Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Новикова В.І.
Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
"Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації"
(м. Переяслав-Хмельницький, 30 листопада 2016 р.)
Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип.19. - С.55-59.

Використання природоохоронних об'єктів у рекреаційній діяльності

Анотація. Виявлені ті аспекти визначень категорій природно-заповідного фонду (ПЗФ) України, що акцентовані на рекреаційній діяльності, та основі цього розроблено модель використання об'єктів ПЗФ у рекреаційних цілях. З огляду на нормативно-законодавчі акти визначені види рекреаційної діяльності у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Ключові слова: природно-заповідний фонд України, природоохоронні об'єкти, рекреаційна діяльність, відпочинок, екскурсійна і туристська діяльність, оздоровлення.

Актуальність. Через тісний зв'язок людини з природою чималу частку серед рекреаційних ресурсів займає природна складова, до якої відносяться і природоохоронні об'єкти.

Мета статті - показати рекреаційні можливості об'єктів природно-заповідного фонду України.

Виклад основного матеріалу. До природно-заповідного фонду (ПЗФ) України [1; 6] належать природні території й об'єкти як природного походження (біосферні заповідники, природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища), так штучно створені людиною (парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, дендрологічні парки, ботанічні сади, зоологічні парки). Об'єкти ПЗФ України мають також різний ціннісний ранг: міжнародне (біосферні заповідники), загальнодержавне або місцеве значення.

У ст. 9 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» [1] вказано, що території та об'єкти природно-заповідного фонду можуть використовуватися:

- у природоохоронних цілях;
- у науково-дослідницьких цілях;
- в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;
- в освітньо-виховних цілях;
- для потреб моніторингу навколишнього природного середовища.

Розглянемо уважніше використання об'єктів ПЗФ з рекреаційною метою. Із визначень категорій природно-заповідного фонду України [1] видно, що не всі вони можуть застосовуватись у рекреаційній діяльності, адже лише в деяких із них наявні подібні аспекти (табл. 1).

Таблиця 1

Акцентовані на рекреаційній діяльності аспекти визначень категорій природно-заповідного фонду України
Об'єкти ПЗФ Акцентовані аспекти визначень категорій
національні природні парки …, рекреаційні,… установи…, що створюються…, які мають…, оздоровчу, історико-культурну,… й естетичну цінність
регіональні ландшафтні парки … рекреаційні установи…, що створюються з метою…, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення
пам'ятки природи … утворення, що мають…, естетичне і пізнавальне значення,
парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва … з метою… і використання в естетичних, виховних,… та оздоровчих цілях
дендрологічні парки об'єкти, що створюються… для…, культурного, рекреаційного та іншого використання
ботанічні сади об'єкти, що створюються з метою…, ведення…, навчальної й освітньої роботи
зоологічні парки об'єкти, що створюються з метою організації екологічної освітньо-виховної роботи,…

Із цього випливає, що для здійснення рекреації підходять тільки такі природоохоронні об'єкти, як національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, пам'ятки природи, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, дендрологічні парки, ботанічні сади, зоологічні парки (рис. 1).

Використання об'єктів природно-заповідного фонду в рекреаційних цілях
Рис. 1. Використання об'єктів природно-заповідного фонду в рекреаційних цілях [7] [В.І. Новикова, 2016]

Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.06.2009 затверджено Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України [2]. Відповідно до цього Положення, до основних напрямів ведення рекреаційної діяльності у межах територій та об'єктів ПЗФ належать такі:

- створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об'єктів;
- забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок, туризм, любительське та спортивне рибальство, полювання тощо;
- обґрунтування і встановлення допустимих антропогенних (рекреаційних) навантажень на території та об'єкти ПЗФ України;
- організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної просвіти серед відпочиваючих, туристів у межах територій та об'єктів ПЗФ України; формування у рекреантів та місцевих жителів екологічної культури, дбайливого та гуманного ставлення до національного природного надбання.

Рекреаційна діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється установами ПЗФ, підприємствами, установами та організаціями, яким ці території та об'єкти підпорядковані, із забезпеченням таких умов [2]:

- створення і функціонування рекреаційної інфраструктури на визначених згідно із законодавством територіях та об'єктах ПЗФ України;
- організація та інфраструктурне облаштування туристичних та екскурсійних маршрутів, еколого-освітніх стежок;
- координація діяльності установами ПЗФ суб'єктів рекреаційної діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування з огляду на використання природних та історико-культурних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ України;
- створення і ведення інформаційного банку даних щодо рекреаційних закладів, які розташовані в межах територій та об'єктів ПЗФ України;
- участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, з'їздах, семінарах, присвячених питанням розвитку рекреації;
- вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо організації рекреаційної діяльності на природно-заповідних територіях та об'єктах.

Будь-які природні утворення мають цілий ряд цінностей, наголошення на які сприятиме їх заповіданню [5]:

- виховна, патріотична цінність - природо-заповідні об'єкти прив'язують націю до культури, релігії, історії, традицій; краса природи виховує патріотизм;
- музейна цінність - «Вільна природа у всіх своїх незайманих людиною ділянках є великий синтетичний музей, необхідний для нашої подальшої просвіти та розумового розвитку, - музей, який у випадку руйнування, не може бути відновлений руками людини», - писав класик заповідної справи А.П. Семенов-Тянь-Шанський;
- наукова цінність - природо-заповідні території представляють собою польові лабораторії для фундаментальних та прикладних наукових досліджень, тут проводять науковий моніторинг природних процесів з метою визначення закономірностей функціонування екосистем;
- освітня цінність - використовуються як бази для польових практик студентами ВНЗ; з успіхом правлять за «зелені класи» для розташованих поблизу шкіл, де проводять уроки з окремих розділів біології, організовують фенологічні спостереження, позакласну виховну роботу;
- історико-культурна цінність - людство за свою багатовікову історію залишило сліди майже на всій поверхні планети; деколи природа знову відвойовувала у людини території, які тепер несуть сліди культури різних часів і народів: стародавні поховання, городища, вали тощо; вік та якість збереження культурних елементів підвищують цінність природної території, на якій вони знаходяться;
- лікувально-оздоровча цінність - лікувальний ефект від спілкування з природою не викликає сумнівів, використовується природне середовище людиною для занять спортом, туризмом, застосовуються окремі природні складові для очищення організму та ін.;
- релігійна цінність - «священні» природні об'єкти (джерела, велетенські дерева та ін.) супроводжують людство постійно, і в наш час вони є у багатьох народів;
- природоохоронна цінність - природо-заповідні території, охороняючи непорушені екологічні системи, забезпечують екологічну рівновагу і на прилеглих територіях;
- естетична цінність - краса дикої природи постійно змінюється, адже вона динамічна; немає жодної галузі культури, яка б не здобувала натхнення та форми з дикої природи; краса дикої природи, що зберігається в заповідних територіях, має велетенський вплив на матеріальний та духовний розвиток людства, вона впливає та буде впливати у майбутньому на релігію, філософію, мистецтво, науку, спорт;
- етична цінність - дика природа має ідеальну цінність, що випливає з понять гуманізму, добра, краси; людина відповідальна за збереження дикої природи; захисток дикої природи, яку людина охороняє не за її корисність, а тому, що вона, як і кожний живий вид, має властиві їй моральні права;
- цінність спадку - природа така, яка вона є, дісталась нам у спадок, тому і ми зобов'язані її зберегти і передати нашим нащадкам, навіть якщо певні природні об'єкти не приносять конкретної користі для людини, не мають історичної, естетичної, інших утилітарних чи духовних цінностей;
- неусвідомлені цінності - природа має ще багато неусвідомлених людиною цінностей, того, що перебуває поза межами людського досвіду, але це не означає, що людина повинна у всіх них розібратись; вони в наш час не можуть бути виявлені через неповноту та поверховість сучасних знань.

Наявність цих цінностей сприятиме залученню природно-заповідних об'єктів до туристсько-екскурсійної діяльності.

Рекреаційна діяльність у межах територій та об'єктів ПЗФ України згідно із [2] може здійснюватися за кількома напрямами (рис. 2).

Види рекреаційної діяльності у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Рис. 2. Види рекреаційної діяльності у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду (за матеріалами [2]) [В.І. Новикова, 2016]

Крім тих об'єктів ПЗФ, які в моделі (рис. 1) відмічені як такі, що у повній мірі можуть залучатися до рекреаційної діяльності, інші об'єкти (заказники, заповідні урочища, природні заповідники) мають теж можливість використовуватися, але тільки для деяких видів рекреації й обмежено, із суворим дотриманням природно-заповідного режиму. Виходячи із тих напрямів рекреаційної діяльності, що наводяться у [2], та подаються нами у вигляді схеми (рис. 2), можливе таке варіативне рекреаційне використання цих об'єктів ПЗФ, зважаючи на ступінь суворості їх заповідного режиму, площу території, особливості всього природного комплексу та окремих його складових:

- використання природних лікувальних ресурсів ПЗФ;
- екскурсії на виставки, в музеї ПЗФ;
- загальнооздоровчий відпочинок;
- культурно-пізнавальний відпочинок;
- любительське і спортивне полювання;
- любительське і спортивне рибальство;
- природно-пізнавальний туризм;
- прогулянки маркованими екологічними стежками;
- прогулянки на човнах;
- туризм із метою спостереження за птахами;
- яхтинг.

Всі об'єкти ПЗФ можуть використовуватися у короткостроковому відпочинку, бути рекреаційними ресурсами під час пішохідного, велосипедного або кінного туризму, представляти дестинацію (місце призначення) при прокладанні оглядових або тематичних маршрутів.

Висновки. Основними видами рекреації у межах об'єктів ПЗФ є відпочинок, екскурсійна і туристська діяльність, оздоровлення, любительське і спортивне рибальство та полювання.

Джерела

1. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» №2456-XII від 16.06.1992 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://skole.org.ua/zakon_pzf.html.
2. Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затверджене Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 330 від 22.06.2009 [Електроннийресурс]. -Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
3. Воробйова О.А. Розвиток рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду України / О.А. Воробйова, С.К. Харічков. - Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2009. - 36 с.
4. Новикова В.І. Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області): дис... к. геогр. н.: 11.00.02 - економічна та соціальна географія / В.І. Новикова / Інститут географії НАНУ. - К., 2008. - 268 с.
5. Подобайло А.В. Методика оголошення заказників, пам'яток природи та заповідних урочищ: метод. вказівки [до вивчення заповід. справи для студ. біол. ф-ту] / А.В. Подобайло. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. - 36 с.
6. Природно-заповідний фонд України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Природно-заповідний_фонд_України.
7. Тиховодова Д.І. Структура природно-заповідного фонду України та його використання у рекреаційній діяльності / Д.І. Тиховодова, В.І. Новикова // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2016»: XVIII Всеукр. наук. конф. мол. учених (м. Черкаси, 21 квітня 2016 p.). - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - С.285-287.

Abstract. The paper addresses those aspects of the definitions of categories of Natural Reserve Fund (NRF) of Ukraine, which focused on outdoor activities and on this basis developed a model of use of objects of NRF for recreational purposes. Given the normative and legislative acts determined the types of recreational activities within the territories and objects of natural reserve Fund.

Key words: Natural Reserve Fund of Ukraine, environmental facilities, recreational activities, leisure, excursions and tourist activity, recovery.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.