Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Столярчук В.М.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
"Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою
товарів і послуг" (м. Львів, 24 листопада 2016 р.)
Львів: Растр-7, 2016. - 376 с. - С.341-342.

Наукові підходи до забезпечення якості готельних послуг

якість готельних послуг Розвиток України та перетворення її на сучасну європейську країну неможливий без конкурентоспроможного виробництва. Сучасний ринок вимагає від підприємств постійного поліпшення якості продукції та послуг. Для вітчизняних підприємств готельного господарства ця проблема характеризується підвищеною актуальністю.

Публікації науковців засвідчують високий потенціал розвитку вітчизняної туристичної галузі [1-3]. Готельне господарство є однією із основних складових туристичної індустрії. При цьому воно характеризується низьким рівнем якості послуг і невідповідністю світовим стандартам. Тому для забезпечення ефективної діяльності та високого прибутку в цій сфері необхідні невідкладні корінні зміни.

Метою написання статті є аналіз принципів і підходів, які забезпечать можливість підвищення якості послуг у готельному господарстві.

Незважаючи на те, що готельні послуги надаються не одне століття, все ж проблема методологічного забезпечення якості послуг залишається невирішеною. На нашу думку, саме недооцінка важливості прийняття до уваги наукової основи розвитку готельної індустрії й призвела до низької якості послуг, незадовільної ефективності діяльності у цій сфері та низької конкурентоспроможності [4].

Для вирішення цієї проблеми необхідно адаптовано врахувати вимоги міжнародних стандартів та реалізувати інтегровані системи управління якістю продукції (послуги). У першу чергу, доцільне широкомасштабне застосування у готельному господарстві процесно орієнтованих принципів і підходів до надання послуг. Проте вирішення цього завдання ускладнене галузевою специфікою надання послуг. Обумовлено це низкою чинників, частина з яких пов'язана з одночасністю протікання процесів виробництва продукції (послуг) і їх надання споживачу.

Як відомо, в якості кінцевого результату діяльності в готельному господарстві виступають послуги, а не товар. Послуги є однією з категорій продукції (відповідно до ДСТУ ISO 9000), проте вони не мають матеріального вираження. А, отже, значно складніше піддаються визначенню та оцінці. Це ускладнює розробку методологічної бази та унеможливлює використання уже існуючої в споріднених науках. Із цим пов'язана значна частина проблемних питань стосовно нормативного забезпечення та комплексного визначення, регламентування і оцінювання елементів процесної системи надання послуг. Аналіз можливості реалізації інтегрованих систем управління якістю послуг у готельному господарстві показав, що відсутнє забезпечення формалізованими принципами та підходами, існує нагальна потреба в методиках оцінки структурних складових систем.

Актуальним є також наявність сучасних механізмів та інструментарію вимірювання, оцінювання і прогнозування певних процесних параметрів, що пов'язанні з наданням послуг. Ці та подібні чинники стримують широкомасштабне застосування в готельній сфері інтегрованих систем управління якістю послуг.

Для вирішення вищезазначеної проблеми необхідне проведення значного обсягу теоретичних і прикладних досліджень, які з урахуванням галузевої специфіки готельного господарства на сучасному науковому рівні дозволили б реалізувати вимоги міжнародних стандартів (ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 тощо). При цьому повинні бути розроблені детальні методики, які встановлюють вимоги до здійснення всіх пов'язаних із наданням послуги процесів.

Для завоювання відповідної частки на сучасному ринку та витримування конкуренції зі сторони інших сфер господарювання в готельній індустрії необхідно реалізувати адаптоване застосування вимог міжнародних стандартів та інтегрованих системи управління якістю продукції (послуги). При цьому значну увагу слід приділяти науково обґрунтованим етапам створення і розробки вимог, технології виробництва та методологічному забезпеченню оцінювання рівня їх реалізації.

Список використаних джерел

1. Теребух А.А. Оцінювання туристичних ресурсів / Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра: матер. III Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2016 р., м. Черкаси). - Черкаси: Видавець О.М. Третяков, 2016. - С.89-91.
2. Чепурда Л.М. Аналіз розвитку галузі туризму в Україні в 2015 році / Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матер. VII Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 березня 2016 p., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас, держ. технол. ун-т. - Т.1. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. - С.4-6.
3. The improvement of the tourism image of Ukraine as a preferred destination for foreign visitors / Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матер. VII Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 березня 2016 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас, держ. технол. ун-т. - Т.1. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. - С.35-38.
4. Капліна Т.В., Столярчук В.М. Аспекти наукового пізнання готельного господарства / Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра: матер. III Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2016 р., м. Черкаси). - Черкаси: Видавець О.М. Третяков, 2016. - С.19-21.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.