Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Кравчук Г.О.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2009. - №13. - С.75-79.

Моніторинг підприємств туристичної діяльності

У статті розглянуто сутність і значення моніторингу, як одного з маркетингових методів дослідження конкурентоспроможності підприємств туристичної діяльності, запропонована схема його проведення.

Ключові слова: моніторинг, цілі моніторингу, джерела моніторингу, процедура моніторингу, схема моніторингу, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, мотив, потреба, послуга, сервіс.

Постановка проблеми. Розвиток туристичної діяльності - один із найбільш важливих та перспективних напрямів структурної перебудови економіки країни. Особливої актуальності набувають ці питання у зв’язку з прийняттям Державної програми розвитку туризму на період до 2010 року, яка передбачає розвиток туристичного потенціалу України та створення сучасного високоефективного конкурентоспроможного туристичного комплексу, що забезпечує широкі можливості для задоволення потреб українських та іноземних громадян у туристичних послугах.

З цією метою перед маркетологами стоїть завдання пошуку та впровадження організаційно-управлінських заходів із використанням маркетингових підходів щодо вирішення проблем покращення туристичної діяльності та забезпечення її конкурентоспроможності. Для вирішення цих завдань доцільно вдатися до моніторингової діяльності. Вона охоплює стеження як за підприємствами-конкурентами, так і за продуктом, послугами що надаються. Керівники, маркетологи підприємств повинні розуміти, що головною умовою виживання, утримання стабільних позицій на ринку, забезпечення конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємств є використання одного із засобів конкурентної боротьби - моніторингу.

Метою дослідження є доведення значення проведення моніторингових досліджень та розробка схеми його проведення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Саме поняття “моніторинг” у науковій практиці не є новим, хоча вперше своє застосування він знайшов у природничій сфері. Моніторинг (від англійського monitoring) - спостереження, оцінка і прогноз стану оточуючого середовища у зв’язку з господарською діяльністю. Оскільки межі використання моніторингу розширюються, то відповідно він знайшов широке застосування і в економіці, зокрема і в маркетингу. Як визначила Н.П. Гончарова: “Завданням маркетингового моніторингу є попередження про те чи інше неблагополуччя, небезпеку у широкому розумінні цього слова, для ефективного функціонування об’єкта. Причому не просто констатація факту появи небезпеки, а саме попередження про неї до того, як ситуація може стати безповоротною. Тим самим створюються умови попередити або мінімізувати можливості деструктивного розвитку подій” [4, с.70].

Таким чином, моніторингові дослідження у процесі забезпечення конкурентоспроможності підприємств є найбільш конкретними, оскільки дають можливість будь-якому підприємству, незалежно від форми господарювання, у процесі стеження за конкурентами відслідковувати конкурентні переваги, сильні та слабкі сторони та вчасно адаптуватись при виявленні змін до вимог ринку.

Дослідження типу моніторингу у маркетинговій практиці є порівняно недавніми. Вивченню цих проблем присвячені ґрунтовні праці вітчизняних та зарубіжних вчених [2, 4, 8], які наближують нас глибше до їхньої сутності, актуальності, визначають види моніторингу та методи його проведення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поки що не існує чітких, конкретних методик проведення моніторингових досліджень, послідовності їх виконання. Не розроблені конкретні схеми проведення моніторингу та етапи впровадження цих процесів у практику, а це означає, що ці дослідження потребують відповідно пошуку та визначення підходів їхнього застосування. До того ж, практика останніх років переконує, що не всі підприємства готові та спроможні до таких заходів. Варто зауважити, що керівникам вітчизняних підприємств туристичної галузі з питань упровадження маркетингу на практиці ще не вистачає не тільки досвіду, але й кваліфікованих фахівців, фінансових можливостей.

Зарубіжний і вітчизняний досвід переконує, що, без сумніву, ці дослідження є найбільш ефективними і цілеспрямованими у системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства. “Саме маркетинговий моніторинг, з нашої точки зору, надає маркетинговій аналітиці системність, динамічність, логічність і дозволяє не тільки проводити ті чи інші дослідження, процедури, але й мати постійно діючий механізм стеження за економічною динамікою” [4, с.66].

З цією метою фахівці, маркетологи повинні бути обізнаними з різними видами та вимогами до інформації, її джерелами, уміти визначити переваги, вибрати найбільш ефективний спосіб проведення дослідження для отримання достовірних, своєчасних даних про товари, послуги, конкурентів і прийняття обґрунтованих рішень у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства.

Процес упровадження досліджень типу моніторингу на підприємствах туристичної індустрії повинен мати чітку спрямованість, послідовність, визначення підрозділів у виконанні завдань та їх функцій. З цією метою пропонуємо розглянути схему проведення моніторингу (рисунок 1).

Схема проведення моніторингу
Рис. 1. Схема проведення моніторингу

Виконання робіт з моніторингу включає широкий спектр завдань, які доцільно розпочати із формування проблеми, яка є детермінантою концепції маркетингу. Проблеми досліджень, типу моніторингу, як переконує огляд економічної наукової літератури, знаходить своє вираження, як правило, в цілях туристичного підприємства.

Цілі можуть бути багатоваріантними: економічними (отримання прибутку, зниження собівартості); екологічними (забезпечення місць відпочинку в екологічно привабливих зонах); маркетингові (вивчення попиту, потреб, потенційних клієнтів та їхнє задоволення, дослідження мотивів клієнтів у отриманні послуг, вихід на нові сегменти ринків, ) тощо.

Проте на цьому перелік цілей не обмежується, оскільки невід’ємним атрибутом маркетингового ринку є конкуренти, які створюють споживачеві такі саме умови відпочинку, надання послуг, і, відповідно, пріоритетним завданням маркетологів є стеження за їхніми діями, поведінкою на ринку, ставленням, відгуками споживачів.

Моніторингові дослідження надають можливість маркетологам відслідковувати зміни, пов’язані з діяльністю підприємств, причини їх виникнення, адаптуватися до них чи приймати відповідні рішення. При цьому вивчаються параметри, характеристики, властивості, закономірності чинників маркетингового середовища. Закономірно, що основною причиною, яка спонукає нас до проведення досліджень такого плану, є наявність великої кількості конкурентів.

Досить суттєвим питанням у процесі моніторингу конкурентів є їх вибір. Цілком зрозуміло, що не всіх існуючих конкурентів варто досліджувати. Тому перед фахівцями виникають питання, чим керуватися в процесі відбору, яким критеріям, показникам варто віддати перевагу. Адже до переліку підприємств-конкурентів, які будуть охоплені моніторингом, будуть входити як фірми-лідери ринку, так і ті, які займають нестабільні, слабкі позиції на ньому. Варто обов’язково враховувати усіх існуючих конкурентів і потенційних, але проводити дослідження типу моніторинг усіх конкурентів туристичного бізнесу не ефективно, оскільки це може призвести до великих витрат: фінансових, моральних і в часі. О. Сологуб вважає, що "…критерієм може бути наявність реальної стратегічної вигоди від присутності того чи іншого конкурента на ринку" [8, с.22].

Виявленню конкурентів, дослідженню та аналізу передує складна робота, і її результативність залежить від правильного збору інформації, спрямованості досліджень за видами та вибір їхніх методів.

Ефективність досліджень типу моніторингу значною мірою залежатиме від використання джерел інформації. Зазвичай маркетологи використовують офіційні канали. Досить вагомою і результативною є інформація про конкурентів, яка отримана в результаті спостережень, анкетування, бесід зі споживачами, відвідувачами, постачальниками, посередниками, працівниками конкуруючих фірм, а також із фахівцями на конференціях, семінарах, виставках, презентаціях. Важливими є відомості про конкурентів, отримані із матеріалів звітів, доповідей, інформаційних та рекламних повідомлень. В останні роки розвиток сучасних технологій дав можливість використовувати середовище Internet.

Проте в економічній літературі [1, с.128] зустрічаються джерела, які пропонують отримання додаткової, також цінної інформації, отриманої методом добросовісної конкуренції:

- із власних джерел всередині фірми-конкурента;
- з відкритих джерел та з юридичної документації;
- від бюро з працевлаштування та від співробітників конкуруючих компаній;
- методом спостереження за конкурентами або на підставі речових доказів.

Слід погодитись, що всі способи збору інформації є важкодоступними, потребують фахівців, а то і створення відділів. Тому не варто нехтувати і вторинною інформацією, оскільки вона теж може містити цінність, та й коштує значно дешевше. В такій ситуації фахівцям, маркетологам необхідно враховувати усі позитивні та негативні сторони при виборі джерел, підходити до них зважено.

Так, за чинниками, яким притаманний високий рівень динамічності, зміни яких швидко відображаються на господарській діяльності підприємства, необхідно вести оперативний збір первинної інформації, в інших випадках можна задовольнятись вторинними даними [3, с.38].

Огляд економічної літератури акцентує увагу на такий аспект, як чітке визначення кола питань, проблем, які будуть підлягати моніторингу. Адже охоплення широкого кола проблем призведе до розширення напрямів дослідження, відволікання часу, засобів.

Тому в процесі проведення моніторингу варто сконцентрувати увагу на отриманні такої інформації, яка б давала чітку прозору картину про стан, події, зміни на ринку, вимальовувала позицію кожного підприємства та була імпульсом для опрацювання альтернативних сценаріїв випередження дій конкурентів на ринку.

Пропонуємо дослідити, та з цією метою дати аналіз дванадцяти ключовим чинникам, за допомогою яких, як вважає Ф. Котлер [5, с.138], можна оцінити конкурентні позиції виробника на фоні конкурента: частка в ринку; темпи зростання обсягу виробництва; якість продукції; конкуренція марки; дистриб’юторська мережа; ефективність комунікацій; використання виробничих потужностей; ефективність виробництва; собівартість одиниці продукції; джерела постачання сировини; видатки на дослідження і розвиток; управлінський персонал.

Запропонована методика дасть можливість фахівцям дослідити та проаналізувати сильні та слабкі сторони виробника, його потенціал, ринкові та маркетингові можливості. “Маркетингові можливості фірми - це прерогативний напрям маркетингових зусиль, на якому конкурентна фірма може досягти конкурентної переваги. Насамперед, необхідно оцінити наскільки маркетингова можливість фірми відповідає цілям та ресурсам фірми” [6, с.189].

Зібрана інформація в процесі проведення маркетингового дослідження дає можливість маркетологам, менеджерам проаналізувати та визначити ринкові можливості та позиції господарюючих суб’єктів на ринку. Цілком закономірно, що володіння інформацією про середовище, ринок, існуючих та потенційних конкурентів, їхні сильні та слабкі сторони, дає можливість попереджати неблагополуччя на ринку, знизити ризик маркетингових заходів, проявляти гнучкість та мобільність у прийнятті управлінських рішень. Окрім цього, виробники, які навіть і досягли сильних позицій на ринку, не повинні покладатися на досягнуте, оскільки конкуренція та об’єктивні закони ринку можуть повністю змінити ситуацію.

Академік Н.І. Редіна [7, с.96] пропонує до самої технології моніторингу включити ще три процедури:

1) визначення показників, які характеризують стан підприємства, аналіз їхнього впливу на економічний, фінансовий і соціальний стан;
2) відпрацювання механізму впливу на економічні процеси, які реально протікають в регіоні з метою створення нормальних умов для функціонування суб’єктів малого бізнесу;
3) підготовка заходів і пропозицій регіональним органам держадміністрації і місцевого самоуправління по коригуванню діяльності, спрямованої на розвиток малого підприємництва.

У сукупності всі показники дадуть можливість визначити конкурентні позиції виробника-конкурента та визначити тактику конкурентної боротьби.

Висновки:

1. Моніторинг є одним з важливих маркетингових методів дослідження конкурентоспроможності підприємств туристичного бізнесу.

2. З метою ефективного проведення моніторингу маркетологам необхідно:

- чітко визначити мету та цілі, які стоять перед підприємством у забезпеченні конкурентоспроможності;
- визначити кількість, види конкурентів, які підлягають дослідженню;
- визначити та дослідити пріоритетні параметри забезпечення конкурентоспроможності підприємств;
- дослідити конкурентні переваги підприємства;
- визначити ефективні методи та джерела отримання інформації.

Список використаних джерел

1. Армстронг Г. Маркетинг. Общий курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер. - М.: СПб.: Диалектика, 2001. - 601 с.
2. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия / А.А. Бревнов. - К.: Вира-Р, 1998. - 383 с.
3. Будник М.Н. Разработка системы мониторинга внешней среды предприятия / М.Н. Будник // Маркетинг и реклама. - 1999. - №9. - С.36-40.
4. Гончарова Н.П. Маркетинговый мониторинг - как теоретико-практическая система / Н.П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - №10. - С.65-73.
5. Котлер Ф. Маркетниг в третьем тисячелетии / Ф. Котлер. - М.: АСТ, 2001. - 272 с.
6. Маркетинг: Основи теорії та практики: навч. посібник / За ред. В.В. Липчука. - Львів: Новий світ, 2003. - 280 с.
7. Редина А.И. Мониторинг малого предпринимательства в Днепропетровской области / А.И. Редина // Вісник Академії економічних наук України. - 2003. - №2. - С.96-98.
8. Сологуб Е.П. Диагностика деятельности конкурента / Е.П. Сологуб // Акционер. - 2001. - №4-5. - С.22-28.
9. Скибінський С.В. Маркетинг: підруч. / С.В. Скибінський. - Львів: Місіонер, 2000. - 640 с.

В статье рассмотрена сущность и значение мониторинга, как одного из маркетинговых методов исследования конкурентоспособности предприятий туристической деятельности, предложена схема его проведения.

Ключевые слова: мониторинг, цели мониторинга, источники мониторинга, процедура мониторинга, схема мониторинга, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, мотив, потребность, услуга, сервис.

In the article the essence of activity cost effectiveness of tourist business enterprises (tour operators, tour agents) is revealed. It is made in regard to the selection and justification of strategic area of development; criteria and effectiveness indexes assigning, estimation of their influence on the enterprises activity.

Keywords: monitoring, goals of monitoring, sources of monitoring, procedure of monitoring, scheme of monitoring, competitive ability, competitive advantages, motive, need, facility, service.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.