Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Гаврилюк Світлана Павлівна
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
«Теорія та практика управління економічним розвитком»
м. Київ, 22-24 листопада 2012 року. - В 3 т. - Т.2. - С.25-27.

Науково-практичні підходи активізації інвестиційної діяльності туристичних підприємств в Україні

Науково-практичні підходи активізації інвестиційної діяльності туристичних підприємств в Україні Сталий розвиток туризму як пріоритетної cфери економіки України в значній мірі можливий тільки за умови ефективного функціонування окремих суб’єктів туристичної діяльності в довгостроковій перспективі, що забезпечується за рахунок активізації інвестиційної діяльності.

На сьогодні Україна посідає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості курортно-рекреаційними, історико-культурними і природними ресурсами, що викликають значний інтерес у вітчизняних та іноземних туристів. Однак, за даними Світового економічного форуму у сфері подорожей та туризму серед 133 країн світу Україна посідає лише 77 місце [1]. Зазначене свідчить про те, що на міжнародному ринку туристичних послуг національний туристичний продукт України оцінюється як менш привабливий і конкурентоспроможний, ніж в інших країнах, де спостерігається загальносвітова тенденція до посилення ролі держави у фінансуванні розвитку туризму. Враховуючи наявність великої кількості проблем залучення інвестиційного капіталу в туристичну сферу України та гостру потребу в фінансових ресурсах, особливої ваги набуває активізація інвестиційної діяльності в туризмі, основною метою якої є створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів.

Під інвестуванням в туризм слід розуміти вкладення капіталу у всіх його формах в туристичне підприємство або туристично привабливий регіон з метою отримання соціально-економічного ефекту.

Механізм, форми та методи інвестиційної діяльності практично ідентичні на підприємствах будь-якої галузевої приналежності. Однак інвестиційна діяльність туристичних підприємств має певні специфічні об’єкти інвестування та структуру джерел формування інвестиційних ресурсів.

Особливості інвестиційної діяльності підприємств туристичної сфери пов’язані зі специфічними рисами послуг у складі турпродукту як предмету діяльності туристичних підприємств, що обумовлює особливості об’єктів інвестиційної діяльності (державних інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури; висока частка інноваційних інвестицій, важлива роль міжнародних інвестицій для успішності туристичної діяльності з надання послуг виїжджаючим туристам) та джерел інвестиційних ресурсів (представлені переважно власними коштами туристичних підприємств і залученими коштами споживачів).

Здійснення інвестиційної діяльності в рекреаційно-туристичній сфері передбачає відповідне управління цим процесом, основною метою якого є створення умов для реалізації інвестиційних проектів. Державна інвестиційна політика спрямована на створення сприятливого інвестиційного клімату для реалізації інвестиційних проектів у сфері туризму.

Для активізації інвестування в туристичну сферу України необхідно сформувати ефективний прозорий механізм управління інвестиційною діяльністю як на макро-, так і на мікрорівнях. Важливо прийняття законодавчої бази щодо забезпечення державних гарантій на іноземні інвестиції в туристичний бізнес, мінімізувати інвестиційні ризики, забезпечити високі темпи економічного розвитку туристичної сфери шляхом здійснення ефективної інвестиційної діяльності.

Для цього Державному агентству України з туризму та курортів необхідно розв'язати такі основні завдання: створити спеціальні економічні зони рекреаційно-туристського типу з режимом сприятливого інвестиційного клімату на їх території; організувати розробку нових турів, які повинні ураховувати етнокультурні, геополітичні, екологічні чинники туристичних районів; відстежувати ефективність капіталовкладень суб'єктів туристичної діяльності у процес і реалізації інвестиційних програм; визначити можлив і варіанти прискорення реалізації інвестиційних програм тощо.

Отже, інвестиції відіграють ключову роль в розвитку туристичного бізнесу, вони визначають процвітання економіки туристичної сфери. Україна має всі можливості для подальшого розвитку туристичного бізнесу, ефективного використання природно-рекреаційних, історико-культурних, туристично-екскурсійних ресурсів, всебічного задоволення оздоровчо-спортивних, пізнавальних, духовних потреб вітчизняних та іноземних туристів, створення нових привабливих видів туризму завдяки активізації діяльності інвесторів у туристичній сфері країни.

Література

1. Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів України. - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. - №1088-р. [Електронний ресуpс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/
2. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 368 с.
3. Прочан А.О. Інвестиція як стратегія маркетингу в туризмі// Вісник Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління». – 2007. – №10 – С.31-36.
4. Інвестиційні можливості туристичної сфери України// [Електронний ресуpс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.