Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Винничук Р.О., Гербут М.В.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами
(в туристичній сфері). - 2007. - №11. - С.164-167.

Організаційна культура як інструмент забезпечення конкурентоспроможності організації в індустрії туризму

У статті розглядається вплив організаційної культури на конкурентоспроможність туристичної організації, зокрема на її зовнішній імідж і ділову репутацію, сприйнятність змін і здатність адаптовуватись. Розглядається унікальність організаційної культури як значна конкурентна перевага будь-якої організації.

Туризм став частиною стилю життя людства, тому участь у туристичному процесі можна розглядати як складову суспільного життя. Дослідження практики роботи туристичних компаній показує, що велика увага приділяється психологічним чинникам управління персоналом, зокрема формуванню ефективної організаційної культури.

Феномен організаційної культури полягає в можливості відрізнити одну організацію від іншої та визначити успіх компанії в довгостроковій перспективі. Атмосфера та соціальний клімат організації, її філософія, домінуюча система цінностей та стереотипів поведінки, норми та правила, які приймаються працівниками та безпосередньо формують їх поведінку - елементи, які входять в культуру організації. Тому доцільно розглядати організаційну культуру як один з важливих чинників упливу на конкурентоспроможність організації, за допомогою якого забезпечується стабільність та впорядкованість соціальних процесів організації, зміцнюються внутрішні зв’язки всередині організації та покращується зовнішній імідж організації.

У статті поставлені такі основні цілі:

1) дослідити вплив корпоративної культури на успішне функціонування підприємства,
2) виявити зв’язок між корпоративною культурою та конкурентоспроможністю організації,
3) прослідкувати взаємні впливи між цими двома актуальними проблемами сучасної туристичної організації.

У працях вітчизняних науковців поняття організаційної культури з’явилось порівняно недавно, тоді як за кордоном розуміння важливості впливу організаційної культури на ефективність діяльності підприємства побутує здавна. Серед закордонних вчених можна виділити праці Е.Джакуса (1952 р.), Д. Элдріджа та А. Кромбі (1974 р.), Х. Шварца та С.Девіса (1981 р.), К. Голда (1982 р.), В. Сате (1982 р.), Е. Шайна (1985 р.), Г. Морган (1986 р.), П. Добсона, А. Уільямса, М. Уолтерса (1993 р.) та інших. В Україні організаційна культура досліджується в працях Воронкової В.Г., Герчанівської П.Е., Дороніної М.С., Єськова О.Л., Хаєта Г.Л.

Зважаючи на погляди на організаційну культуру авторів, що її вивчають, можна розділити на дві групи: одні вважають, що організаційна культура - це те, чим володіє організація, а інші - те, чим вона є. [6,с.315]. Скористаємось першим твердженням, тобто розглядатимемо організаційну культуру як інструмент забезпечення міцних конкурентних позицій організації на ринку, як живої відкритої системи, яка повинна вміти розвиватись та адаптовуватись до змін зовнішнього середовища.

На рисунку 1 показані основні напрями впливу організаційної культури на зовнішнє та внутрішнє середовище організації.

Напрями впливу організаційної культури
Рис. 1. Напрями впливу організаційної культури

На споживачів організації вплив здійснюється через її працівників, які є одночасно і елементами, і носіями організаційної культури. Особливо важливо це для туристичної сфери, де працівники по суті є й частиною турпродукту.

Клієнт через ставлення працівника турфірми до своїх обов’язків, стилю спілкування, іміджу бачить, які цілі та способи поведінки притаманні цій організації,і робить для себе вибір.

Імідж організації можна розглядати через призму її соціальної відповідальності, яка є зовнішньою проекцією організаційної культури. Принципи соціальної відповідальності дають туристичній організації деякі конкурентні переваги, серед яких можна виокремити: підвищення ділової та загальносуспільної репутації компанії, зменшення ризиків від можливої втрати ринків, покращений доступ до нових ринків та залучення нових клієнтів завдяки кращій репутації.

Адаптивність організації та здатність якісно впроваджувати нововведення залежить від рівня інноваційності культури організації. Основні ознаки інноваційної та консервативної культури подано в таблиці 1 [1, с.58]

Таблиця 1

Ознаки консервативної та інноваційної культур в організації
Консервативна Інноваційна
Сильне та однорідне уявлення про себе у вузькому масштабі Слабке та різноманітне уявлення про себе в широкому масштабі
Чітко визначені норми, цінності та правила Норми, цінності та правила мають досить широкі межі
Директивний лідерський стиль Делегуючий лідерський стиль (схильність до імпровізації)
Наявність великої кількості правил як результат сильної дисципліни Мала кількість правил як наслідок низького рівня дисципліни
Сильні процеси соціалізації Слабкі процеси соціалізації
Низька терпимість до двоякості Висока терпимість до двоякості
Чіткість дотримання формальних правил Можлива зміна формальних правил
Має закриту зовнішню орієнтацію, яка зазвичай короткотермінова та реактивна Зовнішня орієнтація надзвичайно відкрита і орієнтована на тривалу перспективу

Очевидно, що, чим вищий рівень інноваційності культури в організації, тим вища конкурентоспроможність цієї організації, оскільки всі зміни внутрішнього та зовнішнього середовища працівники здатні швидше сприймати та відповідно на них реагувати.

Психологічна комфортність створюється через сприйняття працівниками цінностей та норм, які діють в організації, ототожнення себе з організацією та усвідомлення своєї причетності до загальної справи. Організаційна культура надає працівникам організаційну ідентичність, служачи, з одного боку, джерелом стабільності організації і положення в ній працівника, а з іншого боку, стимулом до дій, спрямованих на розвиток і зростання працівника всередині даної організації, одночасно формуючи почуття соціальної захищеності.

Унікальність такого чинника конкурентоспроможності організації, зокрема туристичної сфери, як організаційна культура полягає в тому, що продукцію, технологію, структуру, методи праці швидко переймаються конкурентами, а культуру можна скопіювати лише після тривалого проміжку часу. Тому одним із завдань сучасного ефективного менеджменту є цілеспрямоване формування власної культури організації. Менеджер повинен послуговуватись тонкими, а інколи незримими засобами й умовами, які формують образ і забезпечують успіх організації на ринку [4, с.303].

Ще однією специфікою організаційної культури є те, що, відображаючи реальну ситуацію, вона особливо акцентує тенденції її зміни. Механізми впливу організаційної культури на конкурентоспроможність організації полягають у тому, що працівники прогнозують розвиток ситуації і відносно цього оцінюють та формують моделі своєї поведінки. Реалізуючи їх в діяльності, вони підсилюють ті чи інші тенденції та створюють додаткові конкурентні переваги для своєї організації.

Отже, організаційну культуру можна розглядати як потужний стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи й окремих працівників організації на виконання загальних цілей, мобілізувати ініціативу працівників, забезпечувати лояльність і полегшувати спілкування в колективі.

Досліджені в статті взаємозв’язки між корпоративною культурою організації та конкурентоспроможністю дають змогу в подальшому ефективніше будувати систему управління організацією, спираючись на організаційну культуру, цінності, пріоритети, правила і норми поведінки, ідеали, які мають місце в даній компанії, а також зважаючи на зростання значення соціально-культурного чинника для сучасного суспільства формувати організаційну культуру підприємства за допомогою ефективної системи менеджменту.

Література

1. Болотов С.П. Организационная культура и эффективность менеджмента: Учеб. пособие / Сыктывкарский гос. ун-т. - Сыктывкар: Изд-во Сыктывкар. ун-та, 2000. - 92 с.
2. Дороніна М.С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства: Монографія. - Х.: Вид.ХДЕУ, 2002. - 432 с.
3. Соломанидина Т., Кишеня В. Организационная культура и климат: взаимозависимость и влияние на эффективность работы компании // Управление персоналом. - 2005. - №4(111). - С.55-57; 2005. - №5(112). - С.35-37.
4. Управління людськими ресурсами: філософські засади: Навч. посібник / За ред. В.Г. Воронкової. - К.: Професіонал, 2006. - 576 с.
5. Цветкова И.И. Конкурентоспособность персонала туристических предприятий и ее особенности // Экономика и управление - 2004. - №6. - С.54-57.
6. Управление человеческими ресурсами / Под ред. М. Пула, М. Корнера. - СПб.: Питер, 2002. - 1200 с.

В статье рассматривается влияние организационной культуры на конкурентоспособность туристической организации, в частности на ее внешний имидж и деловую репутацию, восприятие изменений и способность адаптироваться. Рассматривается уникальность организационной культуры как значительное конкурентное преимущество любой организации.

In the article influence of organizational culture on the competitiveness of a tourist organization, in particular on its external image and business reputation, receptivity of changes and ability of adaptation is examined. The uniqueness of organizational culture as considerable competitive advantage of any organization is examined.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.