Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Кузуб М.В., Савчук Т.В., Висоцька І.І.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
"Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України
на інноваційних засадах" (м. Львів, 2-3 листопада 2017 р.)
Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. - 360 с. - С.284.

Облік на підприємствах готельного господарства

облік на підприємствах готельного господарства У сучасних умовах господарювання готельно-ресторанний бізнес являє собою матеріальну складову туристичної галузі, є важливим сегментом ринку послуг національної економіки, пов’язаний із діяльністю суб’єктів підприємництва, які пропонують на комерційній основі власні послуги з забезпечення клієнтів послугами з розміщення та харчування, а також іншими додатковими послугами, що є важливими складовими індустрії гостинності.

Господарську діяльність підприємств, які працюють у сфері надання готельних послуг регулює ряд законодавчих і нормативних документів.

Основний документ, яким керуються у своїй роботі підприємства готельного господарства, - це “Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення і надання готельних послуг № 19” (надалі - Правила № 19), затверджені 16 березня 2004 року Наказом Державної туристичної адміністрації України.

Правила №19 регламентують діяльність готелів всіх форм власності, розташованих на території України, у сфері надання споживачам готельних послуг, а також регулюють відносини між споживачами і готелями [1].

Відповідно до п.1.3 Правил: "Готель - це підприємство будь-якої організаційно-правової форми власності, що складається із шести і більше номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов’язковим обслуговуванням" [1].

Окрім основних послуг готелю (проживання, харчування тощо), що включаються до ціни номера/місця, передбачено надання додаткових послуг, які можуть замовлятися і оплачуватися споживачем додатково:

- харчування у ресторанах, кафе, барах готелю;
- комунально-побутові послуги;
- пасажирські перевезення, забезпечення стоянкою;
- організація екскурсій, зустрічей, урочистостей;
- телекомунікаційні послуги;
- посередницьких послуг (резервування місць у культурно-розважальних установах, замовлення театральних квитків, резервування номерів у інших містах тощо.

Також слід зазначити, що для надання готельних послуг є певні умови:

- ліцензування на право здійснення туроператорської та турагентської діяльності, (якщо здійснюють таку діяльність), на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та інші;
- вимоги до оснащення готелів відповідно до їх категорії;
- вимоги до персоналу;
- поєднання процесів виробництва, надання і споживання основних і додаткових послуг;
- нерівномірність споживання готельних послуг, їх сезонний характер;
- неможливість накопичення чи зберігання готельних послуг; процес обслуговування обмежений у часі;
- цілодобовий режим роботи;
- спеціалізація готелю.

У зв’язку з тим, що будь-яке підприємство готельного типу працює в режимі 24/7, то найважливішим завданням є забезпечення безперервного контролю за правильністю записів про отримані доходи по рахунках бухгалтерського обліку всіх структурних підрозділів готелю, які залучені до процесу обслуговування гостей.

В бухгалтерському обліку дохід від реалізації готельних послуг визнається, виходячи зі ступеня завершеності операцій від здачі готельних номерів всіх категорій на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цих операцій [3].

Організація і ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій суб’єктами господарської діяльності у сфері обслуговування будь-якої організаційно-правової форми та форми власності здійснюється згідно з вимогами Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Питання організації бухгалтерського обліку готельного підприємства вирішується власником (власниками) або уповноваженою посадовою особою (керівником) відповідно до законодавства та статутних документів. Наказ про облікову політику - це фактично внутрішній “нормативний” документ для регулювання бухгалтерського обліку, який визначає облікову політику, форму бухгалтерського обліку, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації та інші процедури для ведення обліку, складання і подання фінансової звітності.

Оскільки основною діяльністю готелів є надання послуг, то облік операцій з їх надання є аналогічним обліку операцій із надання звичайних послуг. Тому витрати, пов’язані з наданням готельних послуг, у тому числі собівартість реалізованих готельних послуг, формуються відповідно до норм ПБО 16 “Витрати”, а доходи - згідно з вимогами ПБО 15 “Дохід”.

Список використаних джерел

1. Про затвердження Правил користування готеями й анаогічними засобами розміщення та надання готеьних посуг: Наказ Державної Туристичної Адміністрації України від 16.03.2004. - №19.
2. Готельні послуги: організація діяльності, облік доходів та витрат // Вісник. Офіційно про податки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/5521?issue=126.
3. Балченко З.А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: навч. посібник/ З.А. Балченко. - К.: КУТЕП, 2006. - 232 с.
4. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві: навч. посіб / за заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 395 с.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.