Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Тучковська І.І., Ящук В.І.
Матеріали наукової конференції "Актуальні проблеми економіки
і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" (м. Львів, 11-12
травня 2017 р.). - Львів: ЛТЕУ, 2017. - 440 с. - С.220-221.

Обґрунтування стратегічних альтернатив при формуванні конкурентних стратегій туристичних підприємств

конкурентні стратегії туристичних підприємств Адекватний вибір конкурентної стратегії є необхідною складовою функціонування туристичних підприємств. Сьогодні постає необхідність формування конкурентних стратегій на основі конкурентних переваг. У результаті повинні бути розроблені стратегічні альтернативи та вибрана така стратегія, яка б забезпечила підвищення ефективності діяльності туристичних підприємств у довгостроковій перспективі.

Необхідність застосування туристичними підприємствами певної конкурентної стратегії зумовлюється співвідношенням між кількістю конкурентних переваг та значенням його рівня конкурентоспроможності. В якості основи процесу формування стратегічного набору конкурентних стратегій ми пропонуємо принцип альтернативності при вирішенні проблем розвитку і конкурентної поведінки туристичних підприємств. Виходячи з цього принципу, на основі сформульованої стратегічної мети і результатів аналізу середовища формуються різноманітні варіанти поведінки туристичних підприємств, визначаються можливі шляхи досягнення цілей при реалізації виявлених можливостей. Кожна з альтернатив, виходячи з розвитку зовнішнього оточення, повинна конкретизуватися у програмі розвитку туристичних підприємств, яка придатна до реалізації і є зорієнтована на досягнення успіху.

Такий підхід до вибору конкурентних стратегій дозволить туристичним підприємствам ефективно розвиватися в умовах конкурентного середовища, а запропонована послідовність дій допоможе вибрати адекватні альтернативи поведінки. По-перше, це пов'язано з умовами ринку, в яких працюють більшість туристичних підприємств. По-друге, сучасні концепції і методи організації торговельної діяльності дозволяють здійснити динамічну комбінацію різних стратегій при проведенні диверсифікації. При цьому слід врахувати таку умову формування базових конкурентних стратегій, як цінова еластичність і однорідність попиту на послуги туристичних підприємств.

Таким чином, для ефективного формування конкурентних стратегій з огляду на системність, стратегічні альтернативи необхідно обґрунтувати, а вибір конкурентних стратегій туристичних підприємств здійснювати на основі даних, одержаних у результаті аналізу чинників середовища.

Ми пропонуємо виділяти ті альтернативи конкурентних стратегій, які враховують власне умови діяльності туристичних підприємств (рівень цін, асортимент послуг, географічне розміщення, зовнішність та культура персоналу, загальна репутація туристичних підприємств, якість обслуговування, додаткові послуги) та забезпечують відповідний рівень конкурентоспроможності.

В якості альтернативних стратегій запропоновано три [1]: стратегія продуктового лідерства, цінового лідерства, оптимальних витрат. Стратегія продуктового лідерства дає можливість ТП зробити крок назустріч тому споживачу, якому не потрібна масова стандартна продукція; при цьому використовуються відмінності як товару, так сервісу і реклами. Суть конкурентної стратегії цінового лідерства полягає в тому, що при її дотриманні туристичні підприємства повинні орієнтуватися на отримання довгострокового прибутку за рахунок якого можна адекватно реагувати на виклики конкурентів як щодо ціни, так і частки ринку.

Основна ідея стратегії оптимальних витрат полягає у створенні підвищеної цінності, що перевищує очікування покупців за всіма параметрами товару (якість, характеристики, привабливість, обслуговування) з одночасним переконанням споживачів у продуманості ціни за таку цінність.

Доцільно провести експертну балову оцінку ефективності альтернатив конкурентних стратегій для туристичних підприємств за допомогою формули 1:

К = Р / З   (1)

де К - оцінка ефективності альтернатив конкурентних стратегій;
Р - прогнозна оцінка результативності альтернативних стратегій;
З - оцінка зусиль реалізації альтернативних стратегій.

Відповідно до оцінки результативності альтернативних конкурентних стратегій туристичних підприємств найбільшу кількість балів одержала стратегія оптимальних витрат (560 балів). Натомість згідно з прогнозною оцінкою зусиль реалізації альтернатив конкурентних стратегій для туристичних підприємств найбільшу кількість балів одержала стратегія цінового лідерства (368 балів). Таким чином, було визначено, що для туристичних підприємств найкращою стратегією є стратегія оптимальних витрат, яка отримала найбільшу кількість балів (1,77) відповідно до оцінки ефективності.

Теоретично будь-яка стратегія є альтернативою і буде відкривати певні можливості для розвитку, але не кожна відповідатиме цілям, тому необхідно враховувати інформаційний ризик та ризик менеджменту. Розглянувши існуючі варіанти конкурентних стратегій, туристичні підприємства обиратимуть той, який найбільш відповідає цілям та враховує реальні можливості з її використання в умовах невизначеного і мінливого середовища. Також слід звернути увагу на те, що обрана альтернатива повинна відповідати загальній (базовій) стратегії туристичних підприємств. При цьому прогнозуються показники діяльності туристичних підприємств у разі реалізації обраної стратегії та проводиться їх порівняння із запланованими на першому етапі критеріями. Останньою стадією другого етапу є прийняття оптимальної конкурентної стратегії та її реалізація.

Отже, для туристичних підприємств доцільно використовувати стратегію оптимальних витрат як конкурентну, що передбачає стратегічну орієнтацію на низькі витрати, одночасно надаючи покупцю більш якісний привабливу послугу із кращими характеристиками та обслуговуванням. Такий вибір альтернативних конкурентних стратегій є відображенням оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств, резервів використання конкурентних переваг, впливу конкурентного середовища.

Список використаних джерел

1. Мізюк Б.М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Б.М. Мізюк, І.І. Тучковська, І.В. Артищук. - Львів: Магнолія-2006, 2013. - 376 с.
2. Тучковська І.І. Системний підхід до формування корпоративної стратегії / І.І. Тучкоеська // Інформатика та системні науки (ІСН-2010): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 18-20 березня 2010 р.). - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. - 214 с. - С.130-133.
3. Тучковська І.І. Конкурентні стратегії торговельних підприємств та їх альтернативи / І.І. Тучковська, Б.М. Мізюк // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. - Вип.14 - С.12-15.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.