Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Гринькевич О.С., Біль М.М., Уманців Б.Б.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2008. - №12. - С.177-183.

Про систему показників стратегічного аналізу середовища туристичної організації

стратегічний аналіз середовища туристичної організації У статті на основі принципів системного і стратегічного аналізу проведено дослідження чинників зовнішнього і внутрішнього середовища розвитку туристичної організації. Визначено основний перелік показників, які характеризують уплив таких чинників і можуть бути використані у розробці інформаційної аналітичної системи туристичної організації, а в подальшому – стратегії її розвитку.

Ключові слова: розвиток туризму, турпродукт, рентабельність виробництва туристичного продукту, туристичні природні ресурси, рівень туристичних послуг.

У сучасному суспільстві, яке за ознакою найбільш вагомого чинника його розвитку іменують сьогодні суспільством знань, зростає актуальність проблеми побудови інформаційних аналітичних систем. Такі системи містять первинні та аналітичні дані щодо функціонування і розвитку організації, регіону, інституціональних секторів економіки, а відповідно можуть забезпечити стратегію їх розвитку та конкурентоспроможність.

Аналіз документів, які на регіональному рівні визначають стратегічні цілі розвитку областей західного регіону України, зокрема Львівщини, показує, що однією з таких стратегічних цілей, враховуючи історико-культурний, природній і загалом рекреаційний потенціал регіону, є розвиток туризму. Тому для будь-якої туристичної організації важливо сформувати якісну маркетингову інформаційну систему, яка б дозволила максимально врахувати всі можливості й загрози зовнішнього середовища свого функціонування, зокрема і стратегічні цілі регіонального розвитку, для забезпечення ефективності власної діяльності.

Проблему впливу чинників мезо- та макрооточення на економіку, маркетинг та менеджмент туристичних організацій досліджують у своїх працях такі вчені, як Брігс С., Восколович Н., Дурович А., Забалдіна Ю., Кифяк В., Любіцева О., Мальська М., Машина Н., Худо В., Цибух В., Фастовець О. та інші. Систему показників оцінки діяльності туристичної організації висвітлено у навчальних виданнях таких науковців, як Бабарицька В., Балабанов А., Балабанов І., Бордун О., Дяченко Л., Квартальнов В., Малиновська О. та інші. Теоретичні підходи до оцінки туристично-рекреаційного потенціалу країни та регіону розроблено Ільїною О.В., Любіцевою О., Мацолою В.І., Панковою Є., Петранівським В., Рутинським М., Соболевою Є. та іншими. Проте комплексне врахування всіх складових системи функціонування туристичної організації для побудови стратегії її розвитку на даний час не здійснено науковцями, за винятком окремих навчальних видань [1].

Ураховуючи це, авторами була здійснена спроба побудови загальної схеми показників розвитку туристичної організації, яка могла б слугувати основою для формування інформаційної аналітичної системи менеджменту цієї організації, що і є метою статті. Системний принцип побудови такого переліку показників може забезпечити розроблення стратегії розвитку туристичної організації. Під туристичними організаціями у даному дослідженні розуміємо лише частину суб’єктів туристичної діяльності, а саме туристичних операторів та агентів, оскільки вони мають свої особливості у специфіці послуг з такою важливою частиною інших суб’єктів, як заклади розміщення.

Методологія розробки стратегії організації передбачає попередній її аналіз, зокрема SWOT-аналіз, який ґрунтується на визначенні можливостей і загроз зовнішнього середовища функціонування організації, а також сильних і слабких сторін її внутрішнього середовища.

Моніторинг показників, які характеризують параметри внутрішнього і зовнішнього середовища туристичної організації буде слугувати основою інформаційного забезпечення розробки стратегії її розвитку.

У зовнішньому середовищі організації прийнято виокремлювати мезо- і макрооточеня.

Мезооточення безпосередньо впливає на показники діяльності організації, проте певною мірою може залежати від управлінських рішень цієї організації. Основними складовими мезооточення є: конкуренти, постачальники, посередники, споживачі, громадські організації. Перелік показників, за допомогою яких можна було б оцінити складові мезооточення, наведений у таблиці 1.

Таблиця 1

Показники, які характеризують уплив мезооточення на туристичну організацію
Конкуренти - кількість туристичних організацій, які володіють ліцензією і здійснюють свою діяльність, характер їх динаміки;
- кількість туристичних організацій, які фактично надавали послуги у звітному періоді (економічно активні), характер їх динаміки;
- перелік туристичних організацій, які за даними експертних оцінок та споживачів є лідерами у регіоні та країні (рейтинги компаній);
- систематизовані відомості про персонал туристичних організацій-конкурентів;
- перелік різних видів туристичних продуктів, які пропонують на ринку конкуренти, їх розподіл за вартістю, географією та іншим ознаками, асортимент туристичних продуктів
Постачальники (туроператори для турагенств) - перелік туроператорів, які пропонують туристичні продукти на ринку;
- рейтинг туроператорів
Посередники банки - перелік (рейтинг) банків, їх розподіл за кредитними ставками та іншими умовами кредитування
страхові компанії - перелік (рейтинг) страхових компаній, у тому числі зі страхування майна, життя, здоров’я
заклади розміщення - перелік закладів розміщення, у тому числі їх категорія, розміщення, ціни за обслуговування, номерний фонд, основні показники інфраструктури
екскурісійні бюро - перелік екскурсійних бюро та тематика їх екскурсійних маршрутів
санаторно-курортні та оздоровчі заклади - перелік санаторно-курортних і оздоровчих закладів, зокрема і їх медичне спрямування, розміщення, інфраструктура, вартість путівок, кількість ліжкомісць
Посередники заклади ресторанного господарства (їдальні, бари, кафе, ресторани) - перелік закладів ресторанного господарства, зокрема і тих, які мають дозвіл на харчування дітей
транспортні організації - перелік транспортних підприємств, які володіють ліцензією, зокрема і для міжнародних транспортних перевезень
маркетингові, рекламні, консалтингові організації - перелік маркетингових, рекламних, консалтингових організацій, які спеціалізуються на посередництві у сфері туристичних послуг
Споживачі - кількість і перелік постійних клієнтів, їх вік, соціальний, професійний статус;
- цільові групи споживачів, зокрема і за віком, платоспроможним попитом, соціальним статусом;
- кількість осіб, яким було надано туристичні послуги, їх динаміка;
- обсяг наданих туристичних послуг, їх динаміка;
- кількість групових турів, зокрема і за метою поїздки (форма 1-ТУР), їх динаміка;
- кількість придбаних путівок та їх загальна вартість у закладах розміщення, санаторно-курортних комплексах
Громадські організації - перелік громадських організацій й інших легалізованих об’єднань громадян, сфера діяльності яких пов’язана зі збереженням і розвитком рекреаційного потенціалу, етнокультурної спадщини

У вивченні споживачів важливо оцінити їх купівельну спроможність, схильність до заощаджень, психологічні особливості тощо, які визначають складовими макрооточення – соціально-економічними, демографічними, соціокультурними чинниками.

Громадські організації в умовах громадянського суспільства набувають особливої ваги і їх діяльність у туристичній сфері в основному спрямована на збереження навколишнього природного середовища, історико-культурної спадщини, захист інтересів туриста та місцевого населення, яке потерпає від надмірних туристичних потоків. Активна співпраця туристичного бізнесу з громадськими організаціями може сприяти підвищенню соціальної ефективності цього бізнесу, а також повнішій реалізації туристичного потенціалу регіону та країни загалом.

Для розробки стратегії розвитку туристичної організації важливо оцінити не лише існуючий стан кожної з складових мезооточення, а й можливу тенденцію розвитку на перспективу. Наприклад, зростання кількості туристичних організацій може служити сигналом про підвищення рівня конкуренції на ринку туристичних послуг і негативно впливати на організацію за умови відсутності адекватних дій з її сторони. Водночас збільшення кількості посередників, зокрема, закладів розміщення, збільшує можливості додаткової диференціації послуг, які надає туристична організація, за ціною, якістю та іншими складовими.

Макрооточення туристичної організації формують економічні, демографічні, соціокультурні, природні, науково-технічні та політико-правові чинники на регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях. Такі чинники суттєво впливають на показники діяльності організації, і вплив на них з її сторони є неможливим. З огляду на це, суб’єктам туристичного бізнесу необхідно розробляти та реалізовувати таку стратегію, яка б дозволила отримати переваги в умовах зовнішнього середовища, що в теперішній час зазнає суттєвого впливу світових інтеграційних процесів.

Економічні чинники визначаються рівнем життя населення та макроекономічними показниками, зокрема і купівельною спроможністю населення, структурою доходів і витрат населення, валовим національним і регіональним продуктом, національним доходом, рівнем інфляції, фінансовою стабільністю, платіжним балансом, індексом споживчих цін, обсягом реалізованих послуг. Для зовнішнього середовища туристичної організації важливим чинником є рівень інфраструктурного забезпечення, який значною мірою залежить від обсягу інвестицій в основний капітал. Наприклад, побудова Євротунеля між Фолкстоуном і Кале дала змогу французам і англійцям подорожувати власним авто, що призвело до значного підвищення обсягів турпотоків між Францією та Великобританією.

Демографічні чинники визначаються показниками чисельності населення, рівнем смертності і народжуваності, щільності, віковою, статевою, сімейною структурою населення тощо.

Соціокультурні чинники стосуються соціальної та культурної сфер, зокрема національних і психологічних особливостей, релігії, моделей соціального партнерства, рівня освіти тощо. Важливими соціокультурними чинниками є: проведення популярних заходів, зокрема спортивних – чемпіонатів світу з футболу, Олімпійських ігор тощо; багата історико-культурна спадщина; відношення місцевого населення до туристів. Наприклад, у країнах Карибського басейну і Африки у місцевих жителів часто проявляється агресивне ставлення до іноземців, в окремих країнах вважається образливим фотографувати людей.

У туристичній галузі важливими є природні чинники, оскільки рівень туристичних послуг безпосередньо залежить від умов навколишнього природного середовища та клімату. Природні чинники визначаються такими показниками, як річна кількість опадів, середньомісячна температура повітря, рельєфні об’єкти (гори, яри тощо), водойми, площа лісового фонду, лісовідновлення, наявність масових захворювань (епідемія пташиного грипу в 2004-2005 рр.), забрудненням довкілля тощо. Для охорони природного середовища створюють природні парки, діє жорстке екологічне законодавство, здійснюються капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища, розвивається екотуризм. Розроблено низку методик, які дозволяють оцінити рекреаційний, зокрема туристичний потенціал території, що формує зовнішнє середовище функціонування туристичної організації [2-4].

Науково-технічні чинники визначаються впливом науково-технічного прогресу. Незважаючи на величезну роль людського фактору в туристичний діяльності, технічні нововведення тут також відіграють велику роль, зокрема для підвищення рівня сервісу. Наприклад, комп’ютерна система резервування швидко витісняє традиційну систему, через що у великих компаній (авіаперевізників, туристичних агентств, готельних мереж) зменшується потреба в персоналі. Дані чинники визначаються такими показниками, як рівень забезпеченості населення телефонним, зокрема і мобільним зв’язком, доступом до комп’ютерної мережі Internet та її використання, електронної пошти, витратами підприємств туристичного бізнесу на сучасні програмні продукти та техніку, які забезпечують інновації у розробці та продажі туристичних продуктів.

Політико-правові чинники характеризуються рівнем політичної стабільності, структурою державного апарату, нормативно-правовою базою, податковим та валютним регулюванням, ставленням до приватного підприємництва, наявністю терористичних актів, військових дій тощо. Протягом останніх років політико-правові чинники суттєво впливали на обсяги турпотоків між країнами. Терористичні акти в США, Великобританії, Турції та війна в Іраці негативно вплинули на бажання людей подорожувати в ці країни.

У табл. 2 систематизовано показники, які можна використати у розробці інформаційної аналітичної системи у частині оцінки макрооточення туристичної організації.

Таблиця 2

Показники, які характеризують вплив макрооточення на туристичну організацію
Складові макрооточення Показники оцінки
Соціально-економічні чинники - середня заробітна плата у регіонах країни;
- розподіл населення за рівнем доходів та витрат;
- структура витрат домашніх господарств регіонів країни;
- показники інфраструктурного забезпечення: протяжність і стан доріг, транспортна доступність, обладнання водогоном, газифікація населених пунктів, благоустрій житлового фонду, перелік і структурні підрозділи сертифікованих закладів розміщення;
- обсяги туристичних потоків, зокрема і за цілями перебування, внутрішніми і зовнішніми переміщеннями;
- кількість та склад кваліфікованих кадрів туристичної галузі, можливі структурні зрушення;
- обсяг і динаміка інвестицій в туристичний бізнес, зокрема і іноземних
Демографічні чинники - чисельність населення та тенденції у його динаміці;
- розподіл населення за віком, статтю, оцінка відповідної структури та можливих структурних зрушень
Соціокультурні чинники - розподіл населення за соціальним статусом, освітою, професією, віросповіданням, оцінка відповідної структури та можливих структурних зрушень;
- кількість та перелік визначних пам’яток культури, музеїв, театрів, концертних організацій, кінопалаців тощо, їх потенціал, зокрема й історико-культурний;
- структура використання вільного часу, схильність до подорожей (у США близько 30% працюючого населення використовують менше половини відпустки, японці з 17 днів використовують лише 9,5 [5, с.124];
- коефіцієнт злочинності регіону;
- кількість та перелік щорічних виставкових заходів, їх тематика;
- традиційні культурно-розважальні та спортивні заходи;
- наявність та кількість міжрелігійних та етнічних конфліктів та їх напруженість;
- розподіл внутрішнього і зовнішнього туризму за регіонами та країнами походження
Природні чинники - групова та комплексна оцінка:
- естетичних якостей території: пейзажі, ландшафти, висока міра екзотичності, унікальності, контрастність;
- мінеральних вод;
- заповідників та інших природоохоронних територій;
- лісів;
- кліматичних умов: річна кількість опадів та їх розподіл за сезонами, середньомісячна температура повітря, зокрема і за сезонами, ймовірність та наявність масових захворювань (епідемія пташиного грипу);
- водоймищ;
- екологічного забруднення території (кількість викидів на одиницю площі);
- оцінка рекреаційного навантаження
Науково-технічні чинники - рівень забезпеченості населення комп’ютерною мережею Інтернет;
- мобільне покриття території;
- забезпечення населення телефонним зв’язком;
- перелік і рівень використання сучасних електронних віртуальних туристичних продуктів;
- перелік і рівень використання електронних каталогів туристичних послуг;
- наявність і рівень використання програмного та технічного забезпечення для вибору оптимальних для різних категорій споживачів типів туристичних послуг
Політико-правові чинники - наявність міждержавних угод між країнами-партнерами, їх умови;
- напруженість політичної та соціальної ситуації: кількість масових (організованих і стихійних) заходів протесту, страйків;
- кількість терористичних актів та їх інтенсивність;
- кількість пунктів пропуску через кордон та можливість зміни;
- обмеження на вивіз іноземної валюти;
- співвідношення національної та іноземної валют

Стан внутрішнього середовища туристичної організації як системи визначають її ресурси, технології виробництва, а у підсумку – результати та ефективність діяльності. У табл. 3 систематизовано перелік показників, які служать індикаторами внутрішнього середовища організації.

Таблиця 3

Показники, які характеризують вплив внутрішнього середовища на туристичну організацію
Складові мікрооточення Показники оцінки
Ресурси - кількість та склад персоналу організації за кваліфікацією, стажем роботи, освітою;
- вартість і рівень знову заснованих засобів;
- забезпеченість комп’ютерною та оргтехнікою, сучасними програмними продуктами;
- забезпеченість власним капіталом, рівень фінансової незалежності
Технології виробництва - вартість і структура туристичного продукту, можливі структурні зрушення;
- обсяг і структура витрат з реалізації туристичних послуг, можливі структурні зрушення;
- використання інноваційних технологій виробництва і реалізації туристичних продуктів, зокрема і віртуальних електронних турпродуктів
Результати та ефективність діяльності - рівень і динаміка виручки від реалізації туристичних продуктів і послуг, а також їх кількості;
- рівень і динаміка кількості клієнтів туристичної організації;
- фінансовий результат від звичайної діяльності до і після оподаткування;
- кількість розроблених нових інноваційних туристичних продуктів або послуг;
- рентабельність виробництва туристичного продукту;
- рентабельність реалізації туристичних послуг;
- індивідуальні показники ефективності роботи окремих категорій працівників туристичної організації

Таким чином, у статті визначено основний перелік показників, які можуть бути використані для побудови інформаційної аналітичної системи туристичної організації. Така система може слугувати інструментом діагностики її стану, а відповідно – розробки стратегії функціонування і розвитку. Зрозуміло, що перелік показників описаної вище системи у подальшому потребує вдосконалення, зокрема у частині визначення наявних і можливих джерел інформації для розрахунку запропонованих показників та їх актуалізації.

Література

1. Економіка і менеджмент підприємств готельно-туристичного комплексу: Навч. посібник / За ред. О.С. Гринькевич. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2007. – 303 с.
2. Ільїна О.В. Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни. – Луцьк: Терен, 2004. – 104 с.
3. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. – Львів, 1997.
4. Стафійчук В.І. Рекреалогія: Навч. посіб. – К.: Альтерпрес, 2006. – 264 с.
5. Холловей Дж. К., Тейлор Н. Туристический бизнес: Пер. с 7-го англ. изд. – К.: Знання, 2007. – 798 с.
6. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. – М: ЮНИТИ, 1998. – 787 с.

В статье на основе принципов системного и стратегического анализа исследованы факторы внешней и внутренней среды развития туристической организации. Определен перечень основных показателей, которые характеризуют влияние этих факторов и могут быть использованы в разработке информационной аналитической системы туристической организации, а в дальнейшем – стратегии ее развития.

The factors of external and internal development of environment of tourist enterprise are studied in the article on the basis of system and strategic analysis principles. The list of the main indexes which characterize the influence of these factors was specified. These indexes can be used to elaborate the information analytical system of the tourist enterprise and in future they can be used to claborate the strategy of its development.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.