Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Фединець Н.І.
Матеріали наукової конференції "Актуальні проблеми економіки
і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" (м. Львів, 13-14
травня 2016 р.). - Львів: Растр-7, 2016. - 494 с. - С.481-483.

Організаційні аспекти діяльності вітчизняних підприємств туристичної сфери в умовах кризи

Організаційні аспекти діяльності вітчизняних підприємств туристичної сфери в умовах кризи Однією із прибуткових галузей світової економіки в нинішній час є туризм, частка якого становить близько 10% світового валового національного продукту, 7% загального обсягу інвестицій. В Україні розвитку туризму приділяється все більше уваги. У 2015 р. Україну відвідали 12428,3 тис. іноземних громадян, 23141,6 тис. наших громадян виїжджали за межі країни. Кількість громадян, для яких організований туризм - мета поїздки, становила 206,6 тис. осіб. Зазначені показники вказують на необхідність аналізу проблем, особливостей організації діяльності вітчизняних підприємств туризму та пошуку шляхів підвищення їх конкурентоспроможності попри кризові умови розвитку економіки України.

Незважаючи на зростання значення туризму, кількість суб'єктів туристичної діяльності в Україні зменшилася, зокрема через їх укрупнення. Кількість суб'єктів туристичної діяльності - юридичних осіб зменшилася у 2014 р. порівняно з минулим роком на 15%, фізичних осіб - на 32,1%. Особливістю галузі туризму є те, що серед працівників за статтю переважають жінки (71,9% у 2014 p.), переважаючий характер має виїзний туризм. Останні роки функціонування підприємств туризму характеризуються зростанням матеріальних витрат.

У розвитку туризму в Україні існують проблеми:

- відсутність скоординованих дій та єдиного підходу до розроблення та виконання державної, регіональних і місцевих програм розвитку туризму;
- недосконалість системи ведення статистичного обліку в сфері туризму та курортів, а також здійснення заходів, спрямованих на комплексне освоєння та розвиток туристичних ресурсів;
- низький рівень безпеки на туристичних об'єктах і маршрутах, несвоєчасне надання невідкладної допомоги туристам, які постраждали під час подорожі;
- недосконалість технічного регулювання та стандартизації;
- відсутність механізму акредитації та сертифікації об'єктів туристичної інфраструктури;
- відсутність планів комплексного розвитку природних курортних територій та системи їх обліку й охорони;
- недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури та обслуговування в окремих курортних закладах [2];
- зростання обсягів неорганізованого туризму;
- нестача високваліфікованих менеджерів у сфері туризму та проблеми щодо їх підготовки.

Зокрема, щодо останньої, то тут властиві:

- зміщення акценту на теоретичну складову підготовки;
- недостатня кількість часу на відпрацювання практичних навичок студентами під час проходження практики;
- недостатній рівень усвідомленості про існуючі професійні проблеми, що потребують практичних рішень;
- складнощі при пошуку "виробничого майданчику" для відпрацювання набутих студентами навичок та їх адаптації до професійної діяльності;
- недостатній рівень зв'язків з підприємствами;
- труднощі в забезпеченні підвищення кваліфікації викладачів спеціальних дисциплін.

Одним з шляхів подолання зазначених недоліків є впровадження в навчальний процес тренінгових технологій.

Основні функції вітчизняних туроператорів - комплектації, сервісна, гарантійна, що полягають у формуванні маршрутів та програм обслуговування туристів, організації взаємодії з постачальниками послуг, розрахунку вартості турпродукту та визначення ціни, його реалізацію та методичному забезпеченні турпродукту. Серед ключових завдань туроператорів - також забезпечення туристів необхідним та спеціальним знаряддям, сувенірами та рекламно-інформаційною продукцією, підготовка, підбір і призначення спеціалістів на маршрутах подорожей, контроль за якістю, надійністю та безпекою туробслуговування.

Як посередники між туроператором і туристом на ринку туристичних послуг виступають турагенти. Взаємодія між турагентом і туроператором охоплює публічну оферту туроператора, підписання між ними договору, розсипку пропозицій, замовлення турагенства на бронювання турпродукту та його підтвердження, оплату розрахунку турагентом і передачу туроператору документів туристів.

Вирішальне значення у діяльності туроператорів та турагентів має обслуговування клієнтів, що не повинне обмежуватися елементами продажу (прийом клієнта і встановлення контакту з ним, мотивація вибору турпродукту, пропозиція турів, оформлення правовідносин і розрахунок із клієнтом, інформаційне забезпечення покупця). На наш погляд, забезпечення ефективного обслуговування клієнтів має ряд передумов:

1. Підтримка спілкування з клієнтом і після продажу турпродукту (напередодні та після подорожі).
2. Наявність комфортного офісу і засобів для якісного обслуговування (меблі, оргтехніка).
3. Кваліфікація та особисте зацікавлення продавця турпослуги.
4. Можливості формування туристичних послуг за бажанням клієнта.
5. Етика спілкування персоналу туроператора або турагента з клієнтом.
6. Продаж туристичних послуг через Інтернет.
7. Документальне оформлення взаємин із клієнтами.
8. Застосування технології Customer Experience Management (управління враженнями клієнта) [1].
9. Застосування ввідної послуги як інструменту створення потоку клієнтів [3] (ряд безкоштовних послуг перед пропонуванням основних турів або пропозицій).
10. Використання загальних та спеціалізованих програмних продуктів ("Tour Anketa", "Tour Pilot", "TurWin", "MultiProp", "Мастер-Тур", "Само-Тур", "Само-Турагент").

Таким чином, ефективність функціонування туристичного підприємства, рівень його конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародному ринках в умовах глобалізаційних процесів та деяких кризових моментів у розвитку економіки визначається рядом чинників. У діяльності турбізнесу є багато неорганізованих моментів, що потребують ряду різноспрямованих заходів, пов'язаних із формуванням кадрового потенціалу турпідприємства, забезпеченням ефективного обслуговування клієнтів, впровадженням інновацій, що є основою подальших наукових досліджень.

Список використаних джерел

1. Гембець А., Сологуб Ю. Технологія CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT як сучасний маркетинговий підхід підприємств туристичного бізнесу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/gembec.htm.
2. Державна цільова програма розвитку туризму на 2013-2020 pp. Розпорядження КМУ від 1 серпня 2013 р. - №638-р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/638-2013.
3. Костючко В.М. Ввідна послуга як один з ефективних інструментів створення потоку клієнтів в турфірму / В.М Костючко // Управління інноваційним процесом в Україні [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/kostjuchko.htm.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.