Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Оліховська М.В., Мазур А.О.
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи"
(м. Львів, 29.11.2016 р.). - Львів: МАУП, 2016. - Ч.2. - 675 с. - C.577-582.

Управління мотивацією персоналу у підприємствах готельно-туристичного комплексу (ГТК)

Успішність управління будь-яким соціально-економічним об'єктом залежить від того, наскільки ефективна мотивація людей, які працюють в рамках цього об'єкта. Навіть якщо в рамках об'єкту управління діють досконала система планування, продумана система контролю, збалансована система координації дій, прогресивна оргструктура, але при цьому система мотивації недостатньо ефективна, загальний результат функціонування даного об'єкта управління буде досить низьким.

Мотивація є невід'ємним елементом управління комерційної організації, державної установи, громадської організації, церкви, а також будь-якої неформальної організації.

Мотивація - одна з центральних категорій управління. У науковій літературі існують різні визначення мотивації. Нами було розглянуто визначення, які пропонують такі автори, як: М. Мескон, М. Альберт та Ф. Хедоурі [6], Н.Є. Кудла [3], О.Б. Моргулець [4], О.Б. Столяренко [10], P. Ґріфін і В. Яцура [8]. Після аналізу визначень даних авторів нами було сформульовано власне поняття того, що являє собою мотивація в організації.

Мотивація - це один із видів управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання себе та інших працівників до діяльності, що спрямована на досягнення особистих цілей або цілей організації.

У науковців представлені різні трактування видів мотивації персоналу, однак ми визначити загальні ознаки за якими їх класифікують (рис. 1).

Класифікація мотивації персоналу за ознаками
Рис. 1. Класифікація мотивації персоналу за ознаками
Складено автором за [7, с.319]

Також варто зазначити, що мотивація на рівні підприємства, зокрема готельно-туристичного комплексу має базуватися на таких вимогах [11]:

- надання рівних можливостей щодо зайнятості і службового просування.
- узгодження рівня оплати праці за її результатами та визнання особистого внеску у загальний успіх.
- захист здоров'я працюючих;
- можливість творчої реалізації працівника;
- підтримка в колективі атмосфери довіри.

Відповідно до зазначених вимог мотивації в підприємствах ГТК, слід виділити дещо іншу класифікацію, складові якої детальніше подані на рис. 2.

Класифікація мотивації персоналу у підприємствах ГТК
Рис. 2. Класифікація мотивації персоналу у підприємствах ГТК
Складено автором за [5]

Механізм мотивації до праці зумовлюється системою інтересів та стимулів. Мотиваційний аспект управління працею широко застосовується у країнах з розвинутою ринковою економікою. Мотиваційний механізм на підприємстві спрямований на виживання та досягнення успіху в умовах конкуренції. Функціонування цього механізму забезпечують мотиви конкуренції при створенні нової продукції і технології, підприємницькі стратегії, мотиви підприємницького ризику, мотиви підприємницьких реакцій на зміну зовнішнього оточення, мотиви внутрішнього підприємництва, які забезпечують гнучкість управління і сприйняття нововведень на самому підприємстві.

Мотиваційний механізм являє собою комплекс організаційно-економічних, матеріально-технічних та соціально-психологічних інструментів і методів спонукання до ефективної праці для забезпечення досягнення мети мотиваційної політики [8, с.16-20].

Західні менеджери з управління персоналом провідних готельних комплексів та туристичних фірм давно дійшли висновку про те, що персонал підприємства являється головною їхньою цінністю, тому їх необхідно берегти та цінувати, адже від працездатності колективу залежить успіх підприємства. Таким чином, доцільно розглянути мотивацію персоналом за кордоном, а саме у таких провідних країнах, як США, Франція, Японія, Нідерланди та Швеція [12].

Мотивацію персоналом у США можна охарактеризувати як «пряники по американський», адже дану країну можна віднести до ідеологів сучасних методів ведення бізнесу. У Сполучених Штатах Америки були розроблені основні принципи роботи з людськими ресурсами, системи матеріальної і нематеріальної мотивації, способи підвищення лояльності до співробітників. Велику увагу американці приділяють і підвищенню кваліфікації своїх працівників. Навчання, на думку американців, сприяє підвищенню індивідуальної трудової віддачі і збільшенню прибутку підприємства. Методи мотивації на підприємствах Америки можна поділити на дві групи: ті, що підтримують престиж організації, і ті, що стимулюють продуктивність і якість праці. Методи першої групи забезпечують підбір і закріплення найбільш кваліфікованих кадрів, другої - підтримують високий рівень результативності. До методів першої категорії можна віднести відрахування в пенсійний фонд, страхові і лікарняні доплати, участь у прибутках. До другої категорії відносять преміювання у формі грошових виплат, просування по кар'єрній сходинці, моральне стимулювання тощо. Практично усі американські підприємства, окрім системи винагород, надають своїм співробітникам медичне страхування за рахунок коштів підприємства, програми підвищення кваліфікації, корпоративні обіди і багато інших різноманітних заохочень [2, с.71].

Так, для прикладу, корпорації IBM і AT&T у відповідь на зміни демографічної ситуації в Україні розробили та успішно реалізували так звані сімейні програми. Велика частина співробітників цих компаній - люди у віці до 40 років, у багатьох з яких є маленькі діти. Керівництво корпорацій надає цим працівникам можливість працювати по гнучкому графіку, допомогу в підборі нянь, корпоративні дитячі сади і ясла, а також організовує свята для співробітників з дітьми [1, с.19].

На нашу думку, система мотивації, яка використовується фірмами Сполучених Штатів, є дуже дієвою і може слугувати прикладом, на який повинна орієнтуватися вітчизняна система мотивації персоналу. Згідно із розподілом методів мотивації за ступенем їх важливості для персоналу, можна зробити висновок про значущість та можливість впровадження таких стимулів праці, як система винагород, медичне страхування, гнучкий графік роботи для окремих працівників, можливість підвищення кваліфікації за рахунок підприємства тощо. Зважаючи на сучасний стан економіки, впровадження цих заходів на вітчизняних підприємствах буде досить затратним, але й результат буде відповідним - отримання максимального прибутку та задоволений умовами праці колектив організації, що буде докладати усіх зусиль для покращення ефективності діяльності цієї організації.

Література

1. Ведерніков М.Д. Доцільність застосування зарубіжного досвіду мотивації персоналу на українських підприємствах / М.Д. Ведерніков, М.І. Зелена // Вісник Хмельницького національного університету. - 2013. - №5. - С.18-21.
2. Крушельницька О.В. Зарубіжний досвід мотивації персоналу / О.В. Крушельницька, C.O. Олійник // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих учених ЖДТУ. - 2012. - С.68-71.
3. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства: Підручник / Н.Є. Кудла. - К.: Знання, 2012. - 343 с.
4. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг: Навч.посіб. / О.Б. Моргулець. - К.: ЦУЛ, 2012. - 384 с.
5. Мотивація як умова і чинник професійного та кар'єрного розвитку персоналу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://e-works.com.ua/.
6. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Вильямс, 2009. - 672 с.
7. Щебликіна І.О. Основи менеджменту: Навч. посібн. / І.О. Щебликіна, Д.В. Грибова. - Мелітополь: Мелітопольська міська друкарня, 2015. - 480 с.
8. Ґріфін Р. Основи менеджменту: Підручник / Р. Ґріфін, В. Яцура. - Львів: БаК, 2001. - 624с.
9. Павловська Н. Щодо посилення мотивації до праці / Н. Павловська // Україна: аспекти праці. - 2010. - №3. - С.16-20.
10. Столяренко О.Б. Психологія особистості: Навч.посіб. / О.Б. Столяренко. - К.: ЦУЛ., 2012. - 280 с.
11. Удосконалення системи мотивації робітників. Управління і менеджмент / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.managerhelp.org/hoks-32-1.html.
12. Чуйко М.О. Застосування зарубіжного досвіду мотивації праці у вітчизняній практиці / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.