
12. Чернов В.А. Экономический анализ: торговля, общественное питание, туристический бизнес: учеб. пособ. / В.А. Чернов; под ред. проф. М.И. Баканова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 686 с.

В статье раскрыта сущность экономической эффективности деятельности предприятий туристического бизнеса (туроператоров, турагентов), относительно: выбора и обоснования стратегического направления развития; определения критериев и показателей эффективности; оценивания их влияния на деятельность предприятия.

Ключевые слова: предприятия туристического бизнеса, результативность, эффективность, показатели эффективности, затраты, ресурсы предприятия.

In article the essence of activity cost effectiveness of tourist business enterprises (tour operators, tour agents) is revealed. It is made in regard to the selection and justification of strategic area of development; criteria and effectiveness indexes assigning; estimation of their influence on the enterprises activity.

Keywords: tourist business enterprises, productivity, efficiency, effectiveness indexes, expenses, resources of the enterprise


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.