Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Кочеткова А.А.
Збірник матеріалів за результатами IV науково-
практичної конференції студентів та молодих вчених
«Сталий розвиток України: проблеми і перспективи».
Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. - 230 с. - C.130-133.

Культурний туризм в Україні: визначення, особливості, проблеми та перспективи

У статті розглядається сутність та значення культурного туризму в Україні. Визначено його основні проблеми та розглянуто можливі шляхи їх вирішення.

Ключові слова: туризм, культура, культурний туризм.

Постановка проблеми обумовлена тим, що культурний туризм на сьогоднішній день є однією із найбільш цікавих сучасних форм дозвілля, відіграє помітну роль в розширенні загальних знань і, зокрема, культурної ерудиції людини. Наша країна володіє значним культурно-історичним потенціалом, який однак не в повній мірі використовується. Тому сучасний стан культурного туризму в Україні потребує активізації дій суб'єктів туристичної діяльності та держави щодо вирішення його основних проблем з метою раціонального використання ресурсів та подальшого розвитку. Саме тому є актуальним проведення досліджень у цьому напрямку.

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні аспекти розвитку туризму протягом останніх років активно досліджують українські та зарубіжні фахівці. Дослідженням новітніх форм туризму займались такі автори як Квартальнов В.А., Кляп М.П., Шандор Ф.Ф., Любіцева О.О., Мальська М.П., Худо В.В., Крачило М.П. та інші вчені. Монографія «Сучасні різновиди туризму» [3] значне місце відводить культурному туризму. Серед активних учасників у справі вирішення проблем культурного туризму чимало вітчизняних учених-філософів, культурологів, таких як В. Пазенок, В. Федорченко, С. Горський, М. Цюрупа. Разом з тим, багато питань функціонування культурного туризму залишаються недостатньо вивченими.

Мета статті: дослідити сутність та значення культурного туризму, розглянути проблеми його функціонування та шляхи вирішення.

Результати дослідження. Вперше поняття «культурний туризм» офіційно на міжнародному рівні використано в матеріалах Всесвітньої конференції з культурної політики у 1982 р. [2]. Серед вітчизняних та закордонних вчених немає єдиних підходів щодо визначення поняття «культурний туризм». Основні наукові підходи щодо цього питання висвітлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Наукові підходи щодо висвітлення суті поняття «культурний туризм»
Видання (автор) Визначення
ICOMOS (міжнародна рада з питань пам'яток і визначних місць) [2] Невеликий сегмент ринку пізнавального або освітнього і найчастіше елітарного характеру, присвячений поширенню й роз'ясненню культурної ідеї.
Кляп М.П. [3] Відвідання історичних, культурних або географічних визначних пам'яток.
Дроздова Г.М. [4] Подорож з метою ознайомлення з історико-культурними цінностями й унікальними природними об'єктами.
Любіцева О.О. [5] Ознайомлення туристів з природою, культурно-історичним надбанням і сучасним життям країни
Енциклопедичний словник-довідник з туризму [6] Поїздки з метою ознайомлення і пізнання культурної спадщини різних країн і народів

Джерела: розроблено за джерелами [2; 3; 4; 5; 6].

Узагальнюючи вище наведені підходи визначаємо, що культурний туризм - це хороша можливість для зближення народів, формування відкритих стосунків однієї країни із її зовнішнім оточенням, виконання соціально важливих завдань (створення робочих місць, протидія бідності, зміцнення міжнародних стосунків, культурно-просвітницька робота, збереження національної ідентичності тощо) шляхом здійснення подорожей, метою яких є відвідання історичних, культурних або географічних визначних пам'яток, ознайомлення туристів з природою, культурно-історичним надбанням і сучасним життям країни.

Багато міжнародних організацій зосереджують свою діяльність на «культурному» напрямі туризму у формі концепцій, проектів, конгресів, конференцій, декларацій, конвенцій. Ця діяльність зумовлена входженням світової цивілізації в епоху глобалізації, загрозою нівелювання, часткової зміни або повного зникнення національних культур, збільшенням природних і техногенних катастроф, воєн і терористичних актів, які також можуть призвести до знищення культурної спадщини. Тому місією культурного туризму є зближення народів, виховання поваги, терпимості, взаєморозуміння на основі гуманітарних цінностей туризму [9; 10; 11; 12].

Вітчизняні та зарубіжні вчені [3] вважають, що основною умовою розвитку культурного туризму є історичний та культурний потенціал країни, рівень забезпечення доступу до нього, а також побутові умови проживання туристів. Вчені вважають, що в нашій країні культурний туризм є одним із найперспективніших напрямів, який здатен створити умови для виведення її із кризи. Однак сучасний стан культурного туризму в Україні потребує посиленої уваги щодо вирішення проблем, які склалися.

культурний туризм в Україні

Як відомо, наша країна має значний потенціал для розвитку в'їзного і внутрішнього культурного туризму. На державному обліку в Україні перебуває понад 130 тис. пам'яток. Але слід відзначити, що до 70% об'єктів культурної спадщини перебувають у незадовільному стані (кожен десятий об'єкт - у аварійному) та потребують проведення робіт з реставрації або реконструкції, облаштування для туристичних відвідувань. Усе це не сприяє розвиткові культурного туризму в Україні, і нині, в цій царині фіксується спад. Також слід відзначити, що нині в законодавстві не враховуються завдання, пов'язані з ефективним використанням історичного й культурного потенціалу країни для поліпшення якості національного туристичного продукту [7].

Для вирішення цих проблем, на нашу думку, слід проводити активну державну та регіональну політику з метою збереження пам'яток культурно-історично спадщини та їх раціонального використання, створювати та впроваджувати нові туристичні маршрути, метою яких буде ознайомлення із недостатньо популярними пам'ятками, створювати та впроваджувати маркетингові плани розвитку регіонів, час від часу проводити реставрацію об'єктів, що піддаються руйнації, приймати участь в міжнародних та обласних туристичних виставках та салонах з метою представлення та популяризації національного туристичного продукту.

Висновки. Культурний туризм - багатогранний феномен: могутній фактор економіки, соціальний інститут і сфера культури. Культурний туризм дає змогу розширити кругозір і поглибити світосприймання особистості, що сприяє естетичному розвитку і духовному збагаченню людини. Саме культурний туризм дає змогу звернутися до вивчення культурної спадщини людства. Без заручення державної підтримки складно втримувати позиції на ринку, тому сьогодні дуже важливим є підтримка культурного туризму з боку держави як одного із найперспективніших напрямків. Наша країна володіє значним культурно-історичним потенціалом, який однак не в повній мірі використовується. Тому сучасний стан культурного туризму в Україні потребує активізації дій суб'єктів туристичної діяльності та держави щодо вирішення його основних проблем з метою раціонального використання ресурсів та подальшого розвитку цього напряму.

Список використаних джерел

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. - К.: Альтерпрес, 2001. - 234 с.
2. International Convention to Safeguard Intangible Cultural Heritage: UNESCO's General Conference. 32nd Session. - Paris, 29 September - 17 October 2003.
3. Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму: навч. посібн. / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор. - К.: Вид-во «Знання», 2011. - 334 с.
4. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: навч. посібн. / Г.М. Дроздова. - К.: Вид-во ЦНЛ, 2004. - 236 с.
5. Любіцева О.О. Методика розробки турів: навч. посібн. / О.О. Любіцева. - К.: Альтерпрес, 2003. - 104 с.
6. Енциклопедичний словник-довідник з туризму [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.leksika.com.ua/12940407/turizm/turizmkulturniy.
7. Кузьмук О. Культурний туризм як інструмент формування національної ідентичності [Електронний ресурс] / О. Кузьмук. - Режим доступу: http://tourlib.net/stattiukr/kuzmuk.htm.
8. Міжнародні нормативні акти ЮНЕСКО. - М., 1993. - С.290-301.
9. Human Development Report 2004: Cultural Liberty in Today's Diverse World. - UN, 2004.
10. International Convention to Safeguard Intangible Cultural Heritage: UNESCO's General Conference. 32nd Session. - Paris, 29 September - 17 October 2003.
11. Mexico City Declaration on Cultural Policies. World Conference on Cultural Policies. - Mexico City, 26 July - 6 August 1982.
12. Our Creative Diversity. - UNESCO, 1996.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.