Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Харічева М.В.
Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
«Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції та перспективи розвитку»
м. Луганськ, 25-30 листопада 2013 р.

Напрями розвитку туризму в Україні

Стратегічною метою туризму в Україні є створення конкурентоздатного туристського продукту на основі ефективного використання природного і історико-культурного потенціалу України, забезпечення її соціально-економічних інтересів і екологічної безпеки.

Актуальність цього питання пояснюється тим, що туризм є невід'ємною частиною національного і світового ринку. Він займає друге місце в світовій економіці, після електронної і комп'ютерної промисловості, навіть випереджаючи такі галузі, як нафтопереробна і автомобілебудівна.

Туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного і місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку і оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурним спадком і сучасністю нашого народу і держави.

туризм в Україні

Пріоритетним виглядом туризму для України залишається іноземний (в'їзний) туризм як ваговитий чинник поповнення валютними вступами державної казни і створення додаткових робочих місць.

В даний час Україна має величезну кількість закладів розміщення туристів, але вони вимагають модернізації і реконструкції відповідно до міжнародних стандартів. Крім того, підтримка в належному стані вимагають і рекреаційна зона, пам'ятники культури і архітектури України, інші об'єкти туристичних і екскурсійних послуг.

Для реалізації поставленої мети необхідно слідувати по таких основних напрямах:

- впровадити ефективні механізми фінансово-економічного регулювання розвитку галузі туризму;
- визначити дороги, форми і методи стимулювання розвитку підприємництва в цій сфері;
- створити, з врахуванням соціально-економічних інтересів держави, ефективну модель інвестиційної політики у галузі туризму;
- удосконалити організаційні структури управління галуззю туризму;
- забезпечити раціональне використання і відновлення природного і історико-культурного середовища;
- прийняти екологічні регламенти і затвердити допустимі норми освоєння туристичних ресурсів, розробити механізми їх дії і впровадити в практику управління.

Стратегія розвитку туристичної індустрії в Україні полягає у виробленні державної політики у галузі туризму як одного з пріоритетних напрямів розвитку національної культури і економіки.

Основу державної політики у галузі туризму повинні складати такі чинники:

- державне стимулювання внутрішнього і іноземного (в'їзного) туризму, у тому числі через удосконалення системи оподаткування;
- забезпечення внутрішньої конвертованості туристичних послуг шляхом підвищення їх якості і розширення асортименту, поліпшення умов обслуговування туристів;
- поетапна приватизація туристичних об'єктів з їх інфраструктурою;
- будівництво нових, реконструкція і модернізація туристичних об'єктів, що діють;
- державне фінансування відновлення пам'ятників архітектури, культури, історії України;
- залучення засобів підприємницьких структур, суб'єктів туристичної діяльності для розвитку інфраструктури туризму (дороги, пропускні пункти, системи водопостачання і каналізації, зв'язок, служби сервісу і тому подібне);
- організація приміських зон короткочасного відпочинку, створення нових рекреаційних зон загальнодержавного і місцевого значення;
- сприяння організації виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції для забезпечення потреб туристів і відпочивальників у високоякісних продуктах харчування;
- залучення приватного сектора, особливо в сільській місцевості, до рекреаційно-туристичного підприємництва і підсобної діяльності у сфері туризму (сільського зеленого туризму);
- створення сприятливих умов для розвитку активних видів туризму (оздоровчо-спортивного, екологічного, активного і тому подібних);
- державне сприяння просуванню на міжнародний ринок туристичного продукту України через міждержавні угоди і програми;
- створення сучасної інформаційно-маркетингової служби у сфері туристичного бізнесу;
- проведення науково-дослідних, проектних і пошукових робіт по актуальних проблемах розвитку рекреаційно-туристичних господарств, використання природного і історико-культурного потенціалу країни, створення геоінформаційної системи «Туризм в Україні» і тому подібне.

Реалізація основних напрямів стимулюватиме туристичну діяльність в Україні, підсилить взаємозв'язок туризму з іншими пріоритетними сферами соціального, економічного і культурного розвитку окремих регіонів і всієї країни. А це, у свою чергу, сприятиме зростанню авторитету України на світовому ринку туристичних послуг, зміцненню економіки країни, наповненню державного бюджету, створенню потужної туристичної галузі, зростанню добробуту українських громадян.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про туризм» від 21.05.1997 р. №280-97/ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm.
2. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку [Текст] / За ред. В.М. Гейця. – К.: Фенікс, 2003. – 1008 с.
3. Проблеми розвитку туризму і готельного господарства: регіональний аспект: монографія [Текст] / за заг. ред. І.М. Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 276 с.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.