Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мілашовська О.І.
Економіка. Управління. Інновації. - 2011. - №2 (6).

Організаційна форма процесу розвитку туризму на місцевому і регіональному рівнях

В статті описані підходи до розвитку туризму як в Україні, так і в світі в цілому. Показана організаційна форма напрямів розвитку індустрії туризму на місцевому та регіональному рівнях.

Ключові слова: розвиток туризму, маркетингові дослідження, економічний аналіз, організаційна структура.

Інституційній структурі проектів з місцевого економічного розвитку в останні роки приділялось достатньо багато уваги. Частково це пов’язано з появою нових інституцій з питань економічного розвитку на місцевому і регіональному рівнях. Структура програм розвитку туризму різниться від того, чи таку програму проводить організація рівня одного з регіонів країни, місцева або міська організація чи організація загальнодержавного рівня. В одних випадках ці організац ії лише координують різн і види діяльності в громадському або приватному секторі, в інших – вони бувають фактичними авторами і виконавцями проекту. Програма розвитку туризму повинна спричинити тривалі й незворотні зміни у місцевій економіці, щоб ця економіка краще служила регіональним цілям [1].

Розвиток туризму – це процес розбудови відповідних інституцій. І тому він вимагає створення систем планування та інституцій, які б могли керувати процесом розвитку туризму упродовж тривалого періоду. Наявність інституції, яка б конкретно відповідала за координування кожного етапу програми розвитку туризму, є неодмінною умовою [2, c. 145]. Для розробки стратегії розвитку, як і для самого процесу розвитку, потрібні фінансові ресурси, технічні знання, організаторські здібності та творча уява. Модель планування або підхід не менш важливі, ніж сам процес. Будь яка місцева/регіональна організація з розвитку туризму з декількох основних компонентів. Ці компоненти та конкретні види діяльності, пов’язані між собою, наведено на рис 1.

Компоненти організації з розвитку туризму
Рис. 1. Компоненти організації з розвитку туризму

Організацію, що координує місцеву або регіональну програму розвитку туризму, потрібно представити як набір функцій у межах якоїсь структури, а не як окрему установу, що сама виконує усі завдання [3, c. 334]. Звичайно, існує чимало різноманітних ефективних організаційних схем. Вибір тієї або іншої організаційної форми залежить від розміру конкретного міста або регіону та від того, наскільки місцеві інституції обізнані й досвідчені у питаннях розвитку туризму. Рішення на користь якоїсь конкретної організаційної форми повинне ґрунтуватись на аналізі можливої ролі кожної з місцевих інституцій у реалізації тієї стратегії розвитку, яку обере місцева громада або регіональна влада.

Незалежно від правової форми організації розвитку туризму, дуже важливо, щоб вона мала достатньо повноважень та ресурсів, щоб виконувати принаймні такі функції:

- дослідження – щоб забезпечувати загальну інформацію про потреби конкретної місцевості або регіону;
- надання інформації – щодо визначених пріоритетних видів туристичної діяльності;
- маркетинг – відповідно до потреб конкретних стратегій розвитку;
- координування діяльності іншо ї організації, яка має значення для реалізац і ї загальної стратегії розвитку території.

І нарешті, головною умовою, яка забезпечує успіх місцевій/регіональній організації з розвитку туризму, є активний постійний пошук нових напрямів туристичної діяльності. Щоб мати неперервний успіх, ця організація повинна неспинно рухатися уперед, визначаючи нові проекти та види туристичного бізнесу, які допоможуть їй досягнути поставлений цілей.

Список використаних джерел

1. Hein, B. Strategic Planning for Community Economic Development. – Ames: Iowa State University Extension, 1987.
2. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 537 с.
3. Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник / За ред. проф. І.М.Школи. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 662 с.

МИЛАШОВСКАЯ А.И. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА МЕСТНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

В статье описаны подходы к развитию туризма как в Украине, так и в мире в целом. Показана организационная форма направлений развития индустрии туризма на местном и региональном уровнях.

Ключевые слова: развитие туризма, маркетинговые исследования, экономический анализ, организационная структура.

MILASHOVSKA O.I. LEGAL STATUS OF DEVELOPMENT OF TOURISM ON LOCAL AND REGIONAL LEVELS

The article describes approaches to tourism development in Ukraine and in the wider world. Shown organizational form areas of the tourism industry at local and regional levels.

Keywords: tourism development, marketing research, economic analysis, organizational structure.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.