Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Атамась К.Я.
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
"Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики"
(м. Кривий Ріг, 28 квітня 2018 р.). - Кривий Ріг: ДонНУЕТ
ім. М. Туган-Барановського, 2018. - 559 с. - С.223-226.

Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг туристичної галузі в Україні

Постановка проблеми. Сучасні реалії, геополітичні глобальні зміни наштовхують на дослідження низки процесів та явищ, що мають вагомий вплив на розвиток туристичної галузі, створення конкурентної туристичної індустрії та інтеграцію у світовий ринок туристичних послуг, які поєднуються з необхідністю вирішення гострих соціально-економічних проблем в період зміни суспільно-економічних відносин України.

Метою статті є обґрунтування значимості розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України та туризму як важливого фактору підвищення престижу країни, джерелом соціально-економічного розвитку різних регіонів в умовах глобалізації та аналізу інтеграційних напрямків туристичних потоків.

У глобальному масштабі рекреація і туризм, безумовно, займають вагоме місце серед галузей зовнішньоекономічного напрямку, виконуючи найважливіші функції міждержавних обмінів, налагодження торгівельно-економічних і бізнес-контактів. Експортуючи специфічні рекреаційно-туристичні послуги, держава нарощує свій експортний потенціал, що сприяє зростанню валютних надходжень, збільшенню податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів тощо. За допомогою туризму відбувається постійна перекачка капіталу з економічно розвинутих країн у ті, що розвиваються. Таким чином, туризм належить до найбільш ефективних індустріальних комплексів, які не можна залишати в стороні, особливо під час розв'язання проблем виходу економіки країни з кризи за рахунок її структурної перебудови. У світовому експорті туризм займає третє місце. На першому місці нафта і нафтопродукти, що становлять 8,9%, на другому - автомобільна промисловість - 7,7%. Третє місце займає туризм - 7,4%. Його постійна зростаюча динаміка підтверджує прогнози експертів Всесвітньої туристичної організації (ВТО) про те, що ця сфера економіки вже у найближче десятиріччя вийде на перше місце в обсязі світового експорту [1].

На рис. 1 можна побачити частки країн на світовому туристичному ринку у %.

Частка країн на світовому туристичному ринку
Рис. 1. Частка країн на світовому туристичному ринку, % [1]

Передбачається, що при щорічному зростанні на 8% кількість туристичних прибутків в Китаї досягне до 2020 року 137,1 млн. осіб. Другим за популярністю туристичним напрямом стануть США (102,4 млн.), далі Франція (93,3 млн.), Іспанія (71,0 млн.), Гонконг (59,3 млн.). За прогнозами ВТО, очікується бурхливий розвиток виїзного туризму. Найбільшими країнами-постачальниками туристичних потоків стануть Німеччина, Японія, США, Китай, Великобританія [1].

Процес швидкого розвитку туризму є результатом науково-технічного прогресу, підвищення оздоровчих потреб людей, цікавості до пізнання нового і необхідності в міжнародних ділових зв'язках. Наявність багатого історико-культурного і природно-рекреаційного потенціалу дала змогу багатьом країнам, деякі навіть не належить до високорозвинутих, завоювати високі позиції на світовому туристичному ринку.

Матеріальною основою туристичного ринку в Україні та вагомою структурною складовою її економіки є рекреаційно-туристичний комплекс, для розвитку якого є всі необхідні природні умови, історико-культурні, матеріальні та трудові ресурси.

Територія України має унікальні фактори для формування рекреаційно-туристичного комплексу. Це великий комплекс географічних, гідрологічних, геологічних та інших параметрів, що й зумовило існування великої кількості багатьох видів природних ресурсів. Наявність кількох природно-кліматичних зон і розташування в межах двох морів - Чорного та Азовського, - сприяло формуванню різноманіття грунтового покриву, різновид рослинного та тваринного світу.

Усі наявні ресурси ще не гарантують шалений успіх на ринку туристичної діяльності. Визначальним фактором є рівень соціально-економічного розвитку в цілому та туристичної інфраструктури й правильно сформованої соціально-економічного механізму в країні.

У економіці окремої країни міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій:

- є джерелом валютних надходжень для країни і засобом для забезпечення зайнятості;
- розширює вкладення у платіжний баланс і ВНП країни;
- сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, які обслуговують сферу туризму;
- зі зростанням зайнятості у сфері туризму збільшуються доходи населення і підвищується рівень добробуту нації[2].

За підрахунками Всесвітньої Туристичної Організації, у 2001 році за кількістю прибутих іноземних туристів Україна займала 22 місце у світі (5,8 млн. осіб, що становить близько 1 % від світових туристичних прибутків). За розрахунками щодо розвитку в'їзного туризму в Україні до 2005 року, його чисельність становила 9,3 млн. осіб; на 2010 рік - 12,1 млн. осіб; прогноз на 2020 рік - 15,0 млн. осіб [1].

У 2017 році Україна отримала безвізовий режим з країнами ЄС, який дозволяє громадянам України перебувати на території країн ЄС не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Це стало великим проривом як в європейській, так і в українській туристичних галузях. Потоки українців масово почали користуватись даною послугою , що значно спростило туристичний процес з оформленням віз, тратою часу на різні уточнення і т.п. В той же час Україна теж отримала від безвізу певний позитивний поштовх , і має всі шанси завоювати європейського туриста для подорожей Україною.

Якщо орієнтуватися насамперед на інтуриста, то це потребуватиме серйозного перегляду самого поняття туристичної послуги як такої. Не треба тішити себе тим, що при сучасному рівні комфорту на кількох туристичних об'єктах в країні можна істотно змінити ситуацію. Мало надій на істотне пожвавлення припливу туристів та іноземних інвестицій саме в туристичний ринок України через малу обізнаність про нашу країну, інформаційний безлад на світовій арені,що призводить до залякування людей щодо нестабільної ситуації в країні.

Отже, слід визначити, як витягнути Україну із постійного страху перед світом, як довести рівень туристичної сфери до міжнародних стандартів - швидкими темпами чи поступово налагоджувати сервіс та відновлювати внутрішній туризм. Структура українського туризму, яка існує вже протягом багатьох років, потребує якщо не докорінної зміни, то хоча б відповідної адаптації до сучасного становища як у країні, так і у світі.

Одним із найважливіших чинників, що впливає на розвиток як внутрішнього, так і міжнародного туризму, є добробут населення. Існує чіткий зв'язок між тенденцією розвитку туризму, загальним економічним розвитком і особистими доходами громадян. Проаналізувавши ситуацію в туристичній галузі України, можна виокремити її головні проблеми та спробувати знайти альтернативний шлях виходу з кризи, що включає такі заходи:

1) підвищення ефективної інформаційно-комунікаційної інфраструктури;
2) створення в Україні транспортних кордонів;
3) активне просування національного туристичного продукту як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку туристичнихпослуг;
4) створення позитивного образу України як туристичної держави.

Розвиток інноваційної діяльності сприятиме створенню нових оригінальних туристичних продуктів, комплексному використанню та збереженню навколишнього природного середовища та культурної спадщини.

Література

1. Всесвітня туристична організація (ВТО) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www2.unwto.org/.
2. Гончар В.В. Пономаренко А.А. Перспективи розвитку туризму України з урахуванням участі країни в процессах глобалізації / В.В. Гончар, А.А. Пономаренко // VIII Регіональна студентська науково-технічна конференція: тези доповідей учасників. - Маріуполь: ПДТУ. - 2014. - Т.2. - С.71.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.