Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Григорова А.О.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
"Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами"
(м. Луцьк, 8.12.2016 р.) - Луцьк: Луцький НТУ, 2016. - Ч.2. - 223 с. - C.154-156.

Регіональний рівень управління туризмом

Регіональний рівень управління туризмом Зростання ролі і впливу туризму на загальну ситуацію у світовій і національній економіці є найважливішою тенденцією в розвитку світогосподарських відносин останніх десятиріч.

Туризм для України має важливе значення через значну територію, сприятливі природні, культурні, соціальні і економічні умови. Проте, в силу об'єктивних причин, туризм в державі не демонструє стабільних показників. При цьому, однією з актуальних є - відсутність постійного органу управління туризмом, як міжгалузевим комплексом народного господарства, на рівні держави. За роки незалежності ці функції виконували більше ніж вісім різних структур, при чому це були як окремі міністерства, структурні складові комплексних галузевих відомств, департаменти, управління та інші.

Не можна не відзначати позитивні сторони діяльності зазначених структур, проте, найбільш дієвим, як показує практика розвинених в туристському відношенні держав, підходом в управлінні туризмом виявляється регіональний. Це пояснюється сучасними тенденціями споживання турпродуктів, коли вибір з боку туриста робиться на користь певного географічного простору - регіону, образ якого сформувався у його свідомості і на цій основі він має стійке бажання відвідати його. Досягнення бажаного привабливого образу можливе лише за умов коли рішення і зусилля по його формуванню приймаються на місцевому рівні представниками місцевої влади та територіальних громад при однозначній підтримці з боку держави.

Незважаючи на наявні публікацій по даній проблематиці, в Україні відчувається недостатня вивченість специфіки управління туризмом на регіональному рівні, що й обумовлює актуальність даного напряму досліджень.

Здебільшого регіон визначають як частину території з більш-менш однорідними природними умовами, специфічними економічними, демографічними, історичними умовами, на якій функціонує певний комплекс галузей виробництва, виробничої та соціальної інфраструктури [3].

Розвиток туризму в регіоні сприяє підвищенню доходу, вдосконаленню інфраструктури, вирішенню проблеми зайнятості населення, появі нових галузей, зміцненню міждержавних та міжрегіональних соціально-економічних зв'язків. Таким чином, можливо констатувати, що туризм справляє значний вплив на всі сторони регіонального розвитку. В свою чергу і регіон впливає на розвиток туризму через наступні чинники:

- природно-географічні (клімат, рельєф, водні об'єкти, курортні ресурси, тощо);
- культурно-історичні (пам'ятники архітектури, історії, археології, етнографії);
- демографічні (вік населення регіону, збільшення числа працюючих жінок, зростання пропорції самотніх людей);
- соціально-економічні (підвищення рівня освіти, культури, естетичних потреб населення, зміна структури вільного часу);
- матеріально-технічні (розвиток інфраструктури - транспорту, засобів розміщення, підприємств громадського харчування, розважальної сфери, роздрібної торгівлі та ін.);
- політичні (стабільність в регіоні, економічна і фінансова ситуація, рівень безпеки подорожей).

Таким чином, туризм і територія, на якій він розвивається, справляють вплив один на одного, взаємозалежні і взаємодоповнюючі.

Поняття "регіонального туризму" містить у собі два тісно зв'язані між собою аспекти: територіально-географічний і соціально-економічний. Перший відображає просторовий розподіл туристських ресурсів, локалізацію та напрями туристських потоків. Другий характеризує рівень туристського освоєння території, визначає місце регіону на вітчизняному і світовому туристському ринку. Для гармонійного керованого розвитку туризму в регіоні всі ці аспекти потребують цілеспрямованого впливу для досягнення запланованих результатів - тобто управління [2].

Для ефективного управління туризмом на регіональному рівні важливе значення має формування стратегії. Стратегії, в першу чергу, виступають провідним інструментом промоції регіону на внутрішньому і зовнішньому ринках туризму; визначають перспективи регіону; організацію і функції діяльності регіональних органів влади. Обґрунтування розробки регіональних стратегій повинно максимально враховувати регіональну специфіку розвитку суб'єктів туристичного бізнесу і базуватися на комплексних теоретико-методологічні дослідженнях даних офіційної статистики та даних якісно проведених соціологічних досліджень туристичного бізнесу [4].

При розробці стратегії розвитку туристичних регіонів необхідно планувати [1; 4]:

- запровадження механізмів досягнення параметрів співвідношення якості послуг і цін на них;
- імплементацію нормативно-правових і законодавчих актів галузі туризму до стандартів, прийнятих у міжнародному співтоваристві;
- залучення зовнішніх інвестицій до реалізації програми регіонального розвитку та її окремих проектів;
- створення привабливого туристичного іміджу регіону та просування регіонального турпродукту на національний та міжнародний туристичний ринок;
- розвиток матеріально-технічної бази та інфраструктури спортивно-оздоровчих видів туризму;
- розширення кількості і якості туристичних послуг та атракцій пропонованих регіоном;
- участь у роботі національних та міжнародних туристичних заходів: виставок, салонів, ярмарків, форумів, тощо;
- системність маркетингу ринку туристичних послуг, зокрема, організацію ознайомлювальних турів, для представників туристської індустрії та ЗМІ;
- забезпечення раціонального використання та охорони туристичних ресурсів регіону.

Для регіональних органів управління необхідно обрати довгострокову модель поведінки регіону на туристичному ринку виходячи з особливостей даного регіону. Загалом існує чотири основних стратегії можливого розвитку туристських регіонів [3]:

- кардинальної зміни, що застосовується в разі спаду відвідуваності регіону, яка вимагає виявлення причин спаду і пошуку заходів підтримки регіону з метою залучення громадських і приватних інвестицій в його розвиток;
- збереження зростання, спрямована на підтримання низького рівня зростання при несприятливих зовнішніх умовах і залучення відпочиваючих за рахунок введення нових послуг;
- досягнутого зростання, що застосовується для утримання досягнутого рівня в разі, коли регіон має лише обмежений набором туристських пропозицій і не здатний виробляти нові турпродукти;
- виборчого зростання, обрана регіоном, орієнтованим на певний сегмент ринку.

Використання тієї чи іншої стратегії залежить від ступеня розвитку туризму і можливостей самого регіону.

Таким чином, будучи феноменом національної економіки, туризм не ефективно реалізується через центральні структури, оскільки пов'язаний з ресурсами приналежними конкретній території і, відповідно, потребує широкої децентралізованої організації і, перш за все, на регіональному рівні.

Література

1. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: монографія / М. Борущак. - Львів: ІРД НАН України, 2006. - 288 с.
2. Кобзова С.М. Поняття «туристичний регіон», «регіональний туризм» та «туристський маршрут» у сучасному науковому дискурсі. - Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. - 2010. - №16(203). - С.24-31.
3. Ковынева Л.В. Региональный туризм: монография / Л.В. Ковынева. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. - 111 с.
4. Савіцька О.П. Стратегія розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти / О.П. Савіцька, Н.В. Савіцька // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2013. - №754. - С.68-74.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.