Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Аніщенко А.П.
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості:
людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація"
(м. Полтава, 1 листопада 2016 p.). - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 231 с. - C.13-15.

Фандрайзингова діяльність у туризмі

фандрайзинг у туристичній діяльності Еволюційні світові процеси сприяють постійним змінам у туризмі. Сучасний кризовий стан економіки української держави, зниження платоспроможності громадян потребує створення умов для подорожування, враховуючи потребу людини у розширенні світосприйняття, виховання толерантного ставлення до інших культур, підвищення освітнього рівня тощо. Саме розвиток такого сегменту туризм як соціальний є сучасним актуальним напрямом розвитку туристичної галузі.

Економіку туризму вивчали В. Азар, В. Боголюбов, В. Гуляєв, Л. Дядечко, А. Здоров, В. Квартальнов, Ф. Котлер, М. Морозов, В. Смолій, але дослідження розвитку та фінансування соціального туризму розглянуто недостатньо.

В основному, діяльність у туризмі розглядають як економічну та бізнесову, тобто задоволення потреб людини, яка подорожує і отримання прибутку підприємствами, що організують такі подорожі. Але не всі категорії потенційних цільових аудиторій туристських кампаній мають можливість сплатити за подорожі, це - юнацтво, молодь, люди поважного віку, малозабезпечені, люди з особливими потребами, вимушені переселенці.

Манільська декларація по туризму 1981 р. розробила положення про соціальний туризм та джерела його фінансування - держава (бюджетні, позабюджетні фонди, субсидії), органи місцевого самоврядування, (місцеві програми), громадські організації (гранти, що фінансують благодійні фонди, міжнародні донорські організації), кошти підприємств та комерційних організацій, фізичні особи [2].

Провідною організацією з соціального туризму є Бюро з соціального туризму (БІТС - BITS), створене в 1936 p., яке об'єднує в своїх рядах організації, близькі за завданнями до Міжнародної конфедерації вільних профспілок. До його складу входять 11 міжнародних і 90 національних туристських організацій з 30 країн світу [3].

На наш погляд, підприємствам, громадським організаціям туристичної спрямованості варто звернути увагу на соціальний туризм зважаючи на права людини, де визначено, що особистість має право на власний розвиток, використовуючи для цього подорожі [1].

Соціальний туризм є ефективним засобом реклами туристської діяльності, розширенням спроможності (за рахунок залучення додаткових ресурсів, підвищення кваліфікації персоналу, розширення кола нових партнерів тощо). Активізація соціального туризму дозволить розвивати соціально відповідальний бізнес у сфері туризму.

Соціально відповідальний туристичний бізнес - це активна соціальна позиція керівників, менеджерів та співробітників організацій, що сприяє соціальному діалогу у суспільстві; здатна вирішувати гострі соціальні проблеми (кризовий стан суспільства, зменшення прибутків громадян, появу нової категорії громадян - тимчасових вимушених переселенців), сприяє сталому розвитку туризму. Соціально відповідальний туристичний бізнес, враховуючи інтереси та потреби усіх членів суспільства, сприяє розвитку соціального туризму, зменшуючи негативні наслідки кризових процесів, досягнення максимально позитивного соціального ефекту як додаткового фактору конкуренто спроможності в сучасній економічній ситуації.

Залучення різного роду ресурсів (фінансових, людських, матеріальних, інформаційних тощо) для організації та проведення туристичних подорожей (фандрайзинг) потребує від фахівців туристських підприємств вміння розробляти проекти для отримання грантів (безповоротної донорської допомоги) та проводити фандрайзингові кампанії з пошуку ресурсів для організації нових подорожей та розширення кола цільових аудиторій соціального туризму.

Проектна діяльність є конкурентною перевагою в сучасному світ, одна з найбільш складних видів діяльності будь якого спеціаліста в умовах конкуренції, показник вищої кваліфікації та майстерності. Проект - стислий план заходів щодо залучення ресурсів для реалізації шляхів вирішення проблеми. Але написання проекту - це не самоціль, а перший етап реалізації фандрайзингової кампанії.

Фандрайзинг у туристичній діяльності тісно пов'язаний з менеджментом, з маркетингом, з психологією, соціологією, соціальною міжособистісною комунікацією, економікою тощо. Саме фандрайзинг дозволяє розширити зв'язки з громадськістю, зібрати нові ідеї для майбутніх подорожей та екскурсій, сформувати позитивний імідж організації на ринку туристичних послуг, підтвердити інноваційну діяльність організації та її професійну спроможність.

Накопичено багатий досвід практичної діяльності в сфері залучення ресурсів, розроблено методики, технології, механізми, інструменти, що можна використовувати при розробці фандрайзингових кампаній у соціально-орієнтованій туристській діяльності з метою проектування туристичних подорожей для соціально незахищених вразливих категорій населення.

Основні етапи фандрайзингової кампанії передбачають: визначення мети та завдань, орієнтовного переліку потенційних спонсорів (організації чи фізичні особи, які підтримають заявку на грант), методів та механізмів реалізації, строків реалізації тощо.

Успіх фандрайзингової кампанії залежить від реальної оцінки можливостей туристської організації, від наявних ресурсів, специфіки цільової аудиторії та регіону, врахування досвіду кампаній, що проводились раніше, рівня фандрайзингової компетентності та професійної мобільності персоналу туристської організації.

Подальші дослідження планується спрямувати на фандрайзингову діяльність громадських організацій у сфері туризму.

Список використаних джерел

1. Всеобщая декларация прав человека [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/index.html.
2. Манильськая декларація по мировому туризму: принята Всемирной конференцией по туризму, проходящей в Маниле (Филиппины) с 27 сентября по 10 октября 1980 г. // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: зб. норм.-правових актів / за заг. ред. проф. В.К. Федорченко. - К.: Юріком Інтер, 2002. - С.53-57.
3. Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор. - К.: Знання, 2011. - 334 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.