Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Панасюк К.А.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2009. - №13. - С.302-306.

Сутність маркетингу малих туристичних підприємств

У статті розглянуто сутність маркетингу малих туристичних підприємств, проведено аналіз використання ними маркетингових інструментів, запропоновано напрями поширення використання маркетингової концепції.

Ключові слова: маркетинг, малі туристичні підприємства, сталий розвиток.

Постановка проблеми. З переходом до ринкової моделі економіки в Україні все більше уваги приділяється маркетинговій діяльності підприємств, що насамперед передбачає орієнтацію на споживача і стимулювання збуту. Великі підприємства вже повністю адаптувалися до нових потреб і є “маркетингово орієнтованими”. У той же час дослідники зазначають, що «…найбільш суттєвою причиною неефективності малого підприємництва в Україні є те, що процес обрання сфери діяльності малого бізнесу носить стихійний характер, при якому практично ігнорується маркетинговий підхід» [1, с.87].

Звісно, не можна говорити про повне ігнорування маркетингу, але більшість малих підприємств використовують лише окремі його інструменти (головним чином різні види реклами власних товарів або послуг). Туристичний бізнес не є виключенням. До того ж, мінливість зовнішнього середовища і споживчого попиту, широкий асортимент пропонованого турпродукту і туристичних послуг, високий рівень конкуренції вимагають максимальної гнучкості сервісного процесу, що орієнтований на існуючі ринкові чинники, а отже маркетингового підходу.

Отже, метою дослідження є виявлення сутності маркетингу малих туристичних підприємств і аналіз використання ними маркетингових інструментів щодо власного сталого розвитку. Для цього вирішено наступні завдання: визначено авторський підхід до дефініції «маркетинг сталого розвитку»; проведено аналіз використання інструментів маркетингу малими туристичними підприємствами. Об’єктом дослідження є процес маркетингової діяльності малих туристичних підприємств, а предметом - складові маркетингової діяльності.

Аналіз останніх досліджень. Маркетинг - це: “гнучка, багатолика, постійно і саморегулююча система, з постійною пристосованістю до задоволення ринкового попиту”, або «виробничо-збутова діяльність фірми з орієнтацією на ринок» [2, c. 107]. Виходячи з дефініцій, маркетингова діяльність упроваджується головним чином на підприємствах, які мають конкретний результат праці - товар. У той же час, з розвитком сервісної сфери з’явилася потреба в маркетингу послуг. Під ним розуміють “процес розробки, просування і реалізації послуг, орієнтований на виявлення спеціальних потреб клієнтів” [3, с.8].

У туризмі, що також відноситься до сфери обслуговування, результат діяльності зводиться до туристичного продукту, який згідно Закону України “Про туризм” є “попередньо розробленим комплексом туристичних послуг” [4, с.3], тобто це стандартний набір послуг, що надається туристові в одному “пакеті”.

Проте, незважаючи на швидкий розвиток туристичної галузі, маркетинг ще не отримав тут належного використання. Так, І. Пурська акцентує на тому, що “в організаційній структурі 95,7% туристичних підприємств України не передбачено відділу маркетингу… Проте, навіть наявність… не є доказом пріоритетності маркетингової концепції” [5, с.69]. Ю. Забалдіна підкреслює, що “серед багатьох суб’єктів ринку лише одиниці використовують маркетинг у повному обсязі, більшість - лише його окремі знаряддя (найчастіше рекламу)” [6, с.5]. Л. Шульгіна в монографії “Маркетинг підприємств туристичного бізнесу” наголошує, що “однією з найголовніших причин недостатніх темпів розвитку туристичних послуг в Україні… є низький рівень застосування маркетингу підприємствами туристичного бізнесу”[7, с.5].

Взагалі під маркетингом в туризмі розуміють “систему безперервного узгодження послуг, що пропонуються, з послугами, що користуються попитом на ринку і які туристичне підприємство може запропонувати з прибутком для себе та більш ефективно, ніж конкуренти” [8, с.24]. В. Смолій, В. Федорченко і В. Цибух підкреслюють, що це “система управління та організації діяльності великих туристських організацій (асоціацій, концернів, фірм, консорціумів, банків та ін.) з розробки нових, більш ефективних видів туристсько-екскурсійних послуг, їх виробництва і збуту. Маркетинг туристський переслідує три мети: зберігання і захист традиційного ринку (клієнтури); введення, розвиток і збільшення нового ринку; розширення меж сезонності” [9, с.198-199]. Таким чином, останні дослідники взагалі виключають можливість використання маркетингу на малих туристичних підприємствах, що не є об’єктивним, бо три зазначені мети є характерними для будь-яких туристичних підприємств незалежно від їх розміру.

Виклад основного матеріалу. Цю тезу підтверджує проведене анкетування серед співробітників 90 туристичних підприємств (рис. 1, 2), метою якого було визначення маркетингової активності туристичних підприємств України.

Структура анкетованих туристичних підприємств за розміром Структура анкетованих туристичних підприємств за видом діяльності
Рис.1. Структура анкетованих туристичних підприємств за розміром Рис.2. Структура анкетованих туристичних підприємств за видом діяльності

Серед вивчених туристичних підприємств 93% (що підтверджує дослідження І. Пурської) не мають в організаційній структурі посади маркетолога. Це малі й більша частина середніх туристичних підприємств, що при загальній середній чисельності персоналу 5 осіб вважають нераціональним введення посади маркетолога.

Дослідження показало, що малі туристичні підприємства активно використовують у діяльності маркетингові дослідження за напрямами: конкуренти, клієнти, партнери (рис. 3, 4, 5), а також використовують заходи щодо стимулювання попиту і продажу турпродукту (рис. 6).

Інтенсивність вивчення клієнтів малими турпідприємствами Інтенсивність вивчення конкурентів малих турпідприємств
Рис.3. Інтенсивність вивчення клієнтів малими турпідприємствами (МТП) Рис.4. Інтенсивність вивчення конкурентів МТП
Інтенсивність вивчення діяльності партнерів малих турпідприємств Інтенсивність заходів стимулювання збуту і продажу турпродукту малих турпідприємств
Рис.5. Інтенсивність вивчення діяльності партнерів МТП Рис.6. Інтенсивність заходів стимулювання збуту і продажу турпродукту МТП

Таким чином, згідно з отриманими даними лише 10% малих туристичних підприємств не використовують у своїй діяльності інструменти маркетингових досліджень, що пояснюється, головним чином, високим рівнем конкуренції на туристичному ринку.

Проте лише збір інформації є недоцільним, для подальшого використання вона потребує ретельного аналізу. Це завдання на малих туристичних підприємствах є найчастіше компетенцією керівництва або власників, при тому що збір і систематизацію інформації здійснюють менеджери. Відповідно до отриманих даних (рис. 7) у тій або іншій мірі аналіз здійснюють 90 % МТП.

Напрями аналізу за даними проведених маркетингових досліджень, що проводяться керівництвом малих турпідприємств
Рис. 7. Напрями аналізу за даними проведених маркетингових досліджень, що проводяться керівництвом МТП

Проте, незважаючи на проведення аналізу і урахування отриманих результатів під час прийняття управлінських рішень, 80% опитаних співробітників МТП відзначили наявність труднощів зі збутом турпродукту і високу вартість реклами, а 60% - складність виходу на нові ринки збуту, недостатність наявних знань щодо ефективного ведення бізнесу, корупцію і недостатність інформації задля ведення бізнесу.

Тобто напрошується висновок, що керівництво туристичних підприємств не завжди розуміє, як ефективно використати ту чи іншу отриману інформацію, або робить хибні висновки на основі проведеного аналізу. Цей процес також ускладнюється нестачею офіційних даних про розвиток туристичної сфери і малого підприємництва в цілому, а також їх умовністю, через високий рівень «тіньової економіки».

Отже, недостатність розвиненості маркетингової концепції, що багато в чому обґрунтована її новизною для підприємців, на туристичних підприємствах (зокрема і МТП) призводить до уповільнення темпів зростання вітчизняної туристичної сфери в цілому, що ставить під загрозу сталість їх розвитку.

Під маркетингом сталого розвитку МТП слід розуміти концепцію ведення підприємницької діяльності в контексті соціальної відповідальності та урахування інтересів і потреб теперішнього та майбутнього споживача, що бере за мету просування і збут туристичного продукту та послуг, посилення конкурентної позиції підприємства і забезпечення прибутковості його діяльності.

Висновки:

1. Концепція маркетингу сталого розвитку МТП потребує планомірних маркетингових досліджень, результати яких повинні лягти в основу планування діяльності туристичного підприємства, у чому перш за все повинні бути зацікавлені керівники МТП. Для цього пропонується:

- в рамках туристичних виставок будь-якого рівня (які відвідують що найменш 40% представників турпідприємств) організовувати навчальні семінари і круглі столи з актуальних проблем;
- туристичним асоціаціям і об’єднанням проводити роз’яснювальну роботу щодо необхідності впровадження маркетингу.

2. Посилити вимоги до ведення діяльності туристичними підприємствами, а також якості статистичної звітності, що ними подається, повинен уразі його затвердження проект “Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності”

Список використаних джерел

1. Бевзенко В.Ф. Эволюция маркетинга: монография / В.Ф. Бевзенко, И.Х. Баширов, Р.М. Лазебник. - Донецк: Юго-Восток Лтд, 2005. - 136 с.
2. Словник підприємця / О.О. Слюсаренко, Д.Д. Огородніков, В.Л. Наконечний; за ред. С.І. Дорогунцова. - К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 1999. - 196 с.
3. Майдебура Е.В. Маркетинг услуг / Е.В. Майдебура. - К.: ВИРА-Р, 2001. - 574 с.
4. Про туризм: Закон України. - Харків: ПП «ІГВІНІ», 2008. - 40 с.
5. Пурська І.С. Стан та тенденції розвитку маркетингу на вітчизняних підприємствах туристичного бізнесу / І.С. Пурська // Проблемні та перспективні аспекти туристичного бізнесу: міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 травня 2008 р. - Харків: Харківський нац. ун-т ім. Каразіна, 2008. - С.68-72.
6. Забалдіна Ю.Б. Маркетинг туристичного підприємства: навч. посіб. / Ю.Б. Забалдіна. - К.: Музична Україна, 2002. - 196 с.
7. Шульгіна Л.М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу: монографія / Л.М. Шульгіна. - К.: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2005. - 597 с.
8. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: учеб. пособ. / А.П. Дурович: - Мн.: Новое знание, 2001. - 496 с.
9. Смолій В.А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух. - К.: Слово, 2006. - 372 с.
10. Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес / Е.П. Пузакова. - М.: ПРИОР, 2001. - 240 с.

В статье рассмотрены сущность маркетинга малых туристических предприятий, проведен анализ использования ими маркетинговых инструментов, предложены направления усиления использования маркетинговой концепции.

Ключевые слова: маркетинг, малые туристические предприятия, устойчивое развитие.

In the article the essence of small tourist enterprises marketing is examined, the analysis of the marketing instruments application by them is conducted, directions to strengthen the use of marketing conception are offered.

Keywords: marketing, small tourist enterprise, sustainable development.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.