Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Кальніцька М.О., Єрмакова А.О.
Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції
"Сучасні тенденції розвитку світової економіки" (м. Харків,
26 травня 2017 р.). Том 2. – Харків: ХНАДУ, 2017. - 222 с. - С.46-47.

Рух людських ресурсів в межах міжнародної мережі готелів як інструмент підтримування організаційної культури

На сьогоднішній день більшість топ-менеджерів визнає, що підтримка організаційної культури є невід’ємною складовою процесу успішного управління підприємством. Це обумовлено тим, що майже не можливо керувати незлагодженим колективом, котрий не має чітко сформульованої місії та спільних для всіх цілей.

Саме організаційна культура робить підприємство унікальним, спрямовує та узгоджує дії усіх співробітників. Вона має на меті допомагати їм у виконанні обов’язків та досягненні бажаних результатів. Організаційна культура - це модель ключових цінностей, вірувань і норм, спільних для всіх членів колективу, які передають новим членам колективу як істинні та єдино правильні. Це своєрідна аура організації, що об’єднує всі підрозділи й всіх членів колективу в єдиний організм, який злагоджено функціонує за визначеними правилами та процедурами й по суті спрямований на досягнення спільної мети [3].

Зрештою, культура організації - це її основна особистість, відображення того, як її працівники взаємодіють і працюють. Вона виживає і розвивається в основному за рахунок поступових змін в керівництві, стратегії та інших обставин. Оскільки вона складається з інстинктивних, повторюваних звичок і емоційних реакцій, то вона не може бути скопійована або легко та швидко змінена. Організаційна культура постійно самооновлюється і повільно розвивається.

Організаційна культура базується на цілому ряді характеристик. Основними можна вважати: особисту ініціативу, взаємодію членів колективу, підтримку підлеглих з боку керівництва, систему винагород, позитивний мікроклімат в колективі, який дозволяє вільно висловлювати свою думку і готовність працівника піти на ризик.

Організаційна культура є сильним фактором мотивування для співробітників при цьому їх діяльність активізується і відповідно збільшується ефективність, так як буде задовольняти такі потреби людини як, бажання покращити свій соціальний статус і відчути причетність до справ компанії. Формування організаційної культури підприємства - це тривалий творчий процес в якому приймає участь весь колектив. В результаті повинен бути створений цілий ряд атрибутів, які будуть характерні лише для даного підприємства. При цьому необхідно враховувати і загальні принципи її побудови.

Організаційна культура підприємств різних країн може мати великі відмінності. Це пояснюється особливостями культури, менталітету країни, в якій розташоване підприємство. Однак, організації, які входять в міжнародні мережі і мають філії в різних країнах, підтримують фірмову організаційну культуру, що вигідно вирізняє їх від інших, більш дрібніших конкурентів. Але це створює і певні складності в процесі менеджменту.

Міжнародна готельна мережа - це група закладів розміщення, що мають спільне керівництво та концепції просування продукту через системи управління і розподілу готельного фонду, а також використовують однакові стандарти обслуговування [4]. У будь-якої організації, а особливо міжнародної готельної мережі, будь то на початку її становлення або в процесі подальшого розвитку виникають проблеми формування і розвитку внутрішньої культури. На певному етапі життєвого циклу закладу розміщення виникає необхідність в створенні спільних корпоративних цінностей, стандартів і правил поведінки, що безумовно матиме позитивний вплив як внутрішньо-корпоративний розвиток, так і на процес стандартизації в обслуговуванні гостя.

В великих організаціях працівники постійно мігрують від однієї філії до іншої, проходять стажування, отримують підвищення чи їх переводять до іншого офісу. Кожна людина, що довгий час працює в колективі, переймає деякі культурні особливості, а при переході до нового місця роботи привносить їх з собою. Тому рух людських ресурсів в середині організації може істотно впливати на її культуру та мотивацію персоналу.

Hilton

Такі готельні мережі як Marriott та Hilton надають вагоме значення підтримці організаційної культури [1; 2]. Щорічно вони виділяють великі кошти на проведення всіляких заходів, що сприяють згуртуванню колективу та покращують рівень наданих послуг. Також у них широко поширена практика стажування працівників в готелях, що розташовані в інших державах. Робітники, що мали можливість скористатися програмами обміну, занурюються в іншу культуру та набувають необхідні навички роботи з іноземними гостями. Повернувшись додому, вони поширюють серед колег нові знання через корпоративні системи комунікації та привносять частинку їх організаційної культури в свій готель, тим самим сприяючи створенню та підтриманню загальних для всіх готелів мережі особливостей. Оскільки рух людських ресурсів в межах міжнародної мережі готелів є дієвим інструментом підвищення організаційної культури необхідно поширювати практику стажування в іноземних філіях задля створення спільних корпоративних цінностей, стандартів поведінки та отримання необхідного досвіду.

Перелік посилань

1. Hilton - наши ценности [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.hilton.ru/about/.
2. Marriott International - основные ценности и наследие [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.marriott.com.ru/culture-and-values/core-values.mi.
3. Кальніцька М.О. Вплив організаційної культури на інноваційний потенціал підприємства / М.О. Кальніцька // Вісн. Дніпров. ун-ту. Серія: Менеджмент інновацій. - 2015. - Вип.5. - С.60-70.
4. Круль Г.Я. Основи готельної справи: навч. посіб. / Г.Я. Круль. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 368 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.