Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Килин О.В., Свелеба Н.А.
Торгівля, комерція, підприємництво. - 2013. - Випуск 15. - С.102-104.

Значення міжнародного туризму в підвищенні конкурентоспроможності економіки України

Україна і міжнародний туризм Розглянуто сучасний стан туристичної сфери в Україні, як однієї зі сфер національної економіки. Визначено основні параметри конкурентоспроможності підприємств, складові конкурентних переваг та напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі міжнародного туризму.

Ключові слова: міжнародний туризм, підприємства галузі міжнародного туризму, конкурентоспроможність туристичних підприємств, конкурентні переваги.

Вступ. Глобалізація світової економіки активізує процеси інтеграції України в міжнародний простір, де туристичний бізнес займає третє місце серед найприбутковіших видів економічної діяльності, що характеризуються динамічним розвитком. З урахуванням географічних, природних і культурних особливостей України туристичний бізнес повинен стати перспективною сферою вітчизняної та регіональних економік, каталізатором соціально-економічного розвитку і зростання добробуту населення. Сьогодні в Україні та її регіонах за наявності потужного потенціалу спостерігається отримання незначних економічних результатів від туристичної діяльності, що свідчить про неефективне позиціо-нуваннятта функціонування туристичного сектору і розбалансованість пропозиції послуг на міжнародному ринку.

Неспроможність української пропозиції досягти відповідних економічних вигод вимагає глибокого дослідження туристичних потоків у регіонах і розроблення програм із ліквідації перепон для розвитку ттуризму та формування механізму реалізації наявного туристичного потенціалу на міжнародному ринку

Аналіз останніх дослджень та публікацій. Аспекти конкурентоспроможності підприємств туристичної діяльності у своїх працях досліджували такі вчені, як В. Воскресенський, Д. Елканова, А. Ліманський, М. Немоляєва, Д. Осипова, Г. Папиряна, Я. Ружковський та Л. Хадоркова. Серед українських науковців розвиток туризму та його економічне значення вивчали О.О. Бейдик, Л.П. Дядечко, В.Ф. Кифяк, І.М. Школа.

Постановка завдання. Метою роботи є обґрунтування необхідності підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі міжнародного туризму в Україні, виділення основних елементів формування конкурентних переваг та визначення напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі міжнародного туризму.

Виклад основного матеріалу. Туризм виступає важливою частиною світової економіки. За даними Міжнародної туристичної організації частка туризму в світовому ВВП становить близько 9% та близько 30% в світовому експорті послуг та 6% від обсягів світової торгівлі. У галузі туризму працює більш ніж 235 млн. осіб або кожний 12 працівник. В 2011 році послугами туристичної галузі скористалося близько 983 млн. міжнародних туристів, в 2012 році їх кількість перевищила 1 млрд. осіб. Загальний товарообіг світового туризму в 2012 році склав 1,2 трильйонів дол. США (в 2011 році -1,03 трильйонів дол. США) [5].

За оцінками Світової ради з туризму та подорожей непрямий дохід туристичної галузі в 2011 році склав 3 трильйонів дол. США, а опосередкований дохід становив 22,8 трильйонів дол. США. Доходи від туристичної галузі в 2011 році перевищили доходи від автомобільної промисловості. Кількість працюючих в галузі перевищила 260 млн. осіб. [2, с.17]. За останні двадцять років туристичні потоки в світі зросли майже в 2,2 рази, з 435 млн. осіб в 1990 році до 675 млн. осіб в 2000 році та 940 осіб в 2010 році. В 2012 році за даними UNWTO у світі подорожувало більш ніж трильйон осіб. Всі зазначені фактори зробили туристичну сферу однією з основних галузей, що впливає на загальний стан і тенденції світової економіки. Відповідно зросла увага до туризму з боку світових організацій [6].

Таблиця 1

Динаміка розвитку світової туристичної галузі (млн. осіб)
Регіони світу Роки
1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011
Світ 435,0 528,0 674,0 799,0 883,0 940,0 983,0
Розвинуті країни 296,0 334,0 417,0 455,0 475,0 499,0 523,0
Країни, що розвиваються 139,0 193,0 256,0 344,0 408,0 441,0 460,0
Європа 261,5 304,0 385,0 440,7 461,7 474,8 504,0
Азія і Тихоокеанський регіон 55,8 82,0 110,1 153,6 181,1 204,4 217,0
Америка 92,8 109,0 128,2 133,3 141,7 150,7 156,6
Африка 14,8 18,8 26,2 34,8 45,9 49,7 50,2
Близький Схід 9,6 13,7 24,1 36,3 52,8 60,3 55,4

У національній економіці України туризм визнано однією з пріоритетних галузей народногосподарського комплексу. За даними Світового економічного форуму в 2010 році в рейтингу країн за розвитком туристичної сфери Україна посіла 85-те місце серед 124 країн світу (78-ме місце - у 2007 році, 77-ме - у 2008, 2009 роках).

За даними Державної служби статистики України щодо туристичних потоків в Україні спостерігається позитивна динаміка розвитку галузі міжнародного туризму (за напрямком в’їзного туризму) та зниження туристичних потоків за напрямком внутрішнього туризму (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка туристичних потоків в Україні за 2005-2011 роки
Рік Туристичні потоки в’їзного туризму Туристичні потоки виїзного туризму Туристичні потоки внутрішнього туризму
2005 326389 566942 932318
2006 299125 868228 1039145
2007 372455 336049 2155316
2008 372752 1282023 1386880
2009 282287 913640 1094170
2010 335835 1295623 649299
2011 343511 1395257 604728

Завдяки проведенню в Україні Чемпіонату Євро-2012 збільшення туристичного потоку в’їзного туризму у 2012 році було визначено на 30-40% більше, ніж у 2011 році. Але, незважаючи на позитивні прогнози, в Державній програмі економічного і соціального розвитку України зазначено, що туристична галузь України є неконкурентоспроможною завдяки моральному та фізичному зносу туристичної інфраструктури, незавершеності процесів сертифікації та категоризації послуг, непідготовленості обслуговуючого персоналу до надання послуг на рівні світових стандартів [3].

Відповідно до Постанови №583 «Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки» в’їзний туризм визнаний одним з пріоритетних напрямків розвитку туризму, який є важливим чинником підвищення якості життя в Україні, утворення додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів держави та підвищення її авторитету на міжнародній арені [3].

В’їзний туризм є формою міжнародного туризму, що становить собою подорожі в межах України осіб-нерезидентів. Отже, підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери України значною мірою залежить від розвитку галузі міжнародного туризму.

Основою конкурентоспроможності галузі міжнародного туризму є конкурентоспроможність суб’єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги або здійснюють посередницьку діяльність із надання характерних та супутніх послуг. Особливої уваги потребують питання підвищення конкурентоспроможності таких підприємств як туристичні оператори та туристичні агентства, які беруть участь у створенні та реалізації туристичних продуктів. Зі всіх операторів, які отримали ліцензію на ведення діяльності в туристичному бізнесі, фактично працюють лише 66,0% (табл. 3) [8].

Таблиця 3

Динаміка кількості ліцензіатів за 2006-2010 рр.
Показники Роки
2006 2007 2008 2009 2010
Кількість ліцензіатів, всього 3670 4508 5338 6106 7322
Кількість фактично діючих ліцензіатів 2828 3502 3833 4631 4829

У науковій літературі під конкурентоспроможністю туристичного підприємства розуміють узагальнюючу характеристику стійкості підприємства, що обумовлюється ефективністю використання наявного ресурсного потенціалу, здатністю надавати більш привабливі за ціновими та неціновими характеристиками туристичні послуги, можливістю адаптуватися до змін динамічного конкурентного середовища [6]. Чим вище ступінь задоволення туристських потреб, який характеризується кількісними та якісними параметрами, тим більш конкурентоспроможний продукт випускає підприємство. До параметрів конкурентоспроможності підприємства відносяться кількісні характеристики властивостей продуктів, які враховують специфіку галузі міжнародного туризму [7]:

- технічні - характеризують технічні та фізичні властивості продукту відповідно до специфіки галузі;
- економічні - характеризують собівартість вироблених продуктів та споживчі ціни через витрати на купівлю, обслуговування, споживання та утилізацію товарів;
- нормативні - характеризують відповідність товарів встановленим нормам, стандартам відповідно до нормативних документів.

Технічні параметри конкурентоспроможності туристичних підприємств відображають особливості туристичного продукту, а тому характеризуються відсутністю матеріально-речової форми, що призводить до необхідності підвищення якості послуг, які надаються споживачам. А сутність поняття туристичний продукт розкривається його наступним визначенням: «туристичний продукт - це попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менш ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо)» [7].

Отже, головними критеріями конкурентоспроможності підприємств галузі міжнародного туризму є якість і витрати у процесі виробництва туристичного продукту, які є складовими конкурентних переваг.

Складовими конкурентних переваг підприємств галузі міжнародного туризму також є переваги туристичного продукту, які пов’язані або з порівняно нижчими цінами, або з високою якістю продукції, відповідно до обраної ринкової стратегії.

До факторів, що впливають на ефективне використання конкурентних переваг, належать:

- наявні конкурентні переваги;
- ринкова конкуренція;
- туристський попит;
- витрати на створення туристичного продукту;
- цінова стратегія;
- використання інноваційних впроваджень у створення та просування туристичного продукту на міжнародний туристичний ринок.

Конкурентні переваги можна оцінювати за показниками, що характеризують частку ринку (збільшення або зменшення частки ринку, що обслуговує туристичне підприємство); цінову політику; рівень якості та асортименту туристичних продуктів; рівень розвитку та застосування системи маркетингу тощо.

Водночас, при формуванні напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємств міжнародної туристичної індустрії необхідно враховувати, що однією з найбільш значущих тенденцій розвитку світового туризму є різке посилення конкуренції на ринку туристичної пропозиції та, як наслідок, перенасичення на ринку туристичної пропозиції. В результаті цього країни, що прагнуть зберегти або зміцнити свої позиції на міжнародному ринку, здійснюють планування туризму на основі принципів сталого розвитку, передбачають довгострокові інвестиції в дану сферу та мають чіткі державні стратегії розвитку туризму. Відповідно, підвищується роль державної політики розвитку туризму країни в цілому, а також просування окремих туристських продуктів на вітчизняному та міжнародному ринках.

Висновки. Таким чином, розвиток підприємств міжнародного туризму як рентабельної галузі економіки є одним з головних факторів економічного росту країни. Міжнародний туризм в Україні на сучасному етапі знаходиться на початковій стадії розвитку, тому цікавим є досвід зарубіжних країн, де ця галузь має високий рівень конкурентоспроможності.

Крім того, слід відзначити, що основним напрямком підвищення конкурентоспроможності підприємств міжнародного туризму є вдосконалення системи маркетингу за допомогою використання інновацій. За сучасних умов інновації в туризмі полягають у застосуванні розробок для покращення системи менеджменту туристичних підприємств та підвищення прибутковості за рахунок оптимізації наданих послуг. Спираючись на якісну систему маркетингу, підприємства міжнародної туристичної індустрії отримають можливість вивчати ключові зовнішні фактори - ринкову конкуренцію та споживчий туристський попит, тим самим формуючи обґрунтовану стратегію підвищення конкурентоспроможності власної діяльності.

Список використаних джерел

1. UNWTO World Tourism Barometr, Volume 10, January 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/wto.htm.
2. Туристичні потоки (2002-2011 рр.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Постанова «Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/583-2002-п.
4. Закон України «Про туризм» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm.
5. Світова туристична організація UNWTO [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.unwto.org.
6. Travel & Tourism 2011 / World Travel & Tourism Council. - London, 2011. - 44 p.
7. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник / А.Ю. Александрова. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 470 с.
8. Єсіпова К.А. Тенденції розвитку сучасних туристичних підприємств [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/yesipova3.htm.

Kylyn O., Sveleba N.The Importance of International Tourism in Terms of Increasing Ukraine’s Competitiveness

In this paper a study of modern state of tourism in Ukraine, as one of the areas of the national economy. The main parameters of the competitiveness of enterprises that constitute competitive advantages and ways to increase the competitiveness of the international tourism industry.

Keywords: international tourism, the industry of international tourism, tourist enterprises competitiveness, competitive advantage.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.