Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Гладка М.Є.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2009. - №13. - С.31-35.

Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств

У статті розглянуто концептуальні основи управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств, досліджено процес управління фінансовими ресурсами на туристичних підприємствах, запропоновано удосконалену систему управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств.

Ключові слова: управління, фінансові ресурси, система, ефективність управління, удосконалення, туристичні підприємства.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки дедалі вагомішого значення набуває саме управління фінансовою системою туристичних підприємств, оскільки фінансові ресурси є базисним ресурсом, без якого неможливе функціонування й розвиток підприємства.

Управління фінансовими ресурсами це система інструментів, методів, форм розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з процесами формування, розподілу та використання фінансових ресурсів для досягнення стійкого фінансового стану та ефективної діяльності підприємства. Від ефективності управління фінансовими ресурсами туристичного підприємства залежить його спроможність досягти успіху на ринку. Правильно організоване управління є необхідною складовою для його успішної роботи в умовах жорсткої ділової конкуренції.

Об’єктом аналізу є процес управління фінансовими ресурсами на туристичних підприємствах, предметом дослідження – теоретичні основи та практичні аспекти удосконалення системи управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств.

Метою статті є розробка системи управління та визначення шляхів її удосконалення в управлінні фінансовими ресурсами туристичних підприємств, які ґрунтуються на системному підході.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження у галузі фінансів та фінансових ресурсів знайшли широке відображення у працях таких відомих закордонних та вітчизняних науковців, як О.Д. Василика [4], Л.А. Дробозіної [10], Н.В. Колчиної, Г.Б. Поляка [2], В.М. Опаріна [9], А.М. Поддєрьогіна [11] та багатьох інших.

Підходи таких закордонних вчених, як Р. Брейлі, Дж. К. Ван Хорна [3], Б. Коласа, с.Майєрса, М. Міллера, Ф. Модільяні, У. Шарпа та інших стали основою для розробки методики оптимізації структури фінансових ресурсів підприємств.

Найбільш значний вклад у становлення та розвиток теорій управління фінансовими ресурсами та впливу даного управління на фінансовий стан підприємства внесли такі вчені, як О.І. Дацій [5, 6], В.Л. Корінев [7], О.М. Гізатулліна, З.П. Коровіна, А.С. Маглаперідзе [8], Г.В. Савицька, А.Д. Шеремет [1], Ю.С. Цал-Цалко [12].

Проте, на сьогодні недостатньо опрацьовані окремі проблемні питання управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств на основі базових концепцій управління фінансами, що потребує подальшого дослідження. Від ефективної організації й відповідного управління фінансовими ресурсами підприємства будь-якої галузі, зокрема й туристичної, залежить рівень його фінансово-економічного стану й конкурентне становище на ринку в сучасних ринкових умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові ресурси є об'єктом загальної системи фінансового менеджменту підприємства, одним із завдань якої є прийняття сукупності рішень із формування та функціонування оптимальної структури фінансових ресурсів з метою максимізації прибутків підприємства [7, с.268].

У сучасній економічній науці існує безліч визначень поняття „фінансові ресурси” - економісти й науковці визначають їх як грошові доходи і надходження, грошові фонди цільового призначення, грошові ресурси підприємства [5, с.298].

На нашу думку, фінансовими ресурсами є частина фондових та нефондових грошових коштів, що є в розпорядженні підприємств і використовуються ними для споживання, трансформації в інші види ресурсів або виконання фінансових зобов’язань.

Система управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств є частиною загальної системи управління підприємством, а також сукупністю форм, методів і прийомів, за допомогою яких здійснюється управління грошовим оборотом й фінансовими ресурсами.

Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами є одним з ключових чинників підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності, від яких залежить стабільне функціонування, динамічний розвиток, позиція підприємства.

Процес організації управління фінансовими ресурсами підприємства складається з принципів забезпечення високої фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку; оптимізації структури фінансових ресурсів і підтримування постійної платоспроможності підприємства; спрямованості на забезпечення збільшення прибутку або, у несприятливому випадку, стабілізування його на певному рівні; залучення коштів на найвигідніших для підприємства умовах; визначення методів раціонального використання фінансових ресурсів підприємства з метою отримання найкращих фінансових результатів [6, с.342].

Таким чином, система управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств має базуватися на принципах важливості, повноти, оперативності, динамічності, достовірності, безперервності, циклічності, ефективності узгодженості з іншими економічними процесами підприємства .

У результаті проведення дослідження можна запропонувати систему управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств у вигляді схеми (рисунок 1).

Система управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств
Рис. 1. Система управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств

Проаналізуємо докладніше кожен етап системи управління фінансовим ресурсами та запропонуємо шляхи її вдосконалення.

Першим етапом є оцінка стимулу. Основним стимулом, що актуалізує потребу у фінансових ресурсах, є зниження ефективності функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприємств.

Другий етап визначення проблеми або нереалізованих можливостей виявляється менеджерами при оцінці реалізації попередніх рішень або при аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства, отже, управління фінансовими ресурсами є циклічним процесом та потребує постійного вдосконалення.

На третьому етапі менеджери аналізують можливість виникнення подібних проблем чи ситуацій у минулому та пристосовують здобутий досвід до теперішніх можливостей, які можна використати в процесі управління фінансовими ресурсами підприємства. На цьому етапі взаємопов'язані такі кроки, як аналіз отриманих даних, встановлення критеріїв ефективності та визначення системи альтернативних рішень, оскільки менеджер, спираючись на кожен з них, може повернутися назад та визначити їх взаємодією зі своїм досвідом, знаннями, вміннями .

Серед критеріїв ефективності пріоритет має належати таким параметрам системи управління фінансовими ресурсами підприємства, як:

- визначення реального обсягу наявних фондів фінансових ресурсів;
- обґрунтування оптимальних розмірів фондів грошових ресурсів, їх розподіл і використання з урахуванням потреб підприємств, економічної доцільності видатків, а також упливу їх на кінцеві результати виробничо-господарської діяльності підприємства;
- контроль за раціональним використанням ресурсів, виробничих фондів, виконанням планових завдань, безперервністю розрахунків, підвищенням рентабельності виробництва;
- організація своєчасних економічних розрахунків із фінансово-кредитною системою, іншими підприємствами, організаціями, працівниками;
- аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства з погляду ефективності його роботи як бази для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Наступний етап. Для знаходження оптимального вирішення тієї чи іншої проблеми вибору досконалої системи управління фінансовими ресурсами підприємства необхідно розглянути кілька різних варіантів. Їх дослідження допоможе вибрати один з них, що забезпечить одержання максимального ефекту.

На п’ятому етапі прийняття з альтернативних рішень менеджер має проаналізувати можливі наслідки та ефекти кожного з альтернативних варіантів та обрати такий, що найбільше відповідає цілям і завданням підприємства в цілому.

Заключний етап. Найкращим механізмом реалізації прийнятого рішення є ретельне планування дій, навчання персоналу, формування позитивного ставлення до змін у масштабі підприємства, розробка інструкцій та механізмів утілення розробленого рішення в життя й забезпечення безперервного та впорядкованого руху інформації між суб'єктами виконання рішення.

І нарешті, оцінка результатів реалізації рішення є безперервним процесом, що передбачає проведення опитування працівників, організацію перевірок дотримання графіків упровадження, визначення економії, контроль за виконанням поставлених завдань, проведення зборів, оцінку задоволення покупців, постачальників, фінансових закладів, потенційних інвесторів.

Головна спрямованість удосконалення управління фінансовими ресурсами має полягати в оптимізації використання ресурсів підприємства. Вибір оптимального варіанта формування та використання фінансових ресурсів, ураховуючи обмежені фінансові можливості, передбачає застосування системно-аналітичного підходу до управління фінансовими ресурсами. Цей підхід базується на тому, що доцільність управлінського рішення визначається ситуацією, яка створюється під упливом чинників внутрішнього й зовнішнього середовища. Системний підхід становить розвиток методів пізнання, дослідження, опису й пояснення природи управління фінансовими ресурсами. Його використання в наукових дослідженнях є однією з характерних рис сучасної економічної науки, дає змогу розглядати будь-який економічний об'єкт як систему.

Висновки:

1. Системний підхід до управління фінансовими ресурсами передбачає, з одного боку, розгляд і аналіз існуючого управління фінансовими ресурсами, а з іншого – створення й конструювання нової системи управління для досягнення поставленої мети діяльності туристичних підприємств.
2. Такий підхід зумовлює проведення значного обсягу аналітичної роботи, за результатами якої оцінюються різноманітні ситуації:

- стан структури і використання фінансових ресурсів;
- потреба в ресурсах і способи їх нарощування;
- рівень оптимізації грошових потоків та їх уплив на фінансовий стан підприємства тощо.

3. Розв’язання перелічених вище проблем варто починати з оцінки фінансово-економічного стану діяльності підприємства за допомогою відповідних показників.
4. На основі одержаних аналітичних висновків розробляють багатоваріантні прогнози (моделі) структури управління фінансовими ресурсами.
5. Практичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що потенційні вигоди такого підходу можуть значно перевищувати витрати, пов’язані із системою управління фінансовими ресурсами підприємства, а також запропонована система дає можливість керівникам всебічно аналізувати ситуацію, економити час і приймати правильні та оперативні рішення при управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств.

Список використаних джерел

1. Баканов М.И. Теория экономического анализа: учеб. / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – 4-е изд., перераб. и дополн. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.
2. Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий): учеб. / Л.М. Бурмистрова, Г.Б. Поляк, Н.В. Колчина. – 4-е изд., перераб. и дополн. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 383 с.
3. Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента / Дж. К. Ван Хорн. – 12-е изд., пере-раб. и дополн. – М.: Диалектика, 2007. – 1232 с.
4. Василик О.Д. Теорія фінансів: підруч. / О.Д. Василик. – К.: НІОС, 2001. – 416 с.
5. Дацій О.І. Управління фінансовими ресурсами та оптимізація вартості структури капіталу / О.І. Дацій // Економіст. – 2006. – №5. – С.297-299.
6. Дацій О.І. Фінансові ресурси підприємства. Економічна сутність та ефективність управління / О.І. Дацій // Економіст. – 2006. – №6. – С.339-342.
7. Корінев В.Л. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами підприємства / В.Л. Корінев // Економіст. – 2007. – №3. – С.268-270.
8. Маглаперідзе А.С. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / А.С. Маглаперідзе, З.П. Коровіна, О.М. Гізатулліна. – Донецьк: Норд-Прес-МЕГІ, 2007. – 250 с.
9. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посіб. / В.М. Опарін. – 4-те вид., без змін. – К.: Київський нац. економічний ун-т, 2007. – 240 с.
10. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учеб. / Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000. – 380 с.
11. Фінансовий менеджмент: підруч. / Кер. кол. авт. і наук. ред. A.M. Поддєрьогін. – К.: Київський нац. економічний ун-т, 2005. – 536 с.
12. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підруч. / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 566 с.

В статье рассмотрены концептуальные основы управления финансовыми ресурсами туристических предприятий, исследован процесс управления финансовыми ресурсами на туристических предприятиях, предложена усовершенствованная система управления финансовыми ресурсами предприятий.

Ключевые слова: управление, финансовые ресурсы, система, эффективность управления, усовершенствование, туристические предприятия.

In the article the tourist enterprises management conceptual framework of financial resources is considered, the process of financial resources management at the tourist enterprises is examined, the improved system of financial resources management of tourist enterprises is suggested.

Keywords: management, finance resources, system, management effectiveness, improvement, tourist enterprises.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.