Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Савіцький О.О.
Збірник матеріалів за результатами IV науково-
практичної конференції студентів та молодих вчених
«Сталий розвиток України: проблеми і перспективи».
Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. - 230 с. - C.150-153.

Особливості поведінки менеджера-жінки у діяльності туристичної організації

Стаття присвячена дослідженню особливостей професійної діяльності менеджера-жінки у туристичній сфері.

Ключові слова: менеджер, кар'єра, ділова жінка, туристична діяльність.

Постановка проблеми. Сьогодні особлива увага приділяється питанням найбільш ефективної взаємодії керівника з підлеглими. Оскільки стилі керівництва чоловіка і жінки в організації мають свої відмінності, що впливають на ефективність менеджменту, то потрібно глибше досліджувати особливості поведінки менеджера-жінки у роботі організації, зокрема, туристичної.

Аналіз досліджень і публікацій. Український вчений В.Т. Шатун досліджує особливості поведінки жінок на керівних посадах. М. Хеннінг і А. Жар ден, Б.М. Андрушків і О. Є. Кузьмін визначили недоліки жіночого менталітету, способів мислення і сприйняття, що заважають професійній діяльності.

Результати дослідження. «Жінок ми бачимо на посаді президента, прем'єр-міністра, лідера великої політичної партії, дипломата, міністра, бізнесмена» - пише В.Т. Шатун [6, с.138].

ділова жінка

М. Хеннінг і А. Жарден сформулювали недоліки жіночого менталітету, способів мислення і сприйняття, що об'єктивно заважають професійній діяльності [1]:

- Жінки пізно зважуються робити кар'єру - тільки приблизно через десять років роботи у більшості жінок відбувається переосмислення своїх професійних цілей - чи робити особисту кар'єру, щоб зайняти більш високе становище, чи залишатися на другорядних ролях».
- Більшість жінок занадто пасивні - не усвідомлюють себе хазяйкою власної долі, дозволяють випадковим подіям впливати на своє життя. Жінки звичайно гірше інформовані в суміжних професійних і комерційних галузях».
- Жінки переоцінюють вплив особистих здібностей і природних задатків на свою кар'єру, розраховують тільки на себе, вони недооцінюють роль неофіційних відносин і інформаційних каналів на підприємстві, взаємній корисності протекціонізму, того, чим активно користуються чоловіки».
- Жінки бачать у кар'єрі особисте зростання і самовдосконалення, а чоловіки розуміють під кар'єрою престижні посади, більш високий суспільний статус».
- Жінка споконвічно мириться з підлеглою роллю в родині і на роботі, чому сприяють устояні суспільні погляди.
- Ділова жінка повинна постійно доводити собі і оточуючим, що займається своєю справою, припускаючи, що й інші в цьому сумніваються.
- Жінки намагаються зробити все якнайкраще, не шукають особистих вигод, коли виконують свої функціональні обов'язки.
- Жінки не люблять ризикувати - оцінюють ризик завжди негативно, вони уникають нової роботи, боячись не справитися з нею.

Для чоловіків ризик має різну оцінку: втрата - прибуток, перемога -поразка, небезпека - щасливий шанс.

Попередні дослідження виявили, що жіночий стиль керівництва більш експериментальний, який охоплює усі галузі, від машино будівництва до сільського господарства так і туризму. При висуванні жінки на керівну посаду важливе значення слід віддавати її рівноправності, рівності її можливостей і здібностей в управлінні колективом.

Узагальнені результати дослідження доводять, що головні перешкоди особистій кар'єрі жінки у наступному [3]:

- жінки не вміють ладнати між собою, бути поблажливими до недоліків інших людей;
- жінки занадто великого значення надають особистим якостям людей, своїм симпатіям і антипатіям до них, суперничають з іншими жінками;
- у діяльності, що вимагає мовної активності, жінки в присутності чоловіків поводяться боязко;
- жінок часто підводить нетерплячість.

Розглянемо статистичні дані, що стосуються зайнятості жінок у сфері туризму України (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика зайнятості жінок у сфері туризму України за 2011-2014 pp., тис. осіб
Показник 2011 2012 2013 2014
Чисельність жінок у штаті підприємств туроператорів 3886 3459 3948 3639
Чисельність жінок у штаті підприємств турагентів 3362 3675 3574 3325
Чисельність жінок на підприємствах, що здійснюють екскурсійну діяльність 229 203 125 103
Усього 7477 7337 7647 7067
Загальна кількість штатних працівників 11545 9483 11198 9834

Таким чином, за досліджуваний період на 6,4% скоротилась чисельність жінок у штаті підприємств туроператорів, на 1,1% - підприємств турагентів, на 55% - на підприємствах, що здійснюють екскурсійну діяльність. Дане скорочення чисельностей відбулось на фоні загального скорочення середньої кількості штатних працівників туристичних підприємств України на 14,8%. Питома вага жінок у середній кількості штатних працівників туристичних підприємств у 2011 р. становила 64,8%, а у 2014 р. - 71,9%. Зростання останнього показника свідчить про інтенсивне залучення жінок у туристичну сферу України протягом 2011-2014 pp.

Виокремимо переваги поведінки менеджера-жінки у роботі туристичної організації:

- Жінка - менеджер це передусім контактна особа, яка завжди підкаже, запропонує ідею щодо правильної організації праці, не потребує додаткового самоствердження, що дає їй можливість професійно керувати підлеглими.
- В управлінні колективом жінка менш вдається до авторитарного стилю, замість примусу використовує компроміс, метод переконання.
- Жінка-менеджер глибше відчуває відносини у колективі, інтуїтивно оцінює поведінку інших людей, більш чутливо реагує на зміни взаємин між людьми, критична по відношенню до себе.

Висновки. У статті висвітлено недоліки жіночої поведінки, що заважають побудові кар'єри менеджера. Проте у сфері туризму питома вага жінок останнім часом зростає. Пояснюється це визначеними у статті перевагами поведінки менеджера-жінки у роботі туристичної організації: самокритичність, уміння іти на компроміс, емпатія, демократичний стиль керівництва.

Якщо за такою характеристикою жінка-керівник зуміє поєднувати якості справжнього лідера (сильний характер, професіоналізм, ініціатива, вміння ризикувати) з традиційно жіночими цінностями, такими як чуйність, гуманність, гнучкість, хитрість, практичність, то вона може стати ідеальним менеджером.

Список використаних джерел

1. Андрушків Б.М. Основи менеджменту / Б.М. Андрушків, О.Є. Кузьмін. - Львів: Світ, 1995. - 296 с.
2. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник для экон. спец. вузов / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М.: Высшая школа, 1994. - 224 с.
3. Менеджмент человеческих ресурсов: обзорная информация / сост. В.И. Яровой; под ред. Г.В. Щекина. - К.: МАУП, 1995. - 520 с.
4. Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів / Н.П. Тарнавська P.M. Пушкар, . - Тернопіль: Карт-бланш, 1997. - 456с.
5. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник / Ф.І. Хміль. - К.: Вища школа, 1995. - 351 с.
6. Шатун В.Т. Основи менеджменту / В.Т. Шатун. -bКиїв: Світ, 1995. - 296 с.
7. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.