Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Кальченко О.М.
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки
і управління. Серія 1: Економіка. - 2013. - Вип.3. - С.94-101.

Оцінка впливу факторів розвитку підприємств туристичної сфери

економіко-математичні моделі Анотація. Визначено основні фактори, що впливають на діяльність підприємств туристичної сфери. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу проведено оцінку впливу даних факторів на функціонування та розвиток туристичних підприємств, обрано найбільш вагомі чинники та запропоновано ряд економетричних моделей, що характеризують дані залежності, проведено їх аналіз.

Ключові слова: суб'єкти туристичної діяльності, економіко-математичні моделі, кореляційно-регресійний аналіз, еластичність, фактори впливу.

Актуальність теми дослідження. Туризм в останні десятиліття характеризується надзвичайно високими темпами розвитку, що дозволило йому стати однією з провідних, найбільш динамічних та перспективних галузей світової економіки. Це засвідчує ряд статистичних даних, що наочно показують важливий внесок туризму в економічний розвиток і прогрес:

- за даними Всесвітньої туристичної організації [12] внесок туристичної галузі у світову економіку оцінюється в 10,9% світового ВВП;
- частка туризму у ВВП більшості країн коливається від 1% у високорозвинутих і диверсифікованих економіках до 10% у країнах з відносно великим туристичним сектором;
- на туристичну галузь вже припадає близько 9,4% світових інвестицій;
- більше ніж у 40 держав світу туризм є головним джерелом надходжень до бюджету, а ще у 70 - однією з трьох основних статей [22].

Туризм набуває характеру масового соціального явища, оскільки стає доступний більш широкому колу споживачів. Навіть в умовах економічної кризи значення туристичної сфери зростало передусім тому, що за світовим досвідом саме туризм забезпечує високу мультиплікативність вкладених коштів, найбільшу оборотність капіталу та найдешевші робочі місця. Процес відновлення сфери туризму після світової фінансової кризи 2008 року відбувається досить швидкими темпами. Так, за даними ВТО [12], протягом перших місяців 2011р. число міжнародних туристичних прибуттів зросло приблизно на 5%, що свідчить про посилення розпочатого в 2010 році процесу відновлення, коли було зареєстровано 7%-ий приріст даного показника.

Надзвичайно великий внесок туристично-рекреаційного сектору в забезпечення зайнятості. За даними [12] зараз у ньому зайнято більше 100 млн. чоловік у всьому світі, причому переважна більшість робочих місць створюється на підприємствах малого та середнього бізнесу. Особливо важливо те, що темпи зростання числа робочих місць у даній сфері у півтора рази перевищують відповідні показники в інших секторах економіки.

Сучасний туристичний комплекс є однією з найбільш прибуткових галузей світової економіки, яка за доходами вийшла на друге місце в світі, поступаючись тільки паливно-енергетичного комплексу. Дослідження ВТО дають можливість стверджувати, що тенденції доходності туризму будуть зберігатися й надалі. Так, за прогнозами ВТО [12], доходи туристичної індустрії у 2020 р. складуть 2000 млрд. дол., а кількість міжнародних туристичних відвідувань складе 1,6 млрд. поїздок, тобто зросте в порівнянні з 1995 р. майже в 3 рази.

Для України туризм є одним з найперспективніших галузевих напрямків активізації економічного розвитку. На сьогодні розвиток туристичного комплексу є надзвичайно актуальним, оскільки тісно пов'язаний з функціонуванням таких сфер економіки, як: будівництво, транспорт, сільське господарство, легка та важка промисловість, зв'язок, комунальне господарство, культура тощо. Україна має все необхідне для розвитку туристичної індустрії: унікальні туристично-рекреаційні ресурси, природні умови, історико-культурну спадщину, матеріальні та людські ресурси, які при належному використанні сприяли б швидкому та ефективному розвитку вітчизняного туризму та суб'єктів господарювання даної сфери.

Постановка проблеми. Ефективність функціонування суб'єктів туристичної діяльності, в силу специфіки їх роботи, значною мірою залежить від зовнішнього середовища. Підприємства туристичної галузі особливо чутливо реагують на зміни факторів зовнішнього середовища, адже їх виробничо-господарська діяльність та продукти праці характеризуються рядом специфічних особливостей. Це потребує ґрунтовного вивчення основних факторів, що обумовлюють функціонування та розвиток туристичних підприємств в Україні. Більшість наукових праць, що присвячені дослідженню суб'єктів туристичної діяльності містять описовий характер. Тому оцінка впливу зовнішніх факторів на функціонування і розвиток туристичних підприємств та побудова економетричних моделей, що характеризують дані залежності є актуальною і своєчасною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси функціонування та розвитку підприємств туристичної сфери досліджувались у наукових працях таких авторів, як: Л.І. Гонтаржевська, А.П. Дурович, Л.П. Дядечко, М.О. Жукова [7], І.B. Зорін, В.О. Квартальнов, В.Ф. Кифяк, В.К. Кіптенко [9], М.П. Мальська, С.В. Мельниченко, Т.І. Ткаченко, І.Ю. Швець, І.М. Школа, Л.М. Шульгіна та ін.

Дослідження стану туристичної сфери з використанням економіко-математичного моделювання висвітлені в працях таких науковців, як: Г. Кармелюк [8], О.В. Булатової [5], А.І. Головчан [6], Р. Балашової, Л. Івченко [2].

Постановка завдання. Метою статті є дослідження впливу зовнішніх факторів на функціонування і розвиток суб'єктів туристичної діяльності з використанням методу економіко-математичного моделювання.

Виклад основного матеріалу. Туристичне підприємство є складною економічною системою, діяльність та розвиток якої визначається рядом факторів. На розвиток та функціонування підприємств туристичної сфери впливають природно-географічні, історико-культурні, економічні, матеріально-технічні, демографічні, соціальні, політико-правові та екологічні чинники.

Наявність природних та історико-культурних ресурсів, можливість їх використання суттєво впливають на масштаби, темпи і напрями розвитку туризму. Вони обумовлюють вибір туристами того чи іншого регіону для відвідування. Значний вплив на туристично-рекреаційну діяльність мають економічні чинники. Існує пряма залежність між економічним розвитком держави, доходами її громадян та кількістю подорожуючого населення. Від економічного стану держави залежить і рівень розвитку інфраструктури туризму. Стан матеріально-технічної бази санаторно-курортних закладів, готелів, закладів харчування є важливими чинниками розвитку туристично-рекреаційної діяльності. Крім того, на розвиток туризму впливають демографічні чинники: чисельність населення, рівень урбанізації, віковий склад тощо. Спостерігається пряма залежність між цими показниками та інтенсивністю туристичних потоків. Чим вище показники щільності населення, частки міського населення, тим інтенсивнішими є туристичні потоки. На розвиток туристично-рекреаційної діяльності впливають також рівень освіти, культури населення, його естетичні потреби [10].

Незважаючи на певні позитивні зрушення в туристичній сфері України, подальший розвиток суб'єктів туристичної діяльності гальмується багатьма чинниками, серед яких найістотнішими є технологічна відсталість, застаріла матеріально-технічна база, повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток підприємств туризму, низький рівень конкурентоспроможності вітчизняного туристичного продукту, незначний рівень інноваційної активності в туристичній сфері, відсутність належної туристичної інфраструктури.

Сучасний стан туристичної сфери України характеризується нерівномірними темпами розвитку. Функціонування суб'єктів туристичної діяльності насамперед визначається кількістю обслугованих туристів та обсягом наданих туристичних послуг. Динаміка цих показників (табл. 1) характеризує нестабільний розвиток туристичної сфери України в останні роки.

Таблиця 1

Показники функціонування та розвитку суб'єктів туристичної діяльності України
Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Обсяг наданих туристичних послуг, млн. грн. 2800 3800 5500 8052 9388 8158 9802
Кількість туристів, обслуго­ваних туристичними підпри­ємствами, тис. осіб 1825,6 2206,5 2863,8 3041,7 2290,1 2281 2343

Джерело: складено за даними: [1; 20].

При оцінці факторів впливу на розвиток туризму і туристичних підприємств важливим питанням є дослідження їх класифікації. Так, Жукова М.О. пропонує "увесь комплекс факторів, що впливають на розвиток туристичної галузі, поділити на дві групи:

1) фактори, діючі незалежно від діяльності організацій туризму;
2) фактори, що сприяють розвитку туризму, активно використовувані туристськими організаціями у своїй діяльності" [7].

Кіптенко В.К. зазначає, що «зовнішнє середовище турфірми поділяють на мікросередовище (або робоче середовище, безпосереднє оточення - середовище непрямого впливу) і макросередовище (або загальне середовище, безпосереднє ділове (бізнес) оточення - середовище прямого впливу)» [9].

Цьохла С.Ю. в роботі [21] наводить класифікацію факторів впливу на розвиток туризму за ступенем впливу, напрямом, характером та результатами впливу та виділяє чотири групи зовнішніх факторів розвитку туристичної індустрії: політичні, економічні, соціально-демографічні та науково-технічні фактори.

На основі класичної теорії розподілу факторів доцільним є розмежування зовнішніх чинників, що суттєво впливають на розвиток туристичних підприємств на дві групи: фактори прямого впливу та фактори непрямого впливу (табл. 2).

Таблиця 2

Фактори впливу на діяльність туристичних підприємств
Фактори прямого впливу на діяльність туристичних підприємств Фактори непрямого впливу на діяльність туристичних підприємств
- стан туристичного ринку та його інфра­структури; - стан економіки (рівень інфляції, ВВП);
- споживачі туристичних ресурсів (пот­реби, рівень доходів, купівельна спро­можність); - державна політика в галузі туризму (рівень державного регулювання та підтримки туриз­му);
- стан рекреаційних ресурсів; - нормативно-правове забезпечення туристич­ної галузі;
- стан матеріально-технічної бази; - фінансово-кредитна політика;
- інноваційно-інвестиційна привабли­вість туристичної галузі; - бюджетна та податкова політика;
- стан конкуренції в галузі; - міжнародне співробітництво в сфері туризму
- науково-технічний прогрес - екологічний стан

Дослідити вплив зовнішніх факторів на функціонування та розвиток суб'єктів туристичної діяльності можливо за допомогою моделювання. Об'єктивність і достовірність даного дослідження та побудова математичних моделей залежить від наявності статистичної інформації по основним показникам. Для використання в процесі аналізу було обрано тринадцять показників, які доцільно розділити на три групи:

- фінансово-економічні;
- соціально-економічні;
- матеріально-технічні.

У таблиці 3 наведено показники, за допомогою яких можна кількісно представити фактори, що обрані для проведення кореляційно-регресійного аналізу.

Таблиця 3

Динаміка факторів, що здійснюють вплив на діяльність туристичних підприємств
  Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1. Фінансово-економічні чинники:
  ВВП в розрахунку на од­ну особу, грн. (Х1) 9372 11630 15496 20495 19832 23600 28806
  Обсяг фінансування туризму за рахунок держа­вного бюджету (Х2), млн. грн. 3492,0 3000,0 23297,2 25097,1 2509,7 2258,7 2258,7
  Інвестиції в діяльність готелів та ресторанів, млн. грн. (Х3) 1508 1483 2614 3222 2589 3072 4908
  Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища, млн. грн. (Х4) 7089,2 7366,6 9691,0 12176,0 11073,5 13128 18490,7
  Обсяг фінансування прикладних розробок в ту­ризмі з державного бю­джету (Х5), тис. грн. 88,4 3921,3 6249,9 9840,3 9553,6 1030,0 861,1
2. Соціально-економічні чинники:
  Кількість зайнятих на туристичних підприємс­твах (Х6), тис. осіб 21,0 21,7 22,7 23,6 22,8 22,7 18,3
  Середньомісячна заробі­тна плата (Х7), грн. 806 1041 1351 1806 1906 2239 2633
  Рівень зареєстрованого безробіття (Х8), % 3,1 2,7 2,3 3,0 1,9 2,0 1,8
  Доходи населення (Х9), млн. грн. 381404 472061 623289 845641 894286 1101175 1251005
3 Матеріально-технічні чинники:
  Кількість заповідників і природних парків (Х10), од. 36 38 38 39 43 45 50
  Кількість туристичних підприємств (Х11), од 2828 3052 3833 4631 4829 5010* 4793
  Кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів (Х12),од. 3245 3164 3110 3073 3041 3011 3012
  Кількість підприємств готельного типу (Х13),од. 1232 1269 1420 1595 1684 1731 3162

Джерело: складено за даними: [1; 13-20].
* Примітка: за 9 місяців.

Для того щоб встановити конкретний вплив зовнішніх факторів кожної групи на функціонування та розвиток туристичних підприємств, було використано методи економіко-математичного моделювання, а саме кореляційно-регресійний аналіз. За його допомогою встановлюється характер зв'язку між результативними та факторними ознаками, вимірюється тіснота зв'язку між ними та аналізується вплив окремих факторних ознак. В якості результативних ознак виділено кількість туристів, що обслуговані суб'єктами туристичної діяльності та обсяги наданих туристичних послуг.

Методами кореляційного аналізу [3; 11] за допомогою MS Excel проведено оцінку залежності кількості туристів, що обслуговані суб'єктами туристичної діяльності (у) від наведених в таблиці 3 фінансово-економічних чинників. Аналіз отриманих коефіцієнтів парної кореляції показав, що найбільший вплив на кількість обслугованих туристів (у) здійснюють: обсяг фінансування туризму за рахунок державного бюджету (Х2), обсяг інвестицій в діяльність готелів та ресторанів (Х3), обсяги фінансування прикладних розробок в сфері туризму з державного бюджету (Х5). Провівши перевірку мультиколінеарності за критерієм Фаррара-Глобера [4] встановлено, що математична модель регресії буде включати три незалежні фактори: Х2, Х3, Х5.

Для аналізу кількісних зв'язків між залежною змінною та факторами, що на неї впливають (незалежними змінними) за допомогою регресійного аналізу побудуємо економіко-математичну модель залежності кількості туристів, що обслуговані туристичними підприємствами від обсяг фінансування прикладних розробок в сфері туризму з державного бюджету, обсяг інвестицій в діяльність готелів та ресторанів, обсяг фінансування туризму за рахунок державного бюджету.

Так як існує набір з трьох факторів, то нашим завданням є визначення параметрів рівняння множинної регресії виду:

у = а0 + a1x1 + а2х2 + a3x3   (1)

де у - залежна змінна;
ai - параметры модели;
xi - незалежні змінні.

За допомогою MS Excel факторна модель, що відображає залежність кількості туристів, що обслуговані туристичними підприємствами від обсягів фінансування прикладних розробок в сфері туризму з бюджету, обсягів інвестицій в діяльність готелів та ресторанів та обсягів фінансування туризму з державного бюджету матиме вигляд:

у = 0,0278х2 + 0,1182x3 + 0,0277х5 +1709,5848   (2)

Значення коефіцієнта множинної регресії дорівнює 0,9691 та вказує на те, що незалежні змінні мають вагомий вплив на результуючу ознаку. Розрахований коефіцієнт детермінації (R = 0,9391) говорить про те, що 93,91% зміни кількості туристів, що обслуговані туристичними підприємствами залежать від факторів X2, X3, Х5.

Для перевірки адекватності математичної моделі використовують критерій Фішера [4]. Для досліджуваної моделі значення F-критерію складає 15,42, що більше ніж табличне і є підтвердженням адекватності наведеної економіко-математичної моделі.

Для кількісної оцінки рівня значимості впливу кожного фактору на результативну ознаку, розрахуємо коефіцієнти еластичності, які показують на скільки відсотків зміниться результативна ознака якщо значення однієї з факторних ознак зміниться на 1%, а значення інших факторів залишаться без змін. Коефіцієнт еластичності розраховується за формулою [4]:

Ei = ai·(x/y)   (3)

У нашому випадку Е2 = 0,102, Е3 = 0,136, Е5 = 0,052. Отже, серед досліджуваних факторів найбільший вплив на роботу туристичних підприємств мають обсяги інвестицій в діяльність готелів та ресторанів та обсяги фінансування туризму з державного бюджету, а на третьому місці - обсяги фінансування прикладних розробок в туризмі з державного бюджету.

Результати кореляційного аналізу, який проведений за допомогою інструменту Кореляція пакету аналізу MS Excel, показали, що серед соціально-економічних чинників найбільший вплив на обсяг наданих туристичних послуг суб'єктами туристичної діяльності здійснюють величина середньомісячної заробітної плати (Х7), рівень доходів населення (Х9) та рівень зареєстрованого безробіття (X8). Для того, щоб уникнути явища мультиколінеарності було виключено з моделі регресії фактор (Х9). Таким чином, за результатами регресійного аналізу кінцева економіко-математична модель залежності обсягу наданих туристичних послуг від соціально-економічних чинників матиме вигляд:

у = 3,8984х7 - 120,0244х8 + 512,1422   (4)

Розраховані за допомогою програми MS Excel коефіцієнт детермінації (R = 0,8853) та значення критерію Фішера (F-критерій = 15,43) свідчать про адекватність побудованої моделі, оскільки R наближений до 1, а Fрозр більше Fтабл при рівні значущості α = 0,05.

Розраховані коефіцієнти еластичності складають: Е7 = 0,967, Е8 = 0,04. Таким чином, зростання середньомісячної заробітної плати на 1% призводить до зростання обсягів наданих туристичних послуг на 0,967%, а така ж зміна рівня зареєстрованого безробіття зменшує обсяги наданих туристичних послуг на 0,04%.

Аналіз даних третьої групи було проведено за таким же алгоритмом. Серед матеріально-технічних чинників найбільший вплив на обсяг наданих туристичних послуг суб'єктами туристичної діяльності здійснюють кількість туристичних підприємств (Х11) та кількість підприємств готельного типу (Х13). Кінцева економіко-математична модель залежності обсягу наданих туристичних послуг від матеріально-технічних чинників матиме вигляд:

у = 2,5502x11 + 0,9381х13 - 5391,14   (5)

Зміна обсягу наданих туристичних послуг обумовлена на 96,4% зміною включених в модель факторів. Розрахункове значення критерію Фішера 53,51 більше від табличного 6,61, тому можна говорити про адекватність отриманої моделі.

Розраховані коефіцієнти еластичності (Е11 = 1,56, E13 = 0,24) свідчать про те, що найбільший вплив серед розглянутих факторів на обсяги наданих туристичних послуг здійснює зростання кількості суб'єктів туристичної діяльності, а зростання кількості підприємств готельного типу на 1% спричиняє зростання обсягів туристичних послуг на 0,24%.

Висновок. Отримані на основі кореляційно-регресійного аналізу економіко-математичні моделі мають достатньо високий рівень статистичної достовірності, тому можуть мати практичне застосування в цілях прогнозування при визначенні напрямків розвитку підприємств туристичної сфери, а також при прогнозуванні розвитку туристичних підприємств залежно від впливу зовнішніх факторів.

Основними напрямками підвищення ефективності діяльності туристичних підприємств України залишаються:

- впровадження інноваційної моделі розвитку підприємств туристичної галузі України;
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій в розбудову підприємств туристичної галузі;
- створення сучасної, конкурентоспроможної інфраструктури туристичної сфери;
- підтримка малого підприємництва в туристичній сфері;
- підтримка розвитку внутрішнього та іноземного туризму, що забезпечить приток іноземного капіталу, дозволить залучати іноземні інвестиції в туризм;
- розвиток міжнародної співпраці в галузі туризму.
- рекламування інвестиційних можливостей підприємств туризму України.

Література

1. Аналітична довідка про роботу туроператорів та турагентів / Державне агентство України з туризму і курортів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua.
2. Балашова Р., Івченко Л. Методичні засади аналізу та прогнозування ринку туристичних послуг в Україні з використанням математичного моделювання / Р. Балашова, Л. Івченко // Економіка. - 2011. - №3(110). - С.3-9.
3. Бараз В.Р. Корреляционно-регрессионный анализ связи показателей коммерческой деятельности с использованием программы Excel: учебное пособие / В.Р. Бараз - Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2005. - 102 с. [Электронний ресурс]. - Режим доступа: http://books4study.org.ua/kniga4721.html.
4. Бережна Л.В. Економіко-математичні методи та моделі в фінансах / Л.В. Бережна, О.І. Снитюк. - К.: Кондор, 2009. - 301 с.
5. Булатова О.В. Закономірності та прогноз розвитку туристичної галузі України / О.В. Булатова, Я.А. Дубенюк // Вісник ДІТБ. - 2006. - №10. - С.168-175.
6. Головчан А.И. Экономико-статистическое моделирование управления развитием туристических дестинаций / А.И. Головчан // Вісник ДІТБ. - 2008. - №12. - С.108-114.
7. Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организаций / М.А. Жукова. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 200 с.
8. Кармелюк Г. Економіко-математичне моделювання туристичної галузі України / Г. Кармелюк // Галицький економічний вісник. - 2012. - №2(35). - С.62-70.
9. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму: підручник / В.К. Кіптенко. - К.: Знання, 2010. - 502 с.
10. Мезенцев К., Скриль I. Оцінка впливу чинників розвитку туристично-рекреаційної діяльності в Харківській області / К. Мезенцев, І. Скриль [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/mezencev.htm.
11. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: учебное пособие / И.В. Орлова, В.А. Половников. - М.: Вузовский ученик, 2007. - 365 с. [Электронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/econ/econ271.htm.
12. Офіційна Інтернет-сторінка Всесвітньої туристичної організації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.unwto.org.
13. Про державний бюджет України на 2006 рік: закон України від 20.12.2005 №3235-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
14. Про державний бюджет України на 2007 рік: закон України від 19.12.2006 №489-V [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
15. Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: закон України від 28.12.2007 №107-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
16. Про державний бюджет України на 2009 рік: закон України від 26.12.2008 №835-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
17. Про державний бюджет України на 2010 рік: закон України від 27.04.2010 №2154-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
18. Про державний бюджет України на 2011 рік: закон України від 23.12.2010 №2857-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
19. Статистичний щорічник України за 2011 рік / за редакцією О.Г. Осауленка. - К.: Державний комітет статистики України, 2012. - 567 с.
20. Туристична діяльність в Україні у 2011році. Статистичний бюлетень [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/publposl_u.htm.
21. Цьохла С.Ю. Систематизація факторів розвитку туристичної індустрії / С.Ю. Цьохла // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». - 2009. - Том 22(61). - №2. - С.373-380.
22. The Travel & Tourism Competitiveness Report. - 2008. - March 05 [Electronic resource]. - Available at: http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/TravelandTourismReport/index.htm.

Кальченко О.Н. Оценка влияния факторов развития предприятий туристической сферы

Аннотация. Определены основные факторы, которые влияют на деятельность предприятий туристической сферы. С помощью корреляционно-регрессионного анализа проведена оценка влияния данных факторов на функционирование и развитие туристических предприятий, определены наиболее значимые факторы и предложен ряд эконометрических моделей, характеризующих данные зависимости, проведен их анализ.

Ключевые слова: субъекты туристической деятельности, экономико-математические модели, корреляционно-регрессионный анализ, эластичность, факторы влияния.

Kalchenko О.N. The Assessment of the Influence Factors on the Development of the Tourist Sphere

Abstract. The article identifies the key factors that affect the activity of the industries of the tourism companies. The impact of these factors on the functioning and development of the tourism enterprises are evaluated with the help of the corellation-regression analysis, selected the most significant factors and proposed a line of econometric models, which describe the data dependence. Its analyse is conducted.

Keywords: business tourism, economic-mathematical models, correlation and regression analysis, elasticity, impact factors.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.