Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Тягунова Н.М., Спориш О.А.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами
(в туристичній сфері). - 2007. - №11. - С.216-220.

Перспективні напрями розвитку туристично-рекреаційного потенціалу в Полтавському регіоні

У статті розглянуто суспільно-економічні та природні ресурси розвитку рекреаційної індустрії в регіоні, визначено мотиви необхідності швидкого розвитку регіону у напрямі курортної індустрії. Наведено конкретні рекомендації щодо подальшого розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Полтавського регіону, як вагомої складової частини розвитку країни в цілому.

Туристично-рекреаційний потенціал є вагомою складовою розвитку не тільки країни, а й конкретного регіону, адже наявність значних ресурсів у даній сфері та ефективність його використання дає можливість отримувати значні надходження до державного та місцевого бюджетів.

За прогнозами Всесвітньої Туристичної Організації (ВТО), вже до 2010 року кількість туристів у світі збільшиться з теперішніх 620 млн. до 1 млрд. чоловік.

Актуальність даної теми дослідження полягає у тому, що туристична діяльність є досить перспективною сферою підприємництва, але, на жаль, сучасний стан галузі не відповідає потенційним можливостям України, яка має все необхідне для розвитку туристичної індустрії: природні умови, історико-культурну спадщину. На нашу думку, туризм може й повинен стати одним з найефективніших засобів виходу країни на більш високий рівень економічного розвитку, активного впливу на розвиток суміжних галузей національної економіки. Це в свою чергу сприяє захисту навколишнього середовища, охорони пам’яток історії та культури.

Мета даного дослідження полягає в розробці теоретичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління в сфері регіонального туризму. Досягнення даної мети сприяє вирішенню наступних завдань:

- виявлення особливостей туризму, як об’єкта управління на регіональному рівні;
- дослідження структури регіонального туристичного продукту та чинників, які впливають на його формування;
- виявлення регіональних особливостей та проблем управління туризмом в Полтавському регіоні;
- розробка методичних рекомендацій, щодо розробки програми розвитку туризму на регіональному рівні.

Для обслуговування туристів в Україні сьогодні використовують можливості понад 3000 закладів оздоровлення й відпочинку, близько 1400 готелів, мотелів, кемпінгів різних форм власності, біля 4000 транспортних засобів. Туристичною діяльністю займаються 2500 підприємств, на яких працюють понад 100 тисяч людей. У Полтавській області працює 4 туристичні та екскурсійні підприємства, 7 агентств та близько 60 туристичних фірм [5].

Розвиток туризму дозволяє використовувати його в якості діючого інструмента стимулювання соціально-економічного зростання на регіональному рівні. Унаслідок взаємодії комплексу різноманітних факторів туризм сам впливає на всі сторони регіонального розвитку, сприяючи збільшенню регіонального прибутку, удосконаленню інфраструктури, вирішенню проблеми зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць, зміцненню міждержавних та міжрегіональних зв’язків.

Головними напрямами соціально-економічної реконструкції держави є структурна перебудова господарського комплексу і ефективна регіональна політика. Ці процеси взаємопов’язані і передбачають, у першу чергу, структурну трансформацію економіки відповідно до специфіки територій і необхідності забезпечення державних та регіональних інтересів.

Відзначимо, що без урахування природних, історичних, геополітичних, економічних особливостей регіону розраховувати на успіх ринкових реформ важко. Унаслідок цього останнім часом активізувалась проблема регіоналізації реформ, вибору оптимальних стратегій територіального розвитку.

Сьогодні основна проблема полягає в управлінні туризмом, як міжгалузевим комплексом народного господарства на рівні регіону та приведенні його у відповідність до міжнародних стандартів.

Регіональні аспекти туризму розглядалися в працях В.Г. Богданової, Б.М. Біржакова, Л.А. Волкової та інших. Представляють значний інтерес роботи В.І. Азара, Я. Гезгали, Г.А. Карпової, В.А. Квартальнова, присвячені аналізу особливостей туризму та рекреації, як специфічного виду діяльності, а також І.Т. Балабанова, А.С. Запесоцького, В.Б. Сапрунової з проблем економіки та управління сферою туристсько-рекреаційних послуг.

Саме територіальними проблемами розвитку - головним чином рекреації - приділялась основна увага у вітчизняних наукових колах ученими Є.А. Котлярів, М.С. Мироненко, В.С. Преображенським, І.Т. Твердохлєбовим [4, c. 9] та іншими.

Розв’язання питання розвитку та реалізації туристично-рекреаційного потенціалу нашої держави викладено у Конституції України, Законі України „Про туризм”.

Будь-який туристичний регіон у процесі становлення проходить певний цикл розвитку (рисунок 1).

Цикл розвитку туристичного регіону
Рис. 1. Цикл розвитку туристичного регіону

Однак не кожний регіон здатний стати туристичним, а лише той, який відповідає наступним вимогам:

- наявність необхідних для прийняття туристів якісних послуг (розміщення та харчування з відповідним рівнем обслуговування);
- наявність пам’ятних місць для залучення туристів, породжуючи зацікавленість людей до даного регіону і створюючи конкуренцію з іншими;
- наявність інформаційних систем (Worldspan, Amadeus та ін.), які є важливим засобом функціонування регіону на туристичному ринку.

Проблема, що розглядається, стосується розвитку Полтавської області, яка займає територію 28,8 тис. км квадратних, за розміром вона посідає 7-ме місце серед областей України [5 ].

Сприятливий клімат, мальовничі природні ландшафти (річки, ліси), багата історико-культурна спадщина сприяють створенню сучасної туристичної індустрії в краї.

Не менш важливо і те, що вигідний геополітичний фактор зможе активізувати інтеграцію рекреаційної системи регіону в Європейський рекреаційний простір.

Рекреація, як економічно вигідна галузь господарювання, має всі підстави посісти в майбутньому одне з провідних місць у структурі регіонального господарського комплексу [2, c.5]. Тому сьогодні надзвичайно актуальним є питання вибору оптимальної стратегії розвитку рекреаційної індустрії і здійснення ефективної політики її практичної реалізації.

Рекреаційна індустрія визначається ресурсними можливостями, що безпосередньо впливають на отримання нових наукових результатів і нових технологій, реалізацію оздоровчих процедур та організацію належного сервісу, підготовку і перепідготовку кадрів, курортного виробництва. Тому рекреацію слід розглядати, з одного боку, як сукупність природних ресурсів і технологій, а з другого - як здатність до розробки, впровадження та передачі нових наукових та технологічних досягнень у лікуванні, обслуговуванні та відпочинку. Організаційно економічний зміст рекреації полягає в його ресурсних та організаційних можливостях, спрямованих на забезпечення населення ефективними оздоровчими послугами. Рівень розвитку рекреаційної індустрії та організаційна структура визначаються всією сукупністю ресурсів, за допомогою яких будуть розв’язані проблеми оптимізації оздоровлення.

Враховуючи наявний в регіоні природний, економічний, науковий і технічний потенціал, його історичні та географічні особливості, стратегічна мета перспективного розвитку території полягає в тому, щоб на основі оптимального використання природних, матеріально-технічних, трудових, інтелектуальних ресурсів створити ефективну економічну систему ринкового типу, яка забезпечить матеріальний добробут населення та економічну безпеку краю [2, c.12] .

Одним із стратегічних напрямів розвитку Полтавського регіону є пріоритетне освоєння його рекреаційного потенціалу. Полтавська область має значний потенціал для розвитку туризму та рекреації. Для підтвердження обґрунтованості цього вибору можна навести такі основні аргументи.

Наявність природно-ресурсної бази. Природно-ресурсний потенціал є базовим для розвитку туристсько-рекреаційної діяльності. На Полтавщині є 20 джерел мінеральних лікувальних та столових вод з біологічно активними речовинами. Найвідомішими є „Новосанжарська”, „Гоголівська”, „Полтавська джерельна”, „Семенівська” та ін.. Найвідомішу з них - „Миргородську”, люблять та цінують не тільки в Україні, а й за її межами. В районах джерел мінеральних вод діє багато санаторіїв, будинків відпочинку, туристичних баз. Отже, ці ресурси, в поєднанні з сприятливими кліматичними умовами, є природною базою розвитку стаціонарно-курортної справи.

Вигідне географічне положення. Регіон розташований в центрі України, через нього проходять різноманітні зв’язки, а непогана транспортна доступність є сприятливим чинником залучення контингенту відпочиваючих. Для потреб автотуристів в області створена достатньо розгалужена транспортна інфраструктура, яка включає в себе мережу автозаправних та сервісних станцій, автомагазинів.

Відсутність наслідків Чорнобильської аварії. Полтавщина є екологічно чистим регіоном, який не постраждав від наслідків Чорнобильської катастрофи. Тут є всі сприятливі природнокліматичні умови для організації відпочинку та туризму: ліс, значна кількість річок та озер, мальовничі ландшафти. Порівняно високий рівень екологічної безпеки і наявність великих запасів мінеральних вод для лікування радіаційних захворювань обумовлюють потребу в створенні на Полтавщині широкої мережі спеціалізованих здравниць для населення, яке постраждало від радіоактивного забруднення.

Економічна доцільність. Означає прибутковість діяльності рекреаційних об’єктів і соціально-економічну вигоду для регіону. Цей критерій потрібно розглядати і з точки зору національних наслідків розвитку рекреації. Йдеться про розширення зайнятості населення, особливо в сільській місцевості, залучення приватного сектора до рекреаційного бізнесу, створення ринків збуту продукції, розвиток народних промислів. Полтавщина відома своїми виробами декоративно-прикладного мистецтва, вишиванками, килимами та іншими шедеврами ручного виготовлення, художньою керамікою, виробами з дерева та лози „родом” з Зінькова, Опішні, Великих Сорочинців.

Культурна. Стаючи об’єктом показу, який привертає увагу туристів, історичні пам’ятки, національні традиції, унікальні культурні явища переходять в розряд туристсько-рекреаційних ресурсів, набувають економічної цінності, а відповідно, індустрія туризму зацікавлена в їх збереженні, раціональному використанні, можливо, навіть у повному відновленні. У Полтавській області є багато унікальних природних об’єктів: Диканський регіональний ландшафтний парк, в селищі Опішня є унікальний музей етнічної кераміки, на території області збереглась велика кількість курганів та багато іншого.

Медично-біологічна. Винятково важливим є значення туризму та рекреації в процесах забезпечення повноцінного відпочинку, відновлення функціональних якостей організму, зняття психоемоційного та стресового навантаження . Особливе місце посідає формування престижності здорового способу життя, популяризації активних видів відпочинку.

Соціальна. Туризм і рекреація є проявом реалізації соціальних гарантій населення передусім у забезпеченні прав на відпочинок, відновленні психофізіологічного стану людини. Зберігаючи ці характеристики для споживачів туристсько-рекреаційних послуг, індустрія туризму перетворилась у міцний засіб соціально-економічного розвитку: створення нових робочих місць та збільшення зайнятості населення, залучення в процеси розвитку віддалених від традиційних центрів територій (сільських районів), підвищення добробуту людей, які прямо чи опосередковано зайняті в сфері туризму.

Природно-ресурсний та історико-культурний потенціал регіону в поєднанні з вигідним географічним положенням в центрі України є досить вагомою передумовою розвитку і відпочинку, орієнтованою як на внутрішнього споживача, так і на обслуговування іноземного контингенту. Але необхідно зауважити, що які б добрі не були створені рекреаційні умови, зони відпочинку, лікування і таке інше, не буде мати успіху ця діяльність, якщо в країні не буде розвиватися економіка з усіма її складовими:

- стабілізація фінансової системи;
- залучення іноземного капіталу;
- створення чітких діючих законів, з довготривалим терміном дії;
- подолання дефіциту виплат заробітних плат усім працівникам галузей виробництва та сфери послуг.

Отже, можна зазначити, що найважливішим завданням для успішного розв’язання проблем розвитку рекреаційної індустрії у майбутньому є створення стійкого організаційно-економічного та оздоровчого механізму, здатного надавати ефективні оздоровчі та сервісні послуги, виготовляти товари курортного попиту.

Література

1. Про туризм: Закон України // Відомості Верховної Ради. - 1995. - №31. - С.241 (з подальшими змінами).
2. Мазур Ф.Ф. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 96 с.
3. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.
4. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. - 207 с.
5. www.ukrstat.gov.ua
6. www.ukraine-travel.com
7. www.dinaitour.com

В статье рассмотрены общественно-экономические и природные ресурсы развития рекреационной индустрии в регионе, определяются мотивы необходимости быстрого развития региона в направлении курортной индустрии. Приведены конкретные рекомендации в связи с дальнейшим развитием туристско-рекреационного потенциала Полтавского региона, как весомой составной части развития страны в целом.

Social and economic and natural resources of development of recreational industry in the region is considered, the motives of necessity of fast regional development in the direction of resort industry are defined. This article gives detailed recommendations about further development of tourist and recreational potential of the Poltava region as the essential constituent of development of the country in general.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.