Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Миронов Ю.Б.
Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції
"Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті".
(12-13 жовтня 2017 р.). - Одеса: ОДАБА, 2017. - 295 с. - С.47-51.

Концептуальні підходи до управління проектами в сфері туризму

управління проектами в сфері туризму Актуальним завданням на сучасному етапі розвитку туристичної галузі в Україні є підвищення кваліфікації персоналу за рахунок посилення його теоретичної підготовки в галузі економіки та менеджменту туризму. До числа необхідних напрямків підвищення професійного рівня туроператорів і турагентів слід віднести теорію управління проектами.

До недавнього часу у вітчизняній науці та практиці поняття «проект» використовувалося переважно в технічній сфері як сукупність документації на певний об’єкт, згодом управління проектами стало використовуватися в різних напрямках виробничо-комерційної діяльності. У зв’язку з цим виникла необхідність управління проектами і в туристичній діяльності.

Проект - це обмежений часовими рамками процес, що має визначений початок та кінець, зазвичай обмежений датою, але також може обмежуватися фінансуванням або досягненням результатів, який здійснюється для реалізації унікальних цілей та завдань, зазвичай, щоб призвести до вигідних змін або створення доданої вартості [1, с.7].

На підставі даного визначення в якості проекту в сфері туризму приймається туристичний продукт і відповідно управління проектами є управління виробництвом туристичного продукту.

Для повноцінного розуміння особливостей управління проектами в сфері туризму необхідно розглянути низку найважливіших властивостей туристичного продукту як об’єкта проектування.

Туристичний продукт, за визначенням О. Любіцевої, - це комплекс послуг і товарів, матеріальних і нематеріальних благ та ресурсів, призначених для туристичного споживання, що реалізуються на ринку туристичних послуг. Він є здебільшого вузькоспеціалізованим, має складну, динамічну структуру, пристосовану до зміни попиту, і здатен забезпечити задоволення різноманітних потреб людини, що подорожує [3, с.38].

Управління проектами передбачає розробку технології складання туристичного продукту. Туристичний продукт як товар характеризується споживною вартістю, тобто корисністю, здатністю задовольняти певні рекреаційно-туристичні потреби людей. Корисність туристичного продукту визначається його цінністю для суб’єкта. Тому туроператор повинен прагнути створити такий продукт, який був би цінним (корисним) для максимального широкого кола споживачів.

У деяких випадках поняття «туристичний продукт» асоціюється з поняттям «туристичний пакет», який можна визначити як основний (обов’язковий) комплекс послуг, які надаються в подорожі.

Туристичний пакет включає такі обов’язкові елементи:

- об’єкт туристичного інтересу (туристичний центр);
- транспорт (трансфер);
- послуги розміщення (готель або інші засоби розміщення).

Послуги харчування як правило не включаються окремим елементом в туристичний пакет, оскільки в туризмі вони складають частину послуг розміщення (наприклад, сніданки у готелях).

В управлінні туристичними проектами слід також враховувати той факт, що туристичний продукт складається з двох найважливіших елементів: тур і додаткові туристично-екскурсійні й інші послуги. При цьому слід мати на увазі, що туристичний пакет - це тільки частина туристичного продукту, точніше - обов’язкова частина туру.

Американський інститут управління проектами (Project Management Institute - PMI), який визначає світові стандарти в сфері управління проектами, виділяє такі базисні напрямки, які повною мірою реалізують себе і в галузі туризму:

- управління змістом проекту, тобто чим є туристичний продукт з усіма своїми складовими елементами;
- управління часом, тобто забезпечення своєчасного виходу туристичного продукту на ринок для його реалізації;
- управління вартістю, тобто дотримання кошторису витрат на розробку туристичного продукту;
- управління якістю, тобто виконання вимог щодо якості туристичного продукту згідно з концепцією загального управління якістю (TQM - Total Quality Management);
- управління персоналом, тобто кадрове забезпечення проекту;
- управління інформацією, тобто інформаційне забезпечення проекту [4].

Ключовим елементом в управлінні проектами є життєвий цикл проекту. Кожен проект, у тому числі і туристичний, від виникнення ідеї до повного його завершення проходить низку послідовних етапів, а саме:

- I етап - концептуальний (початковий);
- II етап - проектування туристичного продукту;
- III етап - розробка туристичного продукту;
- IV етап - отримання готового туристичного продукту [2, с.120].

По завершенні останнього етапу проекту розроблений туристичний продукт приймає товарну форму, тобто стає предметом купівлі-продажу на ринку туристичних послуг.

На життєвий цикл туристичного продукту, зокрема, його тривалість, впливають різні фактори: мода, платоспроможність споживачів (туристів), реклама, міжнародна ситуація (наприклад, лібералізація візового режиму) та ін. При цьому найсильніший вплив здійснює інноваційна активність туристичних підприємств (туроператорів).

Принципово важливим слід визнати той факт, що перший етап життєвого циклу туристичного продукту як товару дорівнює всьому життєвому циклу проекту. Туроператори і турагенти у своїй професійній діяльності повинні відслідковувати стан життєвих циклів туристичних продуктів з метою проектування нових або модернізації існуючих турпродуктів. При проектуванні туристичного продукту розробник проекту повинен прагнути в максимальній мірі використовувати власні ноу-хау.

У системі управління туристичними проектами постійно слід мати на увазі, що кінцевим користувачем туристичного продукту системи є людина, а тому обов’язковою вимогою в системі управління проектами в туризмі варто проводити психологічну експертизу новоствореного туристичного продукту. Метою такої експертизи є оцінювання рівня привабливості даного туристичного продукту. Окрім того, психологічна експертиза проекту повинна встановити адресність туристичного продукту, тобто визначити «портрет» найімовірнішого потенційного туриста як користувача цього турпродукту: розмір його доходів, соціальний статус, сімейний стан, рівень освіти, інтереси, особистісні характеристики та ін. Зазначені питання вирішуються заздалегідь - до реалізації туристичного продукту на ринку туристичних послуг. Проведені маркетингові дослідження попиту спрямовані вже на уточнення та коригування «адресності» туристичного продукту.

У будь-якому випадку, вдало завершений туристичний проект повинен бути зафіксований у поліграфічній формі з ілюстраціями (буклети, альбоми, брошури) з необхідною інформацією для туриста та розповсюджений серед потенційних клієнтів.

Список літератури

1. Демиденко М.А. Управління проектами інформатизації: навч. посіб. / М.А. Демиденко. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2014. - 114 с.
2. Крутик А.Б. Виды и особенности управления проектами в сфере услуг / А.Б. Крутик, М.Б. Биржаков // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. - 2015. - №1(211). - С.118-125.
3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К.: Альтерпрес, 2006. - 436 c.
4. Meredith J.R. Project Management: a Managerial Approach / J.R. Meredith, S.J. Mantel. - 8th Edition. - John Wiley & Sons, Inc., 2012. - 637 р.

Поиск туров и отелей с отзывами на ТУРЫ.ру

Booking.com


© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.