Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Різник Д.В.
Матеріали наукової конференції "Актуальні проблеми економіки
і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" (м. Львів, 11-12
травня 2017 р.). - Львів: ЛТЕУ, 2017. - 440 с. - C.114-116.

Аналіз управління мотивацією праці підприємств санаторно-курортного комплексу

Аналіз управління мотивацією праці підприємств санаторно-курортного комплексу Мотивація праці є однією з провідних функцій управління підприємствами санаторно-курортного комплексу України. В свою чергу, аналіз управління мотивацією праці є ключовим завданням в контексті формування правильного підходу до побудови ефективної мотиваційної системи на підприємстві.

Управління мотивацією працівників на підприємствах санаторно-курортного комплексу в сучасних умовах передбачає використання системного підходу, що дозволяє врахувати зміни не тільки у внутрішньому, але й зовнішньому середовищі, які стосуються макро-економічних процесів на ринку праці, діяльності виробників і споживачів продукції, впливу низки інших чинників зовнішнього середовища.

Стандартний процес побудови системи управління мотивацією на підприємствах санаторно-курортного комплексу відбувається наступним чином:

- вивчення потреб і переваг співробітників;
- аналіз рейтингу: заробітна плата, просування, розвиток і навчання;
- узагальнення висновків і розроблення пропозицій щодо внесення змін у систему мотивації праці працівників;
- розробка нових правил винагороди, процедур оцінки просування;
- навчання менеджерів і впровадження розроблених принципів.

Основну частку мотиваційних витрат підприємств санаторно-курортного комплексу складає оплата праці, куди відносимо заробітну плату, премії, надбавки та інші матеріальні виплати працівникам.

Для оплати праці підприємств санаторно-курортного комплексу використовуються посадові оклади, розмір яких встановлюється залежно від посад, зазначених категорій працівників, їхньої кваліфікації, умов праці, масштабів і складності виробництва, обсягів і складності робіт [1].

Найвищий рівень заробітної плати отримують лікарі та адміністративний персонал, а медперсонал середньої і нижчої ланки, обслуговуючий персонал - менший. Розглядаючи сутність доплат на підприємствах санаторно-курортного комплексу, зазначимо, що вони пов'язані з якістю роботи конкретного працівника, повинні мати чітко виражений стимулювальний характер.

Крім основної зарплати, доплат та надбавок велике місце в оплаті праці на санаторно-курортних підприємствах належить преміальній доплаті. Підприємства здебільшого використовують обґрунтовану систему премій, а саме: вибране джерело премій, показники та умови преміювання, періодичність виплат.

В цілому, система оплати праці носить двостороннє спрямування. Соціальний пакет для працівників підприємств санаторно-курортного комплексу складається з наступних складових:

- додаткове недержавне пенсійне забезпечення;
- оплата програм навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;
- надання матеріальної допомоги на оздоровлення під час відпустки;
- матеріальна допомога разового характеру;
- надання путівок на оздоровлення працівників;
- оплата додаткових відпусток у зв'язку з навчанням;
- нагородження кращих працівників туристичною путівкою, путівкою для дітей;
- квитки на вистави та подарунки дітям працівників до свят.

Для мотивації праці, а по суті, для забезпечення потрібного рівня трудової активності персоналу доцільно:

- визначити набір цінностей, які будуть закладені в основу мотивування персоналу, що повинен враховувати основні потреби та інтереси людей, які записують у формі пільг, переваг, видів заохочення і закріплюють в інших локальних нормативних правових актах;
- визначити рівень потреб кожного працівника, його інтереси і можливості задоволення;
- конкретизувати види трудової діяльності, які потрібні організації і які доцільно мотивувати;
- організувати працю так, щоб переконати працівника в можливості задовольнити його інтереси з доступними для нього витратами фізичних і моральних сил, часу та можливості відтворити свою працездатність;
- узгодити певні види діяльності з набором цінностей і переваг;
- при наймі працівника вияснити, які в нього мотиви, інтереси, яка система цінностей.

Крім матеріальної мотивації на підприємствах санаторно-курортного комплексу застосовується і нематеріальна мотивацію, яка, у більшості випадків, направлена на підвищення лояльності та зацікавленості співробітників до компанії.

До неї входять такі заохочення до високорезультативної роботи, які не видаються співробітникам у вигляді готівки чи безготівкових грошей, але можуть потребувати від компанії інвестицій в якість робочої сили. Дані стимули спонукання трудових ресурсів, можуть бути спрямовані як на окремого працівника, так і на колектив в цілому [2, с.111].

Мотиваційна політика на підприємствах санаторно-курортного комплексу відбувається основним чином шляхом матеріального стимулювання через оплату заробітної плати, в яку входять також і премії та інші заохочувальні виплати.

Ефективно спланована система мотивації на підприємстві сприяє підвищенню ефективності діяльності персоналу, збільшенню обсягів наданих послуг, покращенню якості виконання працівниками роботи та іншим позитивним моментам діяльності підприємства без будь-яких особливих затрат.

Список використаних джерел

1. Елементи організації заробітної плати [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/14821111/politekonomiya/elementi_organizatsiyi_zarobitnoyi_plati.
2. Матросов О.Д. Моральне та матеріальне стимулювання праці / О.Д. Матросов, С.В. Михайлик // Вісник НТУ "ХПІ". Тематичний випуск: Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. - 2013. - №22(995). - С.110-113.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.