Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Литвак I.B.
Збірник матеріалів за результатами IV науково-
практичної конференції студентів та молодих вчених
«Сталий розвиток України: проблеми і перспективи».
Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. - 230 с. - C.139-142.

Розвиток туризму в умовах економічної кризи

Розвиток туризму в умовах економічної кризи В статті досліджено стан туризму України в сучасних кризових умовах, окреслено слабкі та сильні сторони функціонування туристичних підприємств та напрями підвищення ефективності їх діяльності.

Ключові слова: туризм, туристичні потоки, туристичні ресурси, фінансова криза, економічний механізм оцінки стану галузі, стратегія розвитку.

Постановка проблеми. Підприємства туризму мають надзвичайно важливе значення для забезпечення стійкого розвитку національного господарства, задоволення суспільних потреб, як необхідних передумов успішного функціонування вітчизняної економіки. Туризм є багатогранним, соціально орієнтованим міжгалузевим комплексом національної економіки, який здійснює виробництво широкого асортименту туристичних послуг і сприяє становленню та розвитку підприємств малого і середнього бізнесу, зростанню зайнятості населення, покращенню його добробуту. Нажаль, туризм у нашій країні поки ще не сприймається як повноправна галузь економіки, що може забезпечувати значний дохід [2].

Туристична галузь являється важливим рушійним важелем економічного росту та добробуту, а також відіграє головну роль у місії по боротьбі з бідністю в країнах, що розвиваються. Зростаючий національний туристичний сектор дозволяє створювати робочі місця, підвищувати національні доходи та покращувати платіжний баланс країни.

Аналіз досліджень і публікацій. Великий внесок у розробку аналізу стану та розвитку туризму в умовах економічної кризи зробили вітчизняні дослідники такі як Ю.С. Забалдіна, О.В. Музиченко-Козловська, С.В. Сєміколенова, О.О. Колесник. Але дані дослідження, нажаль, не адаптовані до кризових умов.

В той же час, прогнози розвитку туристичної індустрії в сучасних реаліях світової фінансової кризи постійно публікуються на офіційному порталі Всесвітньої туристичної організації [1].

Метою статті є: оцінка стану та розвитку туризму України в сучасних кризових умовах, окреслення слабких та сильних сторін функціонування туристичних підприємств та напрямів підвищення ефективності їх діяльності.

Результати дослідження. Значна кількість проблем національної туристичної індустрії викликана не лише світовою фінансовою кризою та внутрішніми політичними і економічними негараздами, але й такими обставинами як неефективність використання всіх видів туристичних ресурсів та недосконалість комплексного розвитку туристичної інфраструктури. Подорожі - далеко не перша необхідність і потреба людини, значить, і відмовитися від них не так вже й складно. В першу чергу економічна криза позначається на середньому класі, адже саме він завжди становив основний прошарок активно подорожуючих.

Але люди не припинять подорожувати - хіба що скоротять витрати і тривалість поїздок. Звичайно в умовах кризи туристські потоки за кордон істотно скоротилися. Так що в українських операторів є непогана можливість укладення контрактів з готелями, які традиційно працювали з європейськими та іншими ринками.

Ще однією проблемою розвитку туристичної сфери, на думку Івашової Н.В., є несприятливе середовище для бізнесу. Туристичні пропозиції обмежені і не дозволяють повною мірою розкрити потенціал країни, це зумовлено тим, що не кожен може собі дозволити запровадження інноваційних підходів та новітніх технологій. І потребують підтримки з боку держави чи інвестицій. Органом, що регулює сферу туризму в Україні з 2015 р. є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Більшість діючих програм розвитку туризму носять декларативний характер. Вони тільки містять загальну інформацію про стан галузі, основні проблеми, наявний ресурсний потенціал, що може бути використаний з метою їх вирішення, сукупність запланованих заходів та не виконується в житті, не мають відповідальних за їх виконання. Отже, можемо з впевненістю сказати, що основною проблемою розвитку туризму є слабке фінансування з боку держави і підтримці за рахунок законів і програм. Тому необхідно розробити схеми розвитку туризму, в які будуть входити створення цільових фондів, надання субсидій, виконання програм щодо розвитку туризму. Загалом створення сприятливих умов для розвитку туристичного бізнесу і виходу України на міжнародну туристичну арену [3].

Також на розвитку туристичної індустрії позначаються значні коливання курсів євро та долара, оскільки ціни на тур продукти наведені у валюті. Падіння курсу євро знову вносить нестабільність на національний туристичний ринок та вимагає перерахунку туроператорами вартості турів, що викликає негативне ставлення туристів до національних компаній і знижує попит на подорожі за кордон.

Джерелом фінансових надходжень та основою розвитку туристичної індустрії, навіть в умовах кризи, може стати культурний туризм. Адже туристи складають значну частину публіки на культурних заходах: театральних, музичних, танцювальних і кінофестивалях, національних карнавалах. Широко відвідуються туристами виставки, без чого, наприклад, багато народних ремесел та місцевих традицій залишалися б у забутті, як і витвори великого мистецтва. У прямій залежності від туристичних відвідин знаходиться розквіт або занепад музейної справи. Зазначимо, що у ряді країн такі надходження вже перевищують бюджетні витрати на ці цілі з боку урядів і асигнування місцевих адміністрацій. Отже, партнерство цих сфер забезпечує як поповнення бюджету, так і збереження культурного фонду країни, що у свою чергу робить її привабливішою для туристів [4].

Отже, основними причинами гальмування розвитку туризму в сучасних умовах є:

- відсутність державного регулювання туризму в регіонах, повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму;
- невідповідність переважної більшості туристичних закладів міжнародним стандартам;
- недостатнє забезпечення туристичної галузі висококваліфікованими кадрами;
- недостатність державної підтримки щодо рекламування національного тур продукту на внутрішньому та міжнародному ринку туристичних послуг;
- недостатність методичної, організаційної, інформаційної та матеріальної підтримки суб'єктів підприємництва туристичної галузі з боку держави;
- незадовільний стан туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури в зонах автомобільних доріг та міжнародних транспортних коридорів.

Отже, оцінимо сильні та слабкі сторони, можливості та загрози туристичного бізнесу України в сучасних умовах (табл. 1).

Таблиця 1

SWOT-аналіз стану та розвитку туризму в Україні
Сильні сторони Слабкі сторони
1. Сприятливе геополітичне положення України.
2. Можливості для розвитку всіх видів туризму.
3. Забезпеченість наявністю різноманітних природних та історико-культурних туристичних ресурсів.
4. Забезпеченість розгалуженою транспортною інфраструктурою (хоча і низької якості).
5. Збільшення конкуренції туристичних операторів.
6. Значний розвиток культури відпочинку українців.
1. Повільні темпи зростання інвестицій у розвиток інфраструктури туризму.
2. Відсутність бюджетного фінансування важливих для розвитку туристичної і курортної сфер України заходів.
3. Відсутність платоспроможного попиту.
4. Невідповідність національних туристичних послуг між ціною і якістю.
5. Залежність ефективності функціонування галузі від економічної та політичної ситуацій.
6. Низький рівень інформаційних технологій в Україні.
Можливості Загрози
1. Прихід до України європейських операторів, що призведе до зниження ціни та збільшення ємності ринку.
2. Інвестування в розширення туристичного бізнесу.
3. Розвиток різноманітних напрямів туризму (екстремальний, історико-культурний, науковий, діловий, зелений).
4. Розширення туристичних маршрутів.
5. Вдосконалення системи маркетингу в туристичній сфері.
6. Вдосконалення інформаційних систем в туризмі.
1. Несприятлива економічна ситуація.
2. Збільшення ціни на туристичні послуги, зменшення попиту.
3. Зменшення варіантів для населення із середніми доходами.
4. Відмова від туристичного відпочинку.

Отже, виходячи з SWOT-аналізу, можна зробити висновок, що на Україні є всі можливості виходу туристичного бізнесу з економічної кризи.

Пропонуємо заходи щодо вирішення проблем туристичного бізнесу України:

- вдосконалення нормативно-правової бази туристичної і курортно-рекреаційної галузі;
- створення стратегії розвитку курортів;
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
- сприяння розвитку готельного бізнесу, підвищення якості послуг, що надаються;
- поширення інформації про туристичні можливості України;
- представлення країни у міжнародних туристських організаціях і на міжнародних туристичних заходах;
- забезпечення створення безпечних умов для туристичних подорожей та ін.

Висновки. Отже, в сучасних умовах наслідки світової фінансової кризи суттєво вплинули на розвиток туризму в Україні. В той же час, потенціал національної туристичної індустрії дозволяє вийти на міжнародний ринок. Туризм може стати джерелом величезних прибутків та основою розвитку економіки України, враховуючи всі сильні сторони стану туризму в Україні.

Список використаних джерел

1. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.unwto.org.
2. Хмельниччина туристична : історико-культурні, природно-географічні та економічні аспекти розвитку / [колектив авторів: С.Е. Баженова, Л.В. Баженов, В.Б. Буторіна, І.І. Ковтуник, Б.О. Опря, О.М. Тітаренко, І.В. Ящишина]. За ред. С.А. Копилова, С.Е. Баженової. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. - 192 с
3. Івашова Н.В. Розвиток туризму в Україні: проблеми та перспективи // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 24-26 квітня 2013 р.): у 4 т. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми: Сумський державний університет, 2013. - Т.4. - С.80-82.
4. Колесник О.О. Оцінка стану та перспектив розвитку туризму України в умовах кризи / О.О. Колесник // Економіка. Управління. Інновації. - 2010. - №2 (4).
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.