Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Миронов Ю.Б., Миронова М.І.
Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції
"Розвиток маркетингової діяльності в умовах
економічної глобалізації" (м. Одеса, 24 квітня 2018 р.)
Одеса: ОДАБА, 2018. - 276 с. - С.147-151.

Напрями підвищення ефективності маркетингової діяльності туристичних агентств

Анотація. Розглядаються елементи маркетингових комунікацій туристичних агентств; охарактеризовано основні складові маркетингових комунікацій у туристичному бізнесі; окреслено перспективні напрями підвищення ефективності маркетингової діяльності туристичних агентств.

Ключові слова: туризм, маркетинг, реклама, стимулювання збуту.

Вступ. Туризм на сьогодні є однією з найприбутковіших та найрентабельніших галузей світового господарства, займаючи одне з провідних місць за масштабами та обігом грошових потоків. Туристичний бізнес в Україні порівняно молодий і в своєму розвитку спирається як на оновлення технологічного потенціалу, так і на використання сучасних технологій, стратегій та підходів до управління процесами продажів. Одним із напрямків вирішення посталих перед українською туріндустрією проблем є розробка та повсюдне впровадження маркетингових стратегій для підвищення ефективності галузі.

Постановка завдання. Метою публікації є розробка прогресивних напрямів підвищення ефективності маркетингової діяльності туристичних агентств за сучасних умов.

Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинг - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів. Головне призначення маркетингу - ідентифікувати й оцінити існуючий або прихований попит на туристичні послуги, які туристичне агентство може запропонувати споживачеві, розробити якісні та необхідні споживачеві послуги, встановити на них відповідні ціни та сповістити про них споживачів цільового ринку.

Аналіз наукових робіт з сучасного маркетингу дає можливість виділити чотири основні інструменти маркетингових комунікацій, які можливо застосовувати для підвищення ефективності діяльності турагентства. Кожна зі складових системи маркетингових комунікацій має свої особливості, але всі вони разом утворюють єдиний комплекс. Характеристики основних складових маркетингових комунікацій подано на рис. 1.

Характеристики основних складових маркетингових комунікацій туристичних агентств
Рис. 1. Характеристики основних складових маркетингових комунікацій туристичних агентств
(побудовано авторами на основі [1])

Розглянемо детальніше елементи маркетингових комунікацій, що використовуються при підвищенні ефективності маркетингової діяльності туристичних агентств:

1. Реклама. Незважаючи на велику різноманітність думок і поглядів на рекламу, професіонали єдині в розумінні її ролі і значення: реклама - це, перш за все, найважливіший засіб просування товарів на ринку від підприємця до покупця. Мета реклами - привернути увагу, викликати інтерес, передати споживачеві інформацію і змусити його діяти певним чином [2, с.8]. Оскільки рекламний бюджет будь-якого туристичного агентства обмежений, менеджери змушені вдаватися до пошуків нових форм доступної та дієвої реклами. Один з таких її напрямків отримав назву «партизанський маркетинг» [3].
2. Стимулювання збуту застосовує спонукальні прийоми та засоби впливу на цільову аудиторію з метою прискорення чи збільшення обсягів реалізації туристичних послуг. Якщо реклама доводить доцільність покупки туристичної послуги, то стимулювання збуту пояснює, чому це необхідно зробити якнайшвидше. Для стимулювання збуту в туристичному бізнесі можна використовувати різноманітні інструменти, наприклад, повідомити клієнта про те, що при покупці туру за 3 місяці він зможе отримати значну знижку та взяти участь у розіграші призів або ж отримати подарунок.
3. Персональні продажі - процес особистісного представлення турпродукту одному або декільком потенційним покупцям із зворотною реакцією у вигляді питань, заперечень, зацікавленості або покупки, причому остання реакція є найбажанішою для продавця. Левову частку маркетингових комунікацій у турагентській діяльності складають саме персональні продажі. Для підвищення конверсії за даного типу продажу доцільно періодично скеровувати персонал тур агентств на курси підвищення кваліфікації, семінари та вебінари, які проводяться туроператорами, у рекламні тури тощо.
4. Прямий маркетинг (директ-маркетинг) - це форма особистого інформаційного впливу на споживача і партнерів через адресні звернення з метою формування мотивів покупки туристичних продуктів, закріплення довгострокових взаємовигідних партнерських відносин тощо. Турагентства можуть використовувати директ-маркетинг різними способами. Один з найпопулярніших - це директ-розсилка листів на електронні адреси постійних або потенційних клієнтів [4, с.119]. При цьому виді маркетингу агентство використовує самостійно сформовані або партнерські бази даних клієнтів.

У даний час класичний інструментарій та технології тільки традиційного маркетингового апарату вже не можуть забезпечити ефективне функціонування туристичних агентств. У зв'язку з цим використання технологій Інтернет-маркетингу поряд з традиційними маркетинговими підходами стає необхідною умовою успішного розвитку, просування, підвищення конкурентоспроможності, зниження витрат і зростання фінансових показників компаній туристичного бізнесу. Серед сучасних інструментів Інтернет-маркетингу, які радиться застосовувати у практичній діяльності туристичних агентств - пошукове просування туристичних сайтів (SEO), контекстна реклама в Інтернеті з використанням «лендінгів», соціальний маркетинг (SMM): використання можливостей соціальних мереж (Facebook, Instagram та ін.) для представлення інформації та просування послуг.

Висновки. Ефективність функціонування туристичного агентства перебуває у прямій залежності від способів розподілу маркетингових ресурсів та реалізації маркетингової політики. Використання сучасних маркетингових технологій у поєднанні з грамотним плануванням бізнесу є необхідною умовою зростання прибутків та рентабельності туристичного агентства, зміцнення його позицій на ринку туристичних послуг.

Список літератури

1. Миронов Ю.Б. Основи рекламної діяльності / Ю.Б. Миронов, Р.М. Крамар. - Дрогобич: Посвіт, 2007. - 108 с.
2. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз [пер. с англ.; 4-е изд., перераб. и доп.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 1071 с.
3. Шнайдерман А.Е. Партизанский маркетинг в туризме / А.Е. Шнайдерман. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 220 с.
4. Kennedy D.S. No B.S. Direct Marketing: The Ultimate No Holds Barred Kick Butt Take No Prisoners Direct Marketing for Non-Direct Marketing Businesses / D.S. Kennedy. - Irvine: Entrepreneur Press, 2013. - 240 p.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.