Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Миронов Ю.Б.
Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. - С.117-122.

Сутність та чинники сталого розвитку туризму в регіоні

Визначено сутність поняття "сталий розвиток туризму", розглянуто внутрішні та зовнішні чинники сталого розвитку туристичної галузі в регіоні. Визначено передумови формування та ефективної реалізації концепції сталого розвитку туризму в регіоні. Обґрунтовано необхідність розроблення концепції сталого розвитку туризму в регіонах України.

Ключові слова: туризм, туристична галузь, сталий розвиток, концепція сталого розвитку туризму.

Постановка проблеми. Динамічний розвиток світового туристичного ринку значною мірою сприяє становленню туристично-рекреаційної галузі в Україні. Разом з тим, з початку ХХІ століття у розвитку сфери туризму досить помітно стали виявлятися тенденції, які напряму пов'язані із загальним економічним розвитком та негативними наслідками його впливу на навколишнє середовище. Розвиток туристичної галузі як високоприбуткового сектора економіки є важливим чинником не лише економічного, а й соціального характеру, а також культурного піднесення України.

Необхідність переходу до нової економічної парадигми життєдіяльності людини, яка засновується на баченні туристичної галузі як інтегрованої підсистеми в межах економічної системи України визначає актуальність дослідження проблем сталого розвитку туризму в регіонах України.

Ступінь розроблення проблеми. Питання сутності основних факторів та принципів сталого розвитку туристичної індустрії є предметом наукових досліджень В.Г. Герасименка, О.П. Добровольської, Г.А. Заячковської, Г.В. Казачковської, Н.Д. Свірідової, Т.І. Ткаченко [1, 3-5, 7, 8] та інших теоретиків, а також практиків сфери туризму. Проблеми сталого розвитку туристичної галузі набувають дедалі більшої актуальності відповідно до динамічних умов сьогодення.

Мета статті. Метою дослідження є визначення сутності та визначальних внутрішніх і зовнішніх факторів регулювання сталого розвитку туристичної га-лузі регіону.

Основний матеріал дослідження. Сталий розвиток – це процес, який гармонізує розвиток продуктивних сил та забезпечує задоволення необхідних потреб усіх членів суспільства за умови збереження та поетапного відновлення цілісності навколишнього середовища. Сталий розвиток створює можливості для підтримки рівноваги між потенціалом суспільства і нагальними потребами людей.

Концепція сталого розвитку припускає біоцентричний варіант забезпечення життєво важливих потреб суспільства. Екологічна безпека планети має стати ключовою проблемою людства. У сучасних умовах дуже важливо забезпечити максимально можливе збереження біосфери у збалансованому стані, ефективне споживання природних ресурсів, не перевищуючи межу їх можливого відтворення, а також мінімально можливе використання, або і взагалі повне вилучення з господарського обігу невідновлювальних природних ресурсів.

Таким чином, можна погодитись із визначенням Т.І. Ткаченко, що сталий (гармонійний, збалансований) розвиток – це розвиток, який забезпечує визначений тип рівноваги, тобто баланс між його соціально-економічними та природними складовими [8, с. 55]. На наш погляд, суть сталого розвитку туристичної галузі найкраще визначає один з основних принципів, запропонованих Всесвітньою туристичною організацією у Глобальному етичному кодексі туризму 1999 р.: ("Туризм – фактор сталого розвитку") [2].

Загалом вважаємо, що сталий розвиток туризму – це такий розвиток туристичної галузі, який дає змогу задовольнити потреби туристів на сьогодні, враховуючи інтереси регіону відносно збереження можливості надання рекреаційно-туристичних послуг у майбутньому.

Основним завданням сталого розвитку туристичної галузі можна вважати задоволення найважливіших потреб і прагнень у житті людини. При цьому в даній ситуації передбачається управління всіма видами ресурсів таким чином, щоб соціальні, естетичні та економічні потреби задовольнялися в комплексі з підтримкою культурних та екологічних цінностей, без шкідливого впливу на місцеве біологічне розмаїття та системи його життєзабезпечення.

На думку Г.В. Казачковської, сталий розвиток туризму та курортних територій можливий за умови існування рівноваги між збереженням природних та історико-культурних ресурсів, економічними інтересами, соціальними потребами і розвитком туризму, а також за умови створення сприятливих умов для формування якісного національного туристичного продукту [5].

Важливість та значення сталого розвитку туристичної галузі підтверджується тим фактом, що нестійкий інтенсивний розвиток туризму досить часто призводить до локальних екологічних катастроф. Водночас розвиток туристичної індустрії залежить насамперед від якості навколишнього середовища та його розмаїття. Так, С.Ф. Ревін та Н.В. Шадрін вважають, що якість води та повітря, а також естетичність ландшафту й біологічне розмаїття – це насамперед природні складові туристичного продукту, відтвореного внаслідок функціонування природних екосистем [6, с. 66-67]. Навряд чи існує в Україні вид бізнесу, який настільки сильно зацікавлений в збереженні усіх компонентів навколишнього середовища, як туризм. Бо ж руйнуючи навколишнє середовище, туристичний бізнес цим самим зменшує можливості свого розвитку, що явно суперечить його призначенню.

Ткаченко Т.І. стверджує, що в контексті сталого розвитку туристичного бізнесу головним питанням є постійне (безперервне) узгодження та гармонізації взаємовідносин людини та її оточення за:

- вектором часу, що передбачає досягнення короткотермінових та довготривалих цілей у вирішенні альтернативних проблем отримання швидкого та максимального прибутку підприємствами туристичної галузі, а також використанням відновлювальних туристичних ресурсів;
- вектором простору, що обумовлює задоволення потреб міжнародного туристичного руху та міжнародного капіталу для вирішення проблем географічного просування туристичних потоків в екологічно чисті та заповідні зони, важкодоступні місця у нові місцевості, забезпечує покращення економічних умов розвитку місцевих громад, консервацію потенційних туристичних дестинацій та окремих туристичних об'єктів, або ж оптимізацію цих альтернативних підходів та мінімізацію туристичного втручання в умови та спосіб життя окремих громад [8, с. 49-50].

Все це обґрунтовує необхідність розроблення концепції сталого розвитку туризму в регіонах України, головною метою якої має стати забезпечення постійного розвитку туристичної галузі з метою повного задоволення потреб туристів та підвищення ефективності соціально-економічного розвитку регіону на основі ефективного управління усіма елементами туристичної галузі та її інфраструктури.

Під концепцією сталого розвитку туристичної галузі розуміємо систему уявлень, яка визначає єдиний задум політики розвитку галузі. На думку Н.Д. Свірідової, у цій концепції необхідно врахувати всі стратегічні пріоритети і цілі розвитку туристичної галузі, важливі напрями та засоби визначених цілей [7, с. 167]. Концепція повинна повністю відображати позицію регіону відносно стратегії розвитку туристичної галузі на довгострокову перспективу і включати конкретні заходи з її реалізації.

Сутність концепції сталого розвитку туризму містить у собі два ключових взаємопов'язаних положення:

1) необхідність задоволення потреб усіх верств населення, зокрема малозабезпечених і соціально незахищених, зазвичай, через соціальні форми туризму. Причому в туризмі майже рівнозначно виявляються економічні та соціальні потреби людини;
2) обмеженість ресурсів, що обумовлює обмежену здатність навколишнього середовища задовольняти теперішні та майбутні потреби суспільства. Основною складовою обмежень у сталому розвитку туризму є природне навколишнє середовище, а також економічні, соціально-побутові та культурологічні обмеження, які обумовлені організацією суспільства, станом технологій, рівнем освіти і культури населення [8, с. 58].

Під час розроблення концепції сталого розвитку туристичної галузі необхідно враховувати чинники, які будуть безпосередньо впливати на сталість економічного розвитку. Чинники сталого розвитку можна поділити на зовнішні та внутрішні (рис.1.).

Чинники сталого розвитку туризму в регіоні
Рис. 1. Чинники сталого розвитку туризму в регіоні (розроблено автором на основі [3])

Варто також відзначити, що вплив державної політики на природоохоронні та соціальні чинники в галузі туристичної індустрії, потрібно здійснювати через реорганізацію та модернізацію механізмів управління на державному та місцевому рівнях. При цьому варто звернути увагу на запровадження стратегічного планування та відповідне нормативно-правове, інституційне, фінансове, регуляторне та науково-методичне забезпечення.

Варто також враховувати той факт, що стратегічне планування у сфері туристичної індустрії необхідно здійснювати на основі стратегії соціально-економічного розвитку країни, що буде забезпечувати його цільову спрямованість на покращення якості життя населення як основний показник оцінки сталого розвитку туризму.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сталий розвиток ринку туристичних послуг здатен задовольнити не лише потреби туристів та економічні інтереси туристичного регіону, але й забезпечити збереження та відновлення екологічного стану навколишнього середовища, схоронності культур-ної та національної самобутності населення регіону.

Сталий розвиток туризму в регіоні визначається факторами зовнішнього (екологічна політика, тенденції функціонування ринку рекреаційно-туристичних послуг, державна політика соціально-економічного розвитку, інвестиційна, інноваційна, фінансова політика) та внутрішнього впливу (стратегія розвитку туризму в регіонах, природно-ресурсний потенціал, галузеві та територіальні структури господарського комплексу території), які варто враховувати під час розроблення концепції сталого розвитку туризму в регіоні.

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є розроблення та визначення конкретних шляхів реалізації концепції сталого розвитку туризму в регіонах України.

Література

1. Герасименко В.Г. Концепція сталого розвитку туризму: етапи становлення і сучасний зміст / В.Г. Герасименко // Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи : зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 1. – С.17-23.
2. Глобальный этический кодекс туризма. [Электронный ресурс]. – Доступный с http://tourlib.net/wto/kodeks.pdf
3. Добровольская О.П. Обоснование системы факторов регулирования устойчивого развития рекреационных территорий / О.П. Добровольская // Информационные технологии в управлении туристической и курортно-рекреационной экономикой : матер. докл. ІІІ науч.-практ конф. – Бердянск : АУИТ "АРИУ", 2007. – С.52-58.
4. Заячковська Г.А. Основні засади сталого розвитку туризму в Україні / Г.А. Заячковська // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти : матер. III Міжнар. наук.-практ конф. – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ, 2011. – С. 36-39.
5. Казачковська Г.В. Можливості сталого розвитку туризму та курортів в Україні / Г.В. Казачковська // Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою : матер. доп. ІІ наук.-практ. конф. – Бердянськ : АУІТ "АРІУ", 2006. – С.126-137.
6. Ревин С.Ф. Переход к устойчивому развитию туризма: проблемы и специалисты для их решения / С.Ф. Ревин, Н.В. Шадрин // Культура народов Причерноморья. – 2000. – № 12. – С.66-67.
7. Свірідова Н.Д. Концепція сталого розвитку туризму в сучасних умовах / Н.Д. Свірідова // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 176. – С.166-168.
8. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія – Вид. 2-ге, [перероб. та доп.] / Т.І. Ткаченко. – К. : Вид-во КНТЕУ, 2009. – 463 с.

Миронов Ю.Б. Сущность и факторы устойчивого развития туризма в регионе

Определена сущность понятия "устойчивое развитие туризма", рассмотрены внутренние и внешние факторы устойчивого развития туристической отрасли в регионе. Определены предпосылки формирования и эффективной реализации концепции устойчивого развития туризма в регионе. Обоснована необходимость разработки концепции устойчивого развития туризма в регионах Украины.

Ключевые слова: туризм, туристская отрасль, устойчивое развитие, концепция устойчивого развития туризма.

Myronov Yu.B. Essence and factors of sustainable development of tourism in the region

The article defines the essence of the concept of "sustainable tourism", considered by the internal and the external factors of sustainable development of the tourism industry in the region. The preconditions of formation and effective implementation of the concept of sustainable tourism development in the region are determined. The article also proves the necessity of the concept of sustainable tourism development in the regions of Ukraine.

Keywords: tourism, tourist industry, sustainable development, the concept of sustainable development of tourism.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.