Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Трусова Т.С.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
"Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами"
(м. Луцьк, 8.12.2016 р.) - Луцьк: Луцький НТУ, 2016. - Ч.1. - 476 с. - C.375-378.

Механізм політики розвитку туристичного підприємництва в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

Сектор подорожей і туризму на сьогодні залишається потужним двигуном усієї економіки. Саме тому представники державних органів влади та зацікавлені сторони приватного сектора у своїй діяльності повинні брати до уваги вплив соціально-економічних змін у державі на туристичний потенціал. Попри те, що добір засобів для розвитку туризму індивідуальний для кожної країни, все ж доцільно зорієнтовуватися на позитивний досвід інших держав.

Загалом у ході побудови макроекономічної політики розвитку туристичного підприємництва необхідно брати до уваги, що можливий туристичний імідж країни має містити такі пункти:

- цікава та гарна держава з привітними й працьовитими людьми;
- комфортна, безпечна та стабільна у плані міжкультурного спілкування;
- високоосвічене, толерантне населення;
- поширеність християнських традицій;
- відомі туристичні об'єкти, маршрути, цікаві місця для відвідин (і з діловою метою, і для відпочинку);
- активний розвиток традиційних ремесел і систем природокористування (сільське господарство, лісове господарство, виготовлення аутентичних виробів, утилітарна рекреація й інше);
- смачні традиційні страви.

Запропонована модель механізму макроекономічної політики розвитку туристичного підприємництва корисна для більш чіткого окреслення стратегічних напрямів розвитку з областей України, а налагоджена співпраця між державними органами та місцевим самоврядуванням забезпечить створення сприятливого клімату ділової активності [1].

Отож, підґрунтям ефективної макроекономічної політики розвитку туристичного підприємництва повинні слугувати засоби розвитку регуляторної політики, туристичного підприємництва та туристичної інфраструктури (рис. 1).

Модель механізму макроекономічної політики розвитку туристичного підприємництва
Рисунок 1. Модель механізму макроекономічної політики розвитку туристичного підприємництва

Засоби розвитку регуляторної політики охоплюють комплекс завдань з розвитку нормативно-правової бази та регуляторної політики туризму й туристичного підприємництва. Засоби розвитку туристичної інфраструктури - це комплекс завдань, що сприяють розвитку соціальної, транспортної та туристичної інфраструктури та які розробляють, з огляду на наявні ресурси та маркетингові дослідження кон'юнктури ринку.

Важливу роль у моделі механізму макроекономічної політики розвитку туристичного підприємництва відведено суб'єктам туристичної діяльності, які розглянуто як систему, утворену з підсистем.

Діяльність із досягнення цілей макроекономічного розвитку туристичного підприємництва повинна бути координованою державними органами влади та базуватися на виявлених сильних позиціях туристичного підприємництва кожного регіону. Задля життєздатності ініціатив із розвитку туристичного підприємництва низка заходів мусить бути активно підтримуваною на локальному та регіональному рівнях.

Загалом співпраця й урахування специфічних особливостей кожного регіону у формуванні засобів макроекономічного розвитку туристичного підприємництва забезпечить ефективність механізму туристичної політики та стимулюватиме соціально-економічний розвиток території.

Аналіз зарубіжного досвіду дає змогу краще окреслити цілі макроекономічної політики розвитку туристичного підприємництва та вибудувати систему засобів їхнього досягнення в руслі світових тенденцій. Так, після фінансової кризи 2007-2008 pp. світова економіка стикнулася з найглибшим спадом за останні десятиліття. Попри покращення економічних показників, волатильність залишається основним ризиком для подальшого розвитку в економічному, політичному та екологічному планах. У багатьох регіонах світу відбувається загострення геополітичної ситуації, а частотність екологічних лих демонструє тенденцію до зростання. Миттєве поширення новин у інформаційному суспільстві сприяє зростанню еластичності споживчого попиту на туристичні послуги, що потребує нетрадиційних підходів до ведення бізнесу. Також слід узяти до уваги глобальний процес старіння населення, що посилює тиск на системи соціальної допомоги в аспекті задоволення специфічних потреб людей похилого віку щодо їхньої мобільності, облаштування житла, організації дозвілля. Водночас триває зростання попиту на туристичні послуги в країнах, що розвиваються. Всі описані зміни мають суттєвий вплив на розвиток туристичного підприємництва.

Загальновизнаним є те, що основа розвитку туризму це природні рекреаційно-туристичні ресурси, культурна спадщина, діюча інфраструктура. Без названих блоків країна неспроможна конкурувати на світовому ринку туризму. Проте такі активи вимагають значних інвестицій з точки зору збереження (щодо природних ресурсів) і технічного обслуговування (щодо матеріальної інфраструктури, яка з часом втрачає свою цінність). Цим зумовлена необхідність врахування в макроекономічній політиці довгострокових перспектив.

Державні органи влади мусять прагнути створити на ґрунті конкурентних переваг сектора подорожей і туризму країни бізнес-клімат, сприятливий для розвитку туризму. Підтримці місцевих громад, малого бізнесу, а також індивідуальних підприємців варто надавати ключового значення для збільшення в'їзних туристичних потоків. Для того, щоб повною мірою реалізувати потенціал туристичного сектора, макроекономічна політика має відзначатися спрямованістю на зниження бар'єрів входження у туристичний бізнес, спрощення візових формальностей, залучення інвестицій шляхом подальшої лібералізації та розширення прав і можливостей місцевих громад брати участь у ланцюжку створення вартості туристичного продукту, а також на активізацію транскордонного співробітництва.

Цінову конкурентоспроможність, безумовно, слід визнати ключовим фактором розвитку різних рівнів національної економіки. На макрорівні коливання обмінного курсу залишатиметься визначальним і непередбачуваним чинником, який позначається на поведінці туристів. Вплив таких коливань особливо виразний щодо напрямів, які обирають «мандрівники з обмеженим бюджетом», що насамперед зацікавлені в пошуку недорогих можливостей подорожі.

Для сприяння розвиткові туризму Всесвітня туристична організація (ЮНВТО) рекомендує країнам «розробити національну політику у сфері безпеки туризму, засновану на уникненні ризиків для туристів», а також формувати національні туристичні поради з виконавчими комітетами, що відповідають за управління ризиками в ключових сферах відповідно до потреб кожного [2].

Таким чином, урахування сучасного стану соціально-економічного та політичного розвитку України, а також зарубіжного досвіду оновлення сектора туризму після періоду політичної й економічної нестабільності уможливить досягнення покращення результатів туристичного підприємництва та раціональне використання наявного в країні туристичного потенціалу.

Література

1. Трусова Т.С. Засоби макроекономічного розвитку туристичного підприємництва в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.03 «економіка та управління національним господарством» / Т.С. Трусова. - Рівне, 2016. - 23 с.
2. The Travel&Tourism Competitiveness Reports 2007-2015 / Jennifer Blanke, Thea Chiesa; World Economic Forum. - Geneva, 2007.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.